Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.1.6.2.2 Opgaver

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om vurderingsankenævnenes opgaver.

Afsnittet indeholder:

  • Saglig kompetence
  • Påkendelseskompetence
  • Kompetence i anmodninger om genoptagelse ►af vurderingsankenævnets afgørelser◄
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Saglig kompetence

Hovedregel

Vurderingsankenævnet afgør klager over Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende:

  • Ejendomsvurderingsloven
  • EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, stk. 1, nr. 1.►
  • EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, stk. 1, nr. 2.
  • EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, stk. 1, nr. 3.◄

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 6, stk. 1,►§ 6a, § 6b, og § 10, stk. 3-4,◄

Undtagelse

Principielle sager skal afgøres af Landsskatteretten.

Visiteringen foretages af Skatteankestyrelsen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 6, stk. 2 .

Se også

Se også Afsnit A.A.1.11 Kompetenceafgrænsning om kompetenceafgrænsning i forhold til andre myndigheder.

Påkendelseskompetence

Vurderingsankenævnet kan uanset klagens udformning genoptage den påklagede vurdering i sin helhed. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 38, stk. 2.

Hvis en klage tilbagekaldes, har et vurderingsankenævn ikke kompetence til at fortsætte klagebehandlingen. Se om tilbagekaldelse BEK 2289 af 03/12/2021 § 24 .

Kompetence i anmodninger om genoptagelse af vurderingsankenævnets afgørelser

Vurderingsankenævn kan efter anmodning herom genoptage egne afgørelser. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 g. Betingelsen for at tillade genoptagelse er som udgangspunkt, at 

  • der forelægges nye oplysninger
  • det skønnes, at oplysningerne ville have medført et væsentligt ændret resultat, hvis de havde foreligget tidligere.

►Skatteankestyrelsen har kompetence til at afgøre klager vedrørende afslag på genoptagelse fra første instansen jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 4a, stk. 2, medmindre klagen bliver henvist til Landsskatteretten.◄

Vurderingsankenævnet kan aldrig genoptage en klagesag, hvis Landsskatteretten, Skatterådet eller domstolene har taget stilling til det omhandlede klageforhold. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 14, stk. 1, nr. 3.

En anmodning om genoptagelse af en påkendt vurderingsankenævnssag afgøres af en vurderingsankenævnsformand uden medvirken af ordinære medlemmer.

Hvis den påkendte vurderingsankenævnssag er afgjort under medvirken af en ansat i Skatteankestyrelsen, kan en anmodning afgøres af en ansat i Skatteankestyrelsen uden medvirken af ordinære medlemmer.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 10 a, stk. 2, og  SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 g.

►Vurderingsankenævnet kan ved klage over en afgørelse efter ejendomsvurderingsloven kun ændre ejendomsværdien eller grundværdien, hvis det resulterer i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien, der er større end 20 pct.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 38, stk. 3.◄

Vurderingsankenævnet kan ikke genoptage en sag, medmindre der foreligger en anmodning herom fra klageren. Nævnet kan dog genoptage en ansættelse på egen foranledning, hvis formålet med genoptagelsen alene er at berigtige egentlige skrive- eller regnefejl.

Bliver nævnet i øvrigt opmærksom på, at det har truffet en forkert afgørelse, kan nævnet ikke genoptage sagen. Er der tale om en ændring til gunst for klager, bør nævnet foreslå klager at anmode om genoptagelse. 

►Se SKM2022.6.BR.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsafgørelser

SKM2022.6.BR

►Landsskatterettens annullation af en ugyldig "afgørelse" var berettiget - fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser - SKATs afgørelse var gyldig.◄

Landsskatteretsafgørelser

SKM2010.767.LSR

Vurderingsankenævnet havde ikke kompetence til at ændre grundværdien i forbindelse med en klage over fradrag for forbedringer.

 

SKM2010.781.LSR

Vurderingsankenævnet havde ikke kompetence til at ændre råjordsprisen i forbindelse med en klage over nedslag i grundværdien for udgifter til ekstrafundering.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.