Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.5.4 Ledelsens hæftelse ved uregistreret virksomhed og ved manglende angivelse/indberetning forud for virksomhedsophør

Indhold

Dette afsnit handler om hæftelse, når driften af virksomheden indledes eller fortsættes, uden at virksomheden er registreret for et eller flere registreringsforhold efter skatte- og afgiftslove. ►Afsnittet handler desuden om hæftelse ved forkert eller manglende angivelse eller indberetning af skatter og afgifter forud for virksomhedsophør.◄

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Virksomheden indleder eller fortsætter driften uden at være registreret
  • ►Forkert eller manglende angivelse eller indberetning af skatter og afgifter m.v. forud for virksomhedsophør◄
  • Hvem kan pålægges hæftelse
  • Forsæt og grov uagtsomhed
  • Hvilke krav omfatter hæftelsen
  • Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk
  • Virkningstidspunkt
  • ►Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.◄

Regel

Den, der ved sin deltagelse i ledelsen af en virksomhed forsætligt eller groft uagtsomt medvirker til eller bevirker, at driften af virksomheden indledes eller fortsættes, uden at virksomheden er registreret for et eller flere registreringsforhold efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter opkrævningsloven, hæfter for de af loven omfattede skatter og afgifter m.v., der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.

Se OPKL § 10 b, som indsat ved § 1, nr. 6, i lov nr. 288 af 7. marts 2022, der trådte i kraft den 1. juli 2022.

►Den, der ved sin deltagelse i ledelsen af en virksomhed, der efterfølgende er ophørt, forsætligt eller groft uagtsomt har medvirket til eller bevirket, at der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret af skatter eller afgifter m.v. efter OPKL § 2, stk. 1, eller § 9, stk. 1 eller 2, hæfter for de skatter og afgifter m.v., der som følge heraf ikke er blevet angivet eller indberettet. Det gælder dog kun skatter og afgifter m.v., for hvilke fristen for angivelse eller indberetning er indtrådt, mindre end 2 år før virksomheden er ophørt, således at den hverken har et aktivt CVR- eller SE-nummer. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.

Se OPKL § 10 c, som indsat ved § 2, nr. 3, i lov nr. 489 af 15. maj 2023, der trådte i kraft den 1. juli 2023.◄

►◄

Virksomheden indleder eller fortsætter driften uden at være registreret

OPKL § 10 b omfatter alle tilfælde, hvor en virksomhed indleder eller fortsætter driften uden at være registreret for et eller flere registreringsforhold, som virksomheden skulle have været registreret for hos Skatteforvaltningen. Herved omfattes bl.a. også tilfælde, hvor virksomheden aldrig har forsøgt at blive registreret og dermed aldrig har fået nægtet registrering, og tilfælde, hvor virksomheden fortsætter den uregistrerede virksomhed efter selv at have afregistreret sig for et eller flere registreringsforhold.

Det vil kun være registreringsforhold, som virksomheden skulle have været registreret for hos Skatteforvaltningen, der kan medføre hæftelse for den, der deltager i ledelsen af virksomheden. Hvornår en virksomhed har pligt til at være registreret for registreringsforholdet, afhænger af reglerne for det enkelte registreringsforhold.

►Forkert eller manglende angivelse eller indberetning af skatter og afgifter m.v. forud for virksomhedsophør

OPKL § 10 c omfatter tilfælde, hvor ledelsen i en virksomhed, der er ophørt, forsætligt eller groft uagtsomt har medvirket til eller bevirket, at der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret af skatter eller afgifter m.v., og hvor skatter eller afgifter som følge heraf ikke er angivet eller indberettet korrekt eller slet ikke er angivet eller indberettet.◄

Hvem kan pålægges hæftelse

Hæftelse i henhold til OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄, omfatter dem, der har været registreret i Erhvervsstyrelsens it-system til at være en del af virksomhedens ledelse, men også andre, der har deltaget i ledelsen af virksomheden.

Afgrænsningen af, hvem der kan anses for at have "deltaget i ledelsen af en virksomhed", vil være den samme som efter konkurslovens § 157, stk. 1, 1. pkt., om konkurskarantæne.

Det indebærer bl.a., at OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄ omfatter den, der i Erhvervsstyrelsens it-system har været registreret som direktør eller medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet. Dette gælder, uanset om den pågældende faktisk har varetaget hverv som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem i den relevante periode, eller om den pågældende f.eks. har været "stråmand". Ved en stråmand forstås en person, der f.eks. registreres og officielt fremstår som direktør, bestyrelsesmedlem eller lignende for et kapitalselskab, men uden reel beslutningskompetence. En stråmand har således ikke noget at sige i forhold til det konkrete selskab, da det er en eller flere bagvedliggende personer, der bestemmer over selskabet. Det er dog en forudsætning, at den pågældende har accepteret hvervet (registreringen) som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem, eller at den pågældende i det mindste var bekendt med registreringen og ikke har gjort indsigelse herimod. Det vil i den forbindelse efter omstændighederne kunne indgå i bevisbedømmelsen, hvis en person ikke fremkommer med relevante oplysninger, som kan understøtte den pågældendes forklaring om, at den pågældende - uagtet at andre oplysninger i sagen indikerer det modsatte - ikke havde accepteret hvervet (registreringen) som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem.

Det indebærer endvidere, at OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄ omfatter personer, der reelt er fratrådt som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem, før virksomheden fortsatte eller indledte driften uden at være registreret for et eller flere registreringsforhold efter skatte- og afgiftslove, men først efterfølgende afregistreres i Erhvervsstyrelsens it-system. En sådan person kan således pålægges hæftelse, hvis den pågældende havde accepteret at forblive registreret i Erhvervsstyrelsens it-system som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem, eller hvis den pågældende i det mindste var bekendt med registreringen og ikke har gjort indsigelse herimod.

Det indebærer herudover, at en person, der alene er registreret som suppleant til bestyrelsen eller tilsynsrådet, ikke i kraft af selve hvervet og registreringen som suppleant vil være omfattet af OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄. Suppleanten vil dog kunne være omfattet, hvis vedkommende i den relevante periode - dvs. mens virksomheden er blevet drevet uden at være registreret for et eller flere registreringsforhold efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres af opkrævningsloven - faktisk har udøvet hvervet som bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem, fordi det faste bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem har haft forfald.

OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄ omfatter endvidere den, der deltager i ledelsen af en filial af en udenlandsk erhvervsvirksomhed.

Efter selskabslovens § 112, stk. 3, kan et enkeltmandsfirma eller et interessentskab være direktør i et rederiaktieselskab. I relation til OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄ vil indehaveren af enkeltmandsfirmaet henholdsvis interessenterne i interessentskabet i givet fald være at anse som deltagere i ledelsen af det pågældende rederiaktieselskab.

OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄ omfatter endvidere den, der faktisk har udøvet en direktørs eller et bestyrelsesmedlems eller tilsynsrådsmedlems beføjelser i virksomheden. En person, der har udøvet sådanne beføjelser, men hvis ledelsesmæssige rolle på grund af virksomhedens form ikke er undergivet registrering i Erhvervsstyrelsens it-system - dvs. ledere af enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, medmindre samtlige interessenter henholdsvis komplementarer er kapitalselskaber - vil således være omfattet.

Herudover omfatter OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄ tilfælde, hvor en virksomheds ledelse er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, men hvor registreringen helt eller delvist ikke svarer til de faktiske forhold. ►Bestemmelserne◄ vil således bl.a. omfatte den, der i en stråmandskonstruktion ikke er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, men som reelt deltager i ledelsen af virksomheden. ►◄

Det vil bero på en konkret vurdering, om en person kan anses for reelt at have deltaget i ledelsen af en virksomhed, selv om personen ikke i Erhvervsstyrelsens it-systemer har været registreret til at have været en del af virksomhedens ledelse. Ved vurderingen vil der bl.a. kunne lægges vægt på, om personen har stået for virksomhedens daglige drift. Det kan f.eks. være kendetegnet ved, at personen har haft fuldmagt til at disponere over virksomhedens bankkonto, eller at personens e-mailadresse er registreret som virksomhedens kontaktadresse. Det kan ligeledes være kendetegnet ved, at personen udadtil har fremstået som virksomhedens leder, f.eks. at personen har forestået kontakten med virksomhedens bankforbindelse, det offentlige og øvrige samarbejdspartnere. Det kan desuden være kendetegnet ved, at personen har underskrevet på vegne af virksomheden, f.eks. vedrørende ansættelse og opsigelse af medarbejdere, eller at personen har udøvet ledelsesbeføjelser over for medarbejderne eller personer, der i Erhvervsstyrelsens it-systemer er registreret til at være en del af virksomhedens ledelse.

Forsæt og grov uagtsomhed

Der vil kun kunne pålægges hæftelse ►efter OPKL § 10 b◄ i de tilfælde, hvor det kan tilregnes den pågældende som værende forsætligt eller groft uagtsomt, at vedkommende ved sin deltagelse i ledelsen af en virksomhed har medvirket til eller bevirket, at driften af den uregistrerede virksomhed indledes eller fortsættes. ►Efter OPKL § 10 c vil der tilsvarende kun kunne pålægges hæftelse i de tilfælde, hvor det kan tilregnes den pågældende som værende forsætligt eller groft uagtsomt, at vedkommende har medvirket til eller bevirket, at der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret.◄

Begreberne "grov uagtsomhed" og "forsæt" efter OPKL § 10 b er identiske med de tilsvarende begreber i f.eks. straffebestemmelsen i OPKL § 17. Muligheden for at anvende ►bestemmelserne◄ vil imidlertid ikke være betinget af, at der gøres et strafansvar gældende mod den pågældende. Uanset at der således ikke er rejst en straffesag, eller at der eventuelt er sket frifindelse i straffesagen, kan bestemmelsen således finde anvendelse, idet baggrunden for udfaldet i straffesagen kan bero på straffesagens særlige karakter, herunder andre krav til bevisets styrke end i sagen om hæftelse efter OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄.

Hvilke krav omfatter hæftelsen

Hæftelse efter OPKL § 10 b vil kun omfatte de skatter og afgifter m.v., der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed i den periode, hvor den pågældende har deltaget i ledelsen af virksomheden.

Hvis vedkommende deltager i ledelsen af en uregistreret virksomhed i perioden fra og med den 1. januar til og med den 30. juni, i hvilken periode der opstår ubetalte skatter og afgifter m.v. for 500.000 kr., og herefter ophører med at deltage i ledelsen, vil vedkommende således ikke hæfte for de ubetalte skatter og afgifter m.v. for 250.000 kr., som opstår i perioden fra og med den 1. juli til og med den 31. december.

►Hæftelse efter OPKL § 10 c vil kun omfatte skatter og afgifter m.v., for hvilke fristen for angivelse henholdsvis indberetning er indtrådt mindre end 2 år før virksomheden er ophørt, således at den hverken har et aktivt CVR- eller SE-nummer. Der er dermed fastsat en tidsmæssig begrænsning for, hvilke skatter og afgifter m.v. ledelsesmedlemmet vil kunne pålægges at hæfte for efter bestemmelsen. Skatteforvaltningen vil kunne konstatere ophøret ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister og Erhvervssystemet, hvor ophørsdatoen vil være registreret.◄

Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk

Hæftelsen efter OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄, er personlig, ubegrænset og solidarisk.

Det betyder, at den, der pålægges hæftelse efter ►bestemmelserne◄, vil hæfte personligt med hele sin formue.

Hæftelsens karakter indebærer, at Skatteforvaltningen kan gøre kravet gældende mod den, der er pålagt hæftelsen, uden at Skatteforvaltningen forinden har forsøgt at opnå betaling hos virksomheden.

Hvis kravet oversendes til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse, vil både virksomheden og den, der er pålagt hæftelsen, skulle oplyses som skyldnere, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden skal have mulighed for valgfrit at inddrive kravet hos begge, jf. INDOG (gældsinddrivelsesloven) § 2, stk. 5. Hvis betaling opnås hos den, der er pålagt hæftelsen, vil vedkommende kunne rette et regreskrav mod virksomheden, der er det egentlige pligtsubjekt i forhold til betalingsforpligtelsen.

Skatteforvaltningen kan inddrive de solidariske pålagte tilsvar ved udlæg mv. efter SKINDL § 1.

Virkningstidspunkt

OPKL § 10 b vil kun have virkning for skatter og afgifter m.v., der opstår fra og med den 1. juli 2022, jf. § 9, stk. 2, i lov nr. 288 af 7. marts 2022.

OPKL § 10 c vil have virkning for skatter og afgifter m.v., der opstår fra og med den 1. juli 2023, jf. § 4, stk. 3, i lov nr. 489 af 15. maj 2023.

Det afhænger af lovgivningen for den pågældende skat eller afgift m.v., hvornår denne kan anses for at være "opstået", dvs. stiftet. F.eks. opstår en pligt til at betale A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med lønudbetalingen til de ansatte, jf. KSL (kildeskatteloven) § 46, mens ►momspligten opstår på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted, jf. ML (momsloven) § 23, stk. 1◄. OPKL § 10 b vil også finde anvendelse i tilfælde, hvor driften af den uregistrerede virksomhed er indledt eller fortsat før den 1. juli 2022, i det omfang driften af den uregistrerede virksomhed fortsættes i perioden fra og med den 1. juli 2022. I sådanne tilfælde vil OPKL § 10 b dog kun kunne medføre hæftelse for skatter og afgifter m.v., der vedrører perioden fra og med den 1. juli 2022. 

En solidarisk hæftelse vil kunne pålægges ved en administrativ afgørelse, hvorefter Skatteforvaltningens pantefogeder efter SKINDL § 1 kan inddrive kravet ved udpantning hos de personer, der er gjort hæftelsesansvarlige efter OPKL §§ 10 b ►og 10 c◄.

►Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:◄
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser
 ►SKM2023.270.LSR◄

►Skattestyrelsen havde som følge af manglende sikkerhedsstillelse truffet afgørelse om, at klagerens selskab ikke kunne registreres for A-skat og AM-bidrag. Da klagerens selskab havde udbetalt løn til et antal ansatte uden at indberette de indeholdte A-skatter og AM-bidrag, efter at selskabet var nægtet registrering for A-skat og AM-bidrag, fandt Landsskatteretten, det var berettiget, at Skattestyrelsen havde opgjort selskabets tilsvar af A-skat og AM-bidrag skønsmæssigt.

Endelig fandt Landsskatteretten, at det var berettiget, at klageren blev pålagt hæftelse, da klageren havde ladet lønnen udbetale fra et selskab, der var blevet nægtet registrering for A-skat og AM-bidrag. Klageren var registreret som medlem af direktionen og bestyrelsen i selskabet.◄

►Afgørelsen henviser til OPKL § 11, stk. 2, jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 573 af 6. maj 2019, der nu er ophævet, men videreført i OPKL § 10 b.◄
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.