Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.6.3.4 Kompetence og sagsbehandling

Indhold

Dette afsnit handler om kompetence og sagsbehandling.

Afsnittet indeholder:

  • Kompetence
  • Frist for besvarelse
  • Krav til meddelelsen
  • Enhver meddelelse er som hovedregel gratis
  • Åbenbart grundløse eller overdrevne anmodninger
  • Bestemmelsesnøgle.

Kompetence

Ved anmodninger om indsigt efter reglerne i DBF artikel  15, er det den dataansvarlige, her Skatteforvaltningen, der har kompetencen til at afgøre, om anmodningen kan imødekommes.

Den dataansvarliges afgørelse om indsigt kan påklages til Datatilsynet af den registrerede. Se DBF artikel 77 og DBL § 39, stk. 1. Datatilsynets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Se i øvrigt afsnit A.A.10.1.2 Særlige klageregler om særlige klageregler.

Frist for besvarelse

Den dataansvarlige - her Skatteforvaltningen - skal svare på en anmodning om indsigt uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Se DBF artikel 12, stk. 3.

Svarfristen kan forlænges med to måneder, hvis det er nødvendigt under hensyn til anmodningens kompleksitet og antal. I disse tilfælde skal den dataansvarlige underrette den registrerede om forlængelsen og give en begrundelse herfor, hvilket skal ske senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Der er således efter databeskyttelsesforordningen en absolut frist for besvarelse af anmodninger om indsigt på tre måneder.

Krav til meddelelsen

Meddelelse om indsigt skal gives skriftligt eller med andre midler, herunder elektronisk, medmindre den registrerede specifikt anmoder om en mundtlig besvarelse. Se DBF artikel 12, stk. 1.

Hvis den registrerede indgiver en anmodning om indsigt elektronisk, meddeles oplysningerne så vidt muligt elektronisk, medmindre den registrerede har bedt om andet. Se DBF artikel 12, stk. 3.

Den dataansvarlige skal sørge for, at meddelelsen er kortfattet, gennemsigtig, lettilgængelig og letforståelig, ligesom der skal benyttes et klart og enkelt sprog. Se DBF artikel 12, stk. 1.

Det betyder bl.a., at oplysningerne bør fremtræde i en sådan form, at de kan læses umiddelbart og uden brug af tekniske hjælpemidler. Meddelelsen bør derfor ikke indeholde koder m.v., som ikke umiddelbart er forståelige.

Se også afsnit A.A.6.3.1 Indsigtsretten om "Hvilke oplysninger skal den registrerede modtage?".

I de tilfælde, hvor en anmodning om indsigt afvises eller ikke fuldt ud imødekommes, skal afgørelsen herom begrundes, og den registrerede skal vejledes om, at den pågældende kan klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene. Se DBF artikel 12, stk. 4, artikel 77, og artikel 79, samt DBL § 39, stk. 1, og stk. 3.

Enhver meddelelse er som hovedregel gratis

Udgangspunktet er, at enhver meddelelse om indsigt er gratis. Se DBF artikel 12, stk. 5.

Åbenbart grundløse eller overdrevne anmodninger

Hvis anmodninger fra en registreret er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, kan den dataansvarlige enten opkræve et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger eller afvise at efterkomme anmodningen. Se DBF artikel 12, stk. 5. Ud over i disse særlige situationer kan den dataansvarlige ikke opkræve gebyr eller afvise en anmodning om indsigt.

Skatteforvaltningen har som offentlig myndighed en vejledningsforpligtelse efter FVL § 7. Hvis det overvejes at opkræve et gebyr eller afvise en anmodning om indsigt med begrundelsen om, at anmodningen er overdreven, da bør der indledes en dialog med den registrerede med henblik på at få begrænset anmodningen, så den ikke længere er overdreven. Se Datatilsynets vejledning af marts 2018 om de registreredes rettigheder, side 10 øverst.

Det er den dataansvarlige, der har bevisbyrden for, at en anmodning er åbenbart grundløs eller overdreven, og den dataansvarlige bør derfor sikre sig dokumentation herfor.

Bestemmelsesnøgle

Databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018, og som suppleres af databeskyttelsesloven, erstatter den tidligere persondatalov (PDL). Her ses en oversigt over udvalgte bestemmelser i persondataloven, og hvilke bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, de svarer til.

Bestemmelse i PDL Bestemmelse i databeskyttelsesforordningen
§ 31, stk. 2, 2. pkt. Artikel 12, stk. 3
§ 33 Bestemmelsen videreføres ikke. Dog vil anmodning kunne afvises hvis den er åbenbart grundløs eller overdreven, især fordi de gentages, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12, stk. 5, litra b.
§ 34, stk. 1 Artikel 12, stk. 1
§ 58 Artikel 57, stk. 1, litra f
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.