Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>
Motorankenævnet afgør klager over Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende:
 • Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer
 • Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer
 • Fastsættelse af godtgørelse af registreringsafgift
 • Afslag på anmodning om genoptagelse af afgørelser
 • Bindende svar, hvis nævnet i øvrigt har kompetence til at træffe afgørelse om spørgsmålet

A.A.1.6.3.2 Opgaver

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om motorankenævnenes opgaver.

Afsnittet indeholder:

 • Saglig kompetence
 • Påkendelseskompetence
 • Genoptagelse af egne afgørelser.

Saglig kompetence

Hovedregel

Motorankenævnet afgør klager over Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende:

 • Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 9, stk. 4
 • Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 4, stk. 7, § 5, stk. 8, og § 10
 • Fastsættelse af godtgørelse efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 7 b
 • Afslag på anmodning om genoptagelse af afgørelser som nævnt i SFL (skatteforvaltningsloven) § 7, nr. 1-3
 • Bindende svar, hvis nævnet i øvrigt har kompetence til at træffe afgørelse om spørgsmålet.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 7.

Se også afsnit A.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger om bindende svar. 

Undtagelse

Principielle sager.

Principielle sager skal afgøres af Landsskatteretten. 

Visiteringen foretages af Skatteankestyrelsen.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 7, stk. 2, og SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b.   

Påkendelseskompetence

Motorankenævnet kan uanset klagens udformning genoptage den påklagede vurdering i sin helhed. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 39 a, stk. 1.

Hvis en klage tilbagekaldes, har et motorankenævn ikke kompetence til at fortsætte klagebehandlingen. Se om tilbagekaldelse BEK nr. 1043 af 22/06/2022 § 13, stk. 1.. 

Genoptagelse af egne afgørelser

Motorankenævn kan efter anmodning herom genoptage egne afgørelser. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 g.

Betingelsen for at tillade genoptagelse er som udgangspunkt, at 

 • der forelægges nye oplysninger
 • det skønnes, at oplysningerne ville have medført et væsentligt ændret resultat, hvis de havde foreligget tidligere.

Anmodning om genoptagelse skal som udgangspunkt indgives inden udløbet af fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 32 a. Dette kan dog fraviges, hvis motorankenævnets afgørelse er indbragt for domstolene. I denne situationer kan klageren tilbagekalde sin klage og anmode om genoptagelse hos nævnet, uanset at nævnte frist er overskredet.

Se afsnit A.A.8.3 Ændringer vedrørende moms og afgifter om fristregler.

Når særlige omstændigheder taler for det, kan motorankenævnet tillade genoptagelse, selv om ovennævnte betingelser ikke er opfyldt.

►Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 g.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.