Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>
Skatteministeren bestemmer landets inddeling i motorankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte motorankenævn. Klage over en afgiftspligtig værdi m.v. af motorkøretøjer behandles af det motorankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl eller hjemsted på tidspunktet for indgivelsen af klagen. Havde klageren hverken bopæl eller hjemsted i Danmark på dette tidspunkt, behandles klagen af Motorankenævn Sydjylland-Fyn.

A.A.1.6.3.1 Sammensætning

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for motorankenævnenes sammensætning.

Afsnittet indeholder:

 • Antal nævn og medlemmer
 • Stedlig kompetence
 • Udnævnelse af medlemmer
 • Personer, der ikke kan være medlem
 • Udtræden og fritagelse for medlemskab
 • Besluttende led

Antal nævn og medlemmer

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i motorankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte motorankenævn. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 8, stk. 1.

Landet er opdelt i 4 motorankenævnskredse. Se BEK nr. 1042 af 22/06/2022 § 3.

Stedlig kompetence

Klage over en afgiftspligtig værdi m.v. af motorkøretøjer behandles af det motorankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl eller hjemsted på tidspunktet for indgivelsen af klagen. Havde klageren hverken bopæl eller hjemsted i Danmark på dette tidspunkt, behandles klagen af Motorankenævn Sydjylland-Fyn. 

Se BEK nr.  1043 af 22/06/2022 § 2.

Udnævnelse af medlemmer

Motorankenævn er kollegiale organer, hvis medlemmer er udnævnt af ministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil. Udnævnelseskompetencen omfatter også, at der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 8, stk. 5, og SFL (skatteforvaltningsloven) § 9, stk. 3.

Ministeren har bemyndiget direktøren for Skatteankestyrelsen til at 

 • foretage udnævnelse af medlemmer og suppleanter til skatte-, vurderings- og motorankenævn
 • meddele udtræden af ankenævn
 • imødekomme anmodninger om udtræden af ankenævn
 • meddele orlov fra nævnsarbejde.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 8, stk. 5, og SFL § 9.

Under særlige omstændigheder kan direktøren for Skatteankestyrelsen undlade at udnævne en indstillet person. Årsagerne til at undlade at udnævne kan være manglende indgivelse af selvangivelse eller manglende overholdelse af afdragsordning om restancer.

Funktionsperioden for motorankenævnet begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 8, stk. 2.

Et motorankenævn vælger selv en formand og en næstformand. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 10, stk. 1.

Personer, der ikke kan være medlem

Personer, der er ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen, kan ikke være medlem af motorankenævnet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 15, stk. 1.

Personer, der er medlem af eller stedfortræder i Skatterådet, Landsskatteretten, skatteankenævnet eller vurderingsankenævnet kan ikke samtidig være medlem af motorankenævnet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 15, stk. 2.

Udtræden og fritagelse for medlemskab

Det at være motorankenævnsmedlem er et borgerligt ombud, hvorfor der er pligt til at modtage ►udnævnelsen.◄

En person kan dog kræve sig fritaget for ►udnævnelsen◄ , hvis vedkommende

 • ved funktionsperiodens begyndelse er fyldt 60 år
 • har været medlem af et skatte-, vurderings- eller motorankenævn i to hele sammenhængende funktionsperioder
 • ikke har dansk indfødsret
 • på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 8, stk. 6.

Et medlem skal udtræde, hvis det mister sin valgbarhed. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 9, stk. 1.

Endvidere kan et medlem udtræde af nævnet, hvis den pågældende på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget. Et medlem kan meddeles orlov i en periode på op til 12 måneder. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 9, stk. 2.

Ministeren har bemyndiget direktøren for Skatteankestyrelsen til at meddele udtræden af ankenævn og til at imødekomme anmodninger om udtræden af ankenævn. Se SFL § 9, stk. 1 og stk. 2.

Når et medlem udtræder af nævnet eller meddeles orlov, indtræder suppleanten i nævnet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 9, stk. 3.

Skatteministeren kan under særlige omstændigheder tilbagekalde udnævnelsen af et medlem. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 9, stk. 5. Denne bemyndigelse er ikke delegeret til direktøren for Skatteankestyrelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.