Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.1.6.2.3 Møder

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for vurderingsankenævnenes møder.

Afsnittet indeholder:

 • Grundlæggende regler for møderne
 • Indkaldelse til møder
 • Materiale til nævnet
 • Beslutningsdygtighed
 • Afstemningsregler
 • Protokol

Grundlæggende regler for møderne

Vurderingsankenævnet udøver sin virksomhed i møder, herunder ►skriftlig votering, suppleret med møder, jf. BEK nr. 2289 af 03/12/2021 §§ 15-16, 19-20.

Møder kan være digitale jf.  BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 20, stk. 2.◄

Vurderingsankenævnet havde i strid med nævnets forretningsorden ikke afgjort sagen på et møde, og afgørelsen var derfor truffet uden den fornødne organhabilitet. Som følge af de helt grundlæggende mangler ved vurderingsankenævnets afgørelse, blev nævnets afgørelse anset for ugyldig og annulleret. Se SKM2014.754.LSR.

Møderne er ikke offentlige. Nævnet kan således ikke beslutte, at møderne eller dele heraf skal være offentlige.

Når nævnet påtænker at træffe en afgørelse, der ikke fuldt ud imødekommer klagerens påstand, har klageren ret til et møde med nævnet. Udover denne situation er der ingen mulighed for at tillade en klager at overvære nævnets møder. Der er således ingen mulighed for at tillade en klager at overvære vurderingsankenævnets forhandlinger om afgørelsen i vedkommendes egen sag.

Lyd- og billedoptagelse af vurderingsankenævnets møder må ikke finde sted.

Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 20

Vurderingsankenævnet kan foretage besigtigelse af en ejendom. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 38, stk. 4. Klageren skal orienteres herom, og besigtigelse må alene finde sted med klagerens eller dennes repræsentants medvirken. Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 14.

Indkaldelse til møder

Det er vurderingsankenævnsformanden, der fastsætter tid og sted for mødet. De ordinære medlemmer skal indkaldes og have tilsendt materialet, der skal behandles på mødet, med mindst en uges varsel, medmindre særlige forhold efter vurderingsankenævnsformandens bestemmelse gør en kortere frist påkrævet.

Det er formanden, der efter aftale med Skatteankestyrelsen, som fastsætter tid og sted for mødernes afholdelse. Skatteankestyrelsen foretager herefter indkaldelse til møderne. Formanden skal dog, såfremt 1/3 af medlemmerne forlanger det, inden 14 dage indkalde til møde.

Mødeindkaldelsen skal så vidt muligt fremsendes med mindst en uges varsel.

Dagsordenen udsendes samtidig med mødeindkaldelsen.

Formanden fastsætter efter aftale med Skatteankestyrelsen mødets dagsorden. 

Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 20.

Materiale til nævnet

Skatteankestyrelsen udsender dagsorden for mødet vedlagt hver sag med bilag, der skal behandles på mødet, til de deltagende medlemmer. Indkaldelse til møde og øvrigt materiale til mundtlig votering tilsendes medlemmerne digitalt.

Hvis medlemmerne tidligere har modtaget materialet, sendes det ikke på ny. Hvis der er tale om et antal ensartede sager, kan vurderingsankenævnsformanden beslutte, at der kun sendes materiale vedrørende én sag med oplysning om, at denne sag er eksempel for et nærmere angivet antal sager.

Sammen med mødeindkaldelsen skal medlemmerne modtage

 • de sagsfremstillinger med forslag til afgørelse, der skal behandles på mødet
 • skatteyderens eventuelle kommentarer til et tidligere fremsendt forslag
 • oplysninger om, hvorvidt en klager ønsker at forelægge sin sag for nævnet.

Dette gælder dog ikke, hvis medlemmerne tidligere har modtaget materialet. Hvis der er tale om et antal enslydende sager, kan Skatteankestyrelsen beslutte, at der kun skal sendes materiale vedrørende én sag, som angives som eksempel for alle sagerne.

Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 20.

Beslutningsdygtighed

For at det samlede vurderingsankenævn kan træffe afgørelse, skal mindst halvdelen af ankenævnets medlemmer eller deres stedfortrædere være til stede. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 10 a, stk. 3.

Et besluttende led kan træffe afgørelse, når mindst 3 medlemmer af leddet  deltager. Dette gælder uanset det besluttende leds størrelse. .

Formanden eller en ► en ansat i Skattankestyrelsen jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 10 a, stk. 2. og stk. 3 ◄skal altid deltage i afgørelsen.

Afstemningsregler

For at vurderingsankenævnet i form af en voteringsgruppe er beslutningsdygtigt, skal vurderingsankenævnsformanden og mindst 2 ordinære medlemmer deltage i afgørelsen. For at vurderingsankenævnet i form af en udvidet voteringsgruppe, er beslutningsdygtigt, skal vurderingsankenævnsformanden og mindst 4 ordinære medlemmer deltage i afgørelsen.

Vurderingsankenævnet træffer sine afgørelser ved afstemning. Det er formanden, der beslutter, i hvilken rækkefølge de stillede forslag sættes til afstemning. Afstemningen foregår ved håndsoprækning og afgøres ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Det enkelte vurderingsankenævnsmedlem har pligt til at tage stilling til de afgørelser, nævnet skal træffe. Undlader et medlem at stemme, betragtes dette, som om medlemmet har stemt for det forslag, der er til afstemning.

Afstemning i en sag kan undlades, hvis formanden skønner, at afstemning er unødvendig, og ingen medlemmer forlanger, at der foretages afstemning.

Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 17. 

Protokol

Der skal føres en protokol over vurderingsankenævnets møder. Protokollen skal som minimum indeholde følgende

 • Dato og tidspunkt for mødets begyndelse og afslutning
 • Identifikation af de behandlede sager, afgørelsen af hver sag og hvem, der var til stede under behandlingen af sagen
 • Mindretalsvota under afstemningen og motivationen derfor tilføres ligeledes protokollen

for hver enkelt sag skal følgende fremgå af protokollen.

Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 21.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.