Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.1.6.2.1 Sammensætning

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for vurderingsankenævnenes sammensætning.

Afsnittet indeholder:

 • Antal nævn og medlemmer
 • Stedlig kompetence
 • Udnævnelse af medlemmer
 • Personer, der ikke kan være medlem
 • Udtræden og fritagelse for medlemskab

Antal nævn og medlemmer

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i vurderingsankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om oprettelse af en kreds i ét ankenævn, der både skal varetage skatte- og vurderingsankenævnets funktioner. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 8, stk. 1.

Landet er opdelt i 22 Skatteankenævnskredse og 15 vurderingsankenævnskredse.

Se BEK nr. 1042 af 22/06/2022 §§1 og 2.

Landet er opdelt i 10 vurderingsankenævnskredse og 10 skatte- og vurderingsankenævnskredse. Se BEK nr. 1042 af 22/06/2022.

Stedlig kompetence

Klage over en ejendomsvurdering mv. behandles af det vurderingsankenævn, i hvis kreds ejendommen er beliggende.

Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 7.

Vurderingsankenævn afgør klager over Skatteforvaltningens afgørelser truffet efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3. og ejendomsvurderingsloven.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 6, stk. 1.

Klage over en ejendomsvurdering m.v. behandles af det vurderingsankenævn i den kreds, hvor ejendommen er beliggende.

Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 7.

Klager over vurdering af faste ejendomme skal dog afgøres af Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen, hvis klagen henvises til afgørelse i Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen.

Vurderingsankenævnet henviser klager omfattet af SFL (skatteforvaltningsloven) § 6 til afgørelse i Landsskatteretten, hvis klagen i overvejende grad angår retlige spørgsmål, og hvis der ikke tidligere hverken i domstolspraksis eller i Landsskatteretspraksis er taget stilling til det pågældende lovfortolkningsspørgsmål, eller der er grundlag for at foretage en fornyet prøvelse af det pågældende lovfortolkningsspørgsmål.

Vurderingsankenævnet kan tillige henvise klager omfattet af SFL (skatteforvaltningsloven) § 6 til afgørelse i Landsskatteretten, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Formanden for vurderingsankenævnet eller en ansat i Skatteankestyrelsen kan på vegne af vurderingsankenævnet henvise en klage til Landsskatteretten. Henviser vurderingsankenævnsformanden under sagens forberedelse en klage til afgørelse i Landsskatteretten, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 6, stk. 1, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 6 a, stk. 2, underretter Skatteankestyrelsen klageren om henvisningen.

Henviser vurderingsankenævnsformanden under sagens forberedelse en klage til afgørelse i Skatteankestyrelsen, efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 6 b, underretter Skatteankestyrelsen klageren om henvisningen.

►Den ledende vurderingsankenævnsformand kan efter indstilling fra skatteankeforvaltningen bestemme, at ansatte i skatteankeforvaltningen skal deltage i afgørelsen af en klage i vurderingsankenævnsformandens sted. jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 10 a, stk. 2. ◄

Se SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 6, 6 a og 6 b.

Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 §§ 10, 10 a og 11.

Udnævnelse af medlemmer

Vurderingsankenævn er kollegiale organer, hvis medlemmer er udnævnt af ministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil.

Ministeren har bemyndiget direktøren for Skatteankestyrelsen til at 

 • foretage udnævnelse af medlemmer og suppleanter til skatte-, vurderings- og motorankenævn
 • imødekomme anmodninger om udtræden af ankenævn
 • meddele orlov fra nævnsarbejde

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 8, stk. 4 og SFL § 9.

Funktionsperioden for vurderingsankenævnet begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 8, stk. 2.

Personer, der ikke kan være medlem

Personer, der er ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen, kan ikke være medlem af vurderingsankenævnet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 15, stk. 1.

Personer, der er medlem af eller stedfortræder i Skatterådet, Landsskatteretten, skatteankenævnet eller motorankenævnet kan ikke samtidig være medlem af vurderingsankenævnet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 15, stk. 2.

Udtræden og fritagelse for medlemskab

Det at være vurderingsankenævnsmedlem er et borgerligt ombud, hvorfor der er pligt til at modtage ►udnævnelsen.◄

En person kan dog kræve sig fritaget for ►modtage udnævnelsen◄ , hvis vedkommende

 • ved funktionsperiodens begyndelse på tiltrædelsestidspunktet er fyldt 60 år
 • har været medlem af et skatte-, vurderings- eller motorankenævn i to hele sammenhængende funktionsperioder
 • ikke har dansk indfødsret
 • på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget

Se SFL § 8, stk. 6.

Et medlem skal udtræde, hvis det mister sin valgbarhed. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 9, stk. 1.

Endvidere kan et medlem udtræde af nævnet, hvis den pågældende på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget. Et medlem kan meddeles orlov i en periode på op til 12 måneder. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 9, stk. 2.

Ministeren har bemyndiget direktøren for Skatteankestyrelsen til at meddele udtræden af ankenævn og til at imødekomme anmodninger om udtræden af ankenævn. Se SFL § 9, stk. 1 og stk. 2.

Skatteministeren kan under særlige omstændigheder tilbagekalde udnævnelsen af et medlem. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 9, stk. 4. Denne bemyndigelse er ikke delegeret til direktøren for Skatteankestyrelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.