Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.6.3.3 Forholdet til offentlighedsloven

Indhold

Dette afsnit handler om forholdet mellem indsigt efter databeskyttelsesforordningen (DBF), jf. databeskyttelsesloven (DBL) og aktindsigt efter offentlighedsloven (OFL).

Afsnittet indeholder:

  • Indledning
  • Databeskyttelsesforordningen eller offentlighedsloven
  • Det mest gunstige retsgrundlag
  • De to regelsæt

Indledning

Offentlige myndigheder skal være opmærksomme på samspillet mellem databeskyttelsesforordningens regler om indsigt samt forvaltningslovens regler om partsaktindsigt og offentlighedslovens regler om egenacces. Se om forholdet til forvaltningsloven i afsnit A.A.6.3.2 Forholdet til forvaltningsloven.

Udgangspunktet er, at der skal gives den registrerede indsigt og/eller aktindsigt efter de regler, der er mest gunstige for den registrerede. Det er i den forbindelse uden betydning, hvilket regelsæt den registrerede har henvist til, da vedkommende bad om indsigt. Se Datatilsynets vejledning af marts 2018 om de registreredes rettigheder, side 27.

Databeskyttelsesforordningen eller offentlighedsloven

Der skal indledningsvis tages stilling til, om en anmodning om indsigt skal afgøres efter reglerne om den registreredes indsigtsret i DBF artikel 15, jf. DBL § 22, eller efter reglerne om egenacces i OFL § 8.

I tilfælde, hvor en registreret person anmoder om indsigt i personoplysninger, der er undergivet elektronisk databehandling, eller som indgår i et manuelt register, skal anmodningen som udgangspunkt afgøres efter reglerne i DBF artikel 15, jf. DBL § 22.

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven medfører ikke indskrænkninger i den registreredes muligheder for at få aktindsigt i en sags dokumenter efter reglerne om egenacces i offentlighedsloven, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Se OFL § 8.

Databeskyttelsesforordningen sikrer i lighed med forarbejderne til offentlighedsloven, at en registreret person kan få aktindsigt, uanset om en forvaltningsmyndighed kun opbevarer sine dokumenter i elektronisk form.

En registreret person kan derfor opnå indsigt efter reglerne i såvel databeskyttelsesforordningen som offentlighedsloven, hvis der er tale om oplysninger om den registrerede selv i dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Se OFL § 7, stk. 1. Det er naturligvis en forudsætning for at opnå indsigt efter reglerne i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelsesloven, at der er tale om behandling af oplysninger, som er omfattet af disses anvendelsesområder.

Det mest gunstige retsgrundlag

Hvis en person har ret til indsigt efter både databeskyttelsesforordningen og offentlighedsloven, skal der træffes afgørelse på det retsgrundlag, der er det mest gunstige for den pågældende.

De to regelsæt

Udgangspunktet om det mest gunstige retsgrundlag vil dog ikke her have nogen betydning, idet det i forhold til en registreret person vil være muligt for forvaltningsmyndigheder at gøre undtagelse fra indsigtsretten i samme omfang efter de to regelsæt.

Dette gælder direkte undtagelser vedrørende sagstyper, myndighedens interne dokumenter samt fortrolige oplysninger, der er omfattet af særlig tavshedspligt, da der i DBL § 22, stk. 3, er indsat en henvisning til OFL §§ 19-22, samt OFL §§ 23, 24, 26, 27 og 35.

Dette gælder endvidere de undtagelser, der kan gøres af hensyn til private og offentlige interesser efter OFL §§ 31-33, idet tilsvarende undtagelser følger af DBL § 22, stk. 1 og stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.