Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.10.1.1 Klagestruktur

Indhold

Dette afsnit handler om klagestrukturen på Skatteforvaltningens område.

Regel

Afgørelser truffet af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 f. 

Afgørelser truffet af Skatteforvaltningen kan således kun påklages til én anden administrativ myndighed.

Se om skatteankenævnenes kompetence SFL (skatteforvaltningsloven) § 5 og afsnit A.A.1.6.1.2 Opgaver.

Se om vurderingsankenævnenes kompetence SFL (skatteforvaltningsloven) § 6 og afsnit A.A.1.6.2.2 Opgaver.

Se om motorankenævnenes kompetence SFL (skatteforvaltningsloven) § 7 og afsnit A.A.1.6.3.2 Opgaver.

Se om Landskatterettens kompetence SFL (skatteforvaltningsloven) § 11 og afsnit A.A.1.7 Landsskatteretten.

Se om Skatteankestyrelsens kompetence  SFL (skatteforvaltningsloven) § 4 a som ændret ved lov nr. 278 af 17. april 2018, BEK nr. 1 af 02/01/2014 og afsnit A.A.1.8 Skatteankestyrelsen.

Skatteankenævnenes, vurderingsankenævnenes, motorankenævnenes, Skatteankestyrelsens og Landsskatterettens kendelser kan indbringes for domstolene.

Se SFL § 49 og afsnit A.A.10.3 om domstolsprøvelse.

Skatteforvaltningens afgørelser kan ikke påklages til Skatteministeriets departement. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 14, stk. 2,  og BEK nr. 936 af 27. juni 2018 § 1, stk. 1.

Følgende afgørelser truffet af Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden kan dog påklages til Skatteministeriets departement:

  • Afgørelser i disciplinærsager.
  • Afgørelser om uansøgt afsked, med undtagelse af afgørelser om uansøgt afsked af tjenestemænd i lønramme 36 og derover

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 14, stk. 2, og BEK nr. 936 af 27. juni 2018 § 1, stk. 2.

Der er klageadgang til Skatterådet vedrørende afgørelser om omlægning af indkomstår i henhold til SEL § 31B, stk. 1. Se BEK. nr. 464 af 22/05/2007 § 1, stk. 2.

Herudover findes der på udvalgte områder særlige klageregler. Se afsnit A.A.10.1.2 Særlige klageregler.

Bemærk

Skatteforvaltningens afgørelser om hvorvidt konkursboer er skattepligtige, påklages efter hovedreglen. Se afsnit C.C.9.2 Fælles regler for selskaber og personer om skattepligt under konkurs.

Skatteforvaltningens afgørelser om regulering af fremførte tabs- eller underskudssaldi, påklages efter hovedreglen.  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.