Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.4.1.3 Påbud om at udlevere eller indsende materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i bilag 1, liste A og B, og momsloven

Indhold

Dette afsnit handler om hvornår, hvem og hvordan Skatteforvaltningen kan give et påbud om at udlevere eller indsende materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i bilag 1, liste A og B, og momsloven 

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvornår er påbuddet ikke efterkommet
 • Hvem er omfattet af bestemmelsen
 • Hvordan afgives påbuddet
 • Klage over påbud
 • Afgørelser om inddragelse eller nægtelse
 • Bødestraf

  Regel

  Skatteforvaltningen kan give den registreringspligtige påbud om at udlevere eller indsende materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i opkrævningslovens bilag 1, liste A og B, eller momsloven, hvis den registreringspligtige ikke har udleveret eller indsendt materialet efter begæring herom. Dette vil medføre, at hvis en registreringspligtig ikke efterkommer en anmodning om materiale efter de kontrolbestemmelserne, ovenfor, eller tilsvarende kontrolbestemmelser, som vil blive indført i de love, der er nævnt i bilag 1, liste A og B, eller momsloven, vil Skatteforvaltningen kunne give påbud om, at materialet skal indsendes inden for en fastsat frist.  

  Hvis påbuddet ikke efterkommes senest 4 uger efter den i påbuddet fastsatte frist, kan Skatteforvaltningen inddrage (tvangsafmelde) eller nægte virksomhedens registrering hos Skatteforvaltningen efter den lov, der indeholder kontrolbestemmelsen, medmindre virksomheden efterkommer påbuddet inden inddragelsen eller nægtelsen.

  Se OPKL § 19 a, stk. 1.

  OPKL § 19 a, stk. 2 fastsætter, hvordan påbuddet skal afgives, mens OPKL § 19, stk. 3, fastsætter regler om klage over et påbud.

  OPKL § 19 a, trådte i kraft den 1. juli 2022.

  Hvornår er påbuddet ikke efterkommet

  Påbuddet er ikke efterkommet, hvis materialet ikke foreligger hos Skatteforvaltningen, dvs. at Skatteforvaltningen ikke har modtaget materialet f.eks. via e-mail eller pr. post.

  Bestemmelsen vil både omfatte tilfælde, hvor intet af det af påbuddet omfattede materiale udleveres eller indsendes inden for den i bestemmelsen anførte fireugersfrist, og tilfælde, hvor alene dele af materialet udleveres eller indsendes, så påbuddet ikke imødekommes fuldt ud inden fireugersfristen.

  I relation hertil bemærkes, at Skatteforvaltningen i henhold til den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om proportionalitet, ikke kan anmode om at få udleveret irrelevante oplysninger, men alene kan anmode om oplysninger, der er relevante og nødvendige for sagsbehandlingen. F.eks. vil oplysningerne ikke være nødvendige, hvis de allerede er indberettet af tredjemand efter skatteindberetningslovens regler om automatisk indberetning.

  Hvem er omfattet af bestemmelsen

  Bestemmelsen vil omfatte enhver virksomhed, der er registreringspligtig og kan modtage en anmodning om udlevering eller indsendelse af oplysninger i henhold til de love, der er nævnt i bilag 1, liste A og B, og momsloven.

  Hvis anmodningen om materiale fremkommer som led i virksomhedsregistreringen, og virksomheden ikke efterkommer anmodningen, vil Skatteforvaltningen kunne sætte registreringsprocessen i bero, indtil materialet indsendes. Hvis materialet ikke indsendes, og virksomheden efter den foreslåede bestemmelse modtager et påbud, som ikke efterkommes, vil registreringen kunne nægtes.

  En virksomhed, der i forbindelse med en kontrol er blevet tvangsafmeldt eller nægtet registrering efter den foreslåede bestemmelse, vil fortsat kunne kontrolleres af Skatteforvaltningen, f.eks. ved at Skatteforvaltningen indhenter materiale hos tredjemand eller gennem andre kontroltiltag, der er hjemlet på det lovområde, som det pågældende registreringsforhold vedrører. Tilsvarende vil Skatteforvaltningen kunne foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens tilsvar i henhold til OPKL § 5, stk. 2.

  At Skatteforvaltningen allerede har foretaget en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens tilsvar i henhold til OPKL § 5, stk. 2, vil ikke være til hinder for, at Skatteforvaltningen anmoder om materiale med henblik på at kontrollere, om den skønsmæssige ansættelse er korrekt, og Skatteforvaltningen vil også i denne situation kunne tvangsafmelde virksomheden efter den foreslåede bestemmelse, hvis virksomheden ikke efterkommer et påbud om at udlevere eller indsende materialet til Skatteforvaltningen.

  Hvis et påbud givet efter den foreslåede bestemmelse påklages, og klagen undtagelsesvist tillægges opsættende virkning, jf. nærmere herom nedenfor, vil pligten til at indsende materialet og følgelig også muligheden for at blive tvangsafmeldt eller nægtet registrering være suspenderet, mens klageinstansen behandler klagesagen.

  Tilsvarende vil en virksomhed ikke kunne tvangsafmeldes eller nægtes registrering for ikke at indsende materiale til Skatteforvaltningen, hvis Skatteforvaltningen har en konkret mistanke om, at oplysningerne kan have betydning for bedømmelsen af en strafbar lovovertrædelse, f.eks. en lovovertrædelse om unddragelse af skatter eller afgifter, og virksomheden derfor ikke har pligt til at indsende oplysningerne til Skatteforvaltningen, jf. retssikkerhedslovens § 10, stk. 1.

  Virksomheden vil heller ikke kunne tvangsafmeldes eller nægtes registrering for ikke at indsende materiale til Skatteforvaltningen, når Skatteforvaltningen allerede har de pågældende oplysninger, f.eks. fordi Skatteforvaltningen har indhentet oplysningerne fra tredjemand. En tvangsafmeldelse, der er foretaget, fordi den pågældende virksomhed ikke har indsendt materiale, vil bestå, selv om Skatteforvaltningen efterfølgende modtager oplysningerne fra tredjemand.

  Hvis Skatteforvaltningen skønner, at virksomheden ikke vil kunne fortsætte uden det pågældende registreringsforhold, inddrages eller nægtes tillige virksomhedens øvrige registreringer, medmindre virksomheden inden for den ovenfor nævnte fireugersfrist meddeler Skatteforvaltningen, at de øvrige registreringer ønskes opretholdt eller foretaget. Dette vil svare til den mulighed, der følger af OPKL § 4, stk. 3, 2. pkt. En manglende mulighed for, at virksomheden kan fortsætte uden det pågældende registreringsforhold, må f.eks. antages at foreligge, hvor virksomhedens momsregistrering inddrages eller nægtes, og en indeholdelsespligt vedrørende kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag derfor ikke er aktuel.

  Hvordan afgives påbuddet

  Påbuddet skal gives skriftligt, og at det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for fireugersfristen nævnt ovenfor, kan modtagerens registrering inddrages eller nægtes. Bestemmelsen vil indebære, at påbuddet vil skulle indeholde en henvisning til den relevante lovbestemmelse, ligesom det vil skulle være specificeret, hvilket materiale der ønskes udleveret.

  Endvidere skal det tillige fremgå af påbuddet, at en fortsættelse af virksomheden efter en inddragelse eller nægtelse af registrering vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3, og at ledelsen hæfter for skatter og afgifter m.v., jf. OPKL § 10 b.

  Hvis Skatteforvaltningen oplyser, at virksomhedens øvrige registreringer tillige inddrages eller nægtes, oplyses det i meddelelsen, at virksomheden inden for fireugersfristen skal give Skatteforvaltningen meddelelse herom, såfremt de øvrige registreringer ønskes opretholdt eller foretaget.

  Klage over påbud

  Klage over et påbud har ikke opsættende virkning, medmindre særlige omstændigheder taler derfor. Særlige omstændigheder, der vil kunne tale for at tillægge en klage opsættende virkning, vil f.eks. kunne være, at klageinstansen finder, at der er en begrundet tvivl om, hvorvidt der er pligt til at indsende det pågældende materiale.

  Klagemyndigheden kan afgøre spørgsmålet om opsættende virkning. Hvis der klages over et påbud og klagen vil skulle afgøres af Skatteankestyrelsen, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 3, vil spørgsmålet om opsættende virkning optræde som en procesbeslutning, og Skatteankestyrelsen vil træffe denne beslutning.

  I de tilfælde, hvor klagen vil skulle afgøres af Landsskatteretten, herunder fordi klagen visiteres til afgørelse i retten som principiel efter SFL § 35 b, stk. 1, 2. pkt., jf. § 21, stk. 4, nr. 3, er kompetencen til at træffe denne procesbeslutning reguleres i opkrævningsloven. Hvis klagemyndigheden er Landsskatteretten, vil afgørelse om opsættende virkning kunne træffes af en retsformand. Dette vil sikre en mulighed for en hurtig afgørelse vedrørende spørgsmålet om opsættende virkning, selv om der vil være tale om en sag, som vil skulle behandles af Landsskatteretten, f.eks. fordi den er principiel.

  Hvis klagen er tillagt opsættende virkning, og klageinstansen giver Skatteforvaltningen medhold i klagesagen, vil klageinstansen fastsætte en frist for, hvornår den oplysningspligtige vil skulle indsende de pågældende oplysninger til Skatteforvaltningen.

  Hvis Skatteforvaltningen på det tidspunkt, hvor en klage undtagelsesvist er blevet tillagt opsættende virkning, har udsendt en meddelelse til virksomheden om at efterkomme påbuddet, og påbuddet ikke er efterkommet, vil Skatteforvaltningen orientere virksomheden om, at meddelelsen tilbagekaldes. Hvis virksomheden på det tidspunkt, hvor klagen tillægges opsættende virkning, har indsendt oplysningerne, vil Skatteforvaltningen ikke anvende disse i sin sagsbehandling, indtil klagesagen er afsluttet, og Skatteforvaltningen eventuelt får medhold i klagesagen.

  Hvis Skatteforvaltningen på det tidspunkt, hvor klagen tillægges opsættende virkning, har inddraget eller nægtet virksomheden registreringen for et registreringsforhold for ikke at efterkomme påbuddet, vil Skatteforvaltningen genregistrere eller registrere virksomheden for registreringsforholdet og orientere virksomheden herom.

  Hvis en virksomhed får medhold i en klage, der ikke er tillagt opsættende virkning, vil Skatteforvaltningen genregistrere eller registrere virksomheden for det eller de pågældende registreringsforhold og orientere virksomheden herom.

  Afgørelser om inddragelse eller nægtelse

  Hvis Skatteforvaltningen giver en virksomhed et påbud om indsendelse af oplysninger som led i en kontrol af virksomheden i henhold til en lov, der er nævnt i bilag 1, liste A og B til opkrævningsloven eller momsloven og virksomheden ikke efterkommer påbuddet inden 4-ugersfristen inddrages eller nægtes registreringen, der er givet eller kan gives i henhold til den pågældende lov, der er nævnt i bilag 1, liste A og b eller momsloven. Se OPKL § 19 a, stk. 1, 2. pkt.Inddragelse eller nægtelse af registrering er en selvstændig afgørelse, det vil sige at Skatteforvaltningen skal træffe en afgørelse herom, der ligger udover afgørelsen om påbud om indsendelse af oplysninger.

   Afgørelsen skal udover krav til begrundelse og lovhenvisninger oplyse om klageadgang samt uddybende oplyse, at en eventuel klage ikke har opsættende virkning. Se afsnit A.A.7 om krav til afgørelse.

  Afgørelsen om inddragelse eller nægtelse af registrering kan påklages særskilt.

  Bødestraf

  Et påbud, der ikke efterkommes, og som er givet på grund af manglende indsendelse af materiale efter anmodning herom fra Skatteforvaltningen i henhold til kildeskatteloven eller momsloven, vil både kunne udløse tvangsafmeldelse eller nægtelse af registrering efter den foreslåede bestemmelse og bødestraf i henhold til kildeskattelovens § 75 A eller momslovens § 81, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. I disse tilfælde vil den pågældende virksomhed således kunne modtage bødeforelæg, indtil oplysningerne indsendes, selv om virksomheden er tvangsafmeldt eller nægtet registrering for kildeskat eller moms efter den foreslåede bestemmelse.

  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

  Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier og obligationer
  Gaver
  Arv
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.