Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.4.2 Fratagelse af registrering på baggrund af fire foreløbige fastsættelser

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for at fratage virksomheders registrering på baggrund af de fire foreløbige fastsættelser.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fremgangsmåde ved fratagelse af registreringen
  • ►Genregistrering◄

Regel

►Såfremt en virksomhed i fire på hinanden følgende afregningsperioder for det samme registreringsforhold har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar af skatter eller afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens registrering  hos told- og skatteforvaltningen, for så vidt angår det pågældende registreringsforhold, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser henholdsvis manglende indberetninger.◄

Se OPKL § 4, stk. 3.

Det er en forudsætning, at de fire manglende indberetninger vedrører samme registreringsforhold. Det er også en forudsætning, at virksomheden ikke når at indberette de manglende redegørelser eller angivelser.

Det betyder fx, at manglende indberetning for indeholdt A-skat for fx februar og marts og manglende momsangivelse for kvartalerne april og juli ikke opfylder betingelserne for at fratage registrering. De manglende fire indberetninger vedrører ikke samme registreringsforhold, og lovens betingelser er derfor ikke opfyldt.

Hvis Skatteforvaltningen skønner, at virksomheden ikke vil kunne fortsætte uden registreringsforholdet som nævnt i OPKL § 4, stk. 3, 1. pkt., inddrages tillige virksomhedens øvrige registreringer, medmindre virksomheden inden for den frist, der er anført i OPKL § 4, stk. 3, 3. pkt., meddeler Skatteforvaltningen, at de øvrige registreringer ønskes opretholdt. Se OPKL § 4, stk. 3, 2. pkt.

Fremgangsmåde ved fratagelse af registreringen

Skatteforvaltningen skal ved anbefalet brev meddele virksomheden, at registreringen eller registreringerne vil blive inddraget, hvis virksomheden ikke indberetter de manglende redegørelser/angivelser inden 14 dage. Se OPKL § 4, stk. 3, 3. pkt. 

Det skal fremgå af brevet, at en fortsættelse af virksomheden efter en inddragelse vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3, og den der ved sin deltagelse i ledelsen af virksomheden forsætligt eller groft uagtsomt medvirker til eller bevirker af driften fortsættes, hæfter for skatter og afgifter mv. jf. OPKL § 10 b. Se OPKL § 4, stk. 3, 4. pkt. 

Hvis Skatteforvaltningen efter OPKL § 4, stk. 3, 2. pkt. oplyser, at virksomhedens øvrige registreringer tillige inddrages, oplyses i meddelelsen endvidere, at virksomheden inden for fristen i 3. pkt. skal give Skatteforvaltningen meddelelse herom, såfremt de øvrige registreringer ønskes opretholdt. Se OPKL § 4, stk. 3, 5. pkt.

Brevet er et påkrav, og har derfor retsvirkning fra det tidspunkt, hvor det er kommet frem til virksomheden, dvs. når postbuddet har forsøgt at aflevere brevet. Virksomheden kan ikke ved at undlade at afhente brevet forhindre eller udsætte udløbet af 14-dages fristen. Det er ikke en betingelse, at virksomheden har fået kendskab til brevets indhold.

Meddelelse om, at registreringen eller registreringerne er inddraget, skal også sendes til virksomheden som anbefalet brev. Se OPKL § 4, stk. 3, 6. pkt. Det skal også fremgå af dette brev, at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3, og at den, der ved sin deltagelse i ledelsen af virksomheden forsætligt eller groft uagtsomt medvirker til eller bevirker, at driften af virksomheden fortsætter, hæfter for skatter og afgifter mv., jf. OPKL § 10 b.  Se OPKL § 4, stk. 3, 7. pkt.

Bemærk

Hæftelse i henhold til OPKL § 10 b er nærmere beskrevet i afsnit A.D.5.4 Ledelsens hæftelse ved uregistreret virksomhed og ved manglende angivelse/indberetning forud for virksomhedsophør.

►Genregistrering

►Ved lov nr. 489 af 15. maj 2023 blev der indsat en bestemmelse i OPKL § 4, stk. 4, hvorefter en virksomhed, som har fået inddraget sin registrering hos Skatteforvaltningen i medfør af OPKL § 4, stk. 3, 1. pkt., ikke vil kunne registreres, for så vidt angår det pågældende registreringsforhold, før virksomheden har indgivet de manglende angivelser henholdsvis indberetninger, som lå til grund for inddragelsen.◄

►Formålet med bestemmelsen er at forhindre, at virksomheder kan genregistrere sig for det pågældende registreringsforhold, før virksomheden har indgivet de manglende angivelser henholdsvis indberetninger, som lå til grund for inddragelsen. Det skal ses i sammenhæng med, at virksomheder, der ikke foretager sine pligtige angivelser henholdsvis indberetninger til Skatteforvaltningen, udgør en risiko for tab for statskassen, idet Skatteforvaltningen ikke som forudsat får kendskab til disse virksomheders pligtige skatter og afgifter. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at en virksomhed, der er anmeldt til registrering for det pågældende registreringsforhold og har indgivet de manglende angivelser henholdsvis indberetninger, vil kunne pålægges at stille sikkerhed, jf. OPKL § 11, stk. 2, nr. 2. Et sådant pålæg om at stille sikkerhed vil bl.a. forudsætte, at det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift vil indebære en nærliggende risiko for tab for staten, jf. stk. 3, 1. pkt.◄

►Reglerne i OPKL § 4, stk. 3, om, at Skatteforvaltningen skal fremsende meddelelse til virksomheden inden inddragelsen, vil fortsat finde anvendelse. Virksomheden vil således være varslet om inddragelsen, og at den vil kunne afværges, såfremt de manglende angivelser henholdsvis manglende indberetninger indgives inden 14 dage. Bestemmelsen er trådt i kraft 1. juli 2023.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.