Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.1.6.3.3 Møder

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for motorankenævnenes møder.

Afsnittet indeholder:

 • Grundlæggende regler for møderne
 • Indkaldelse til møder
 • Materiale til nævnet
 • Beslutningsdygtighed
 • Afstemningsregler
 • Protokol.

Grundlæggende regler for møderne

Motorankenævnet udøver sin virksomhed i møder.

Møderne er ikke offentlige. Nævnet kan således ikke beslutte, at møderne eller dele heraf skal være offentlige.

Formanden kan bestemme, at medlemmernes deltagelse i møderne kan ske digitalt.

Lyd- og billedoptagelse af motorankenævnets møder må ikke finde sted.

Se BEK nr. 1043 af 22/06/2022 § 7.

Motorankenævnet kan foretage besigtigelse af et køretøj. Se BEK nr. 1043 af 22/06/2022 § 11

Nævnet har ikke pligt til at besigtige et køretøj.

Se afsnit A.A.7.4.3 Sagens oplysning (Officialprincippet) om sagens oplysning.

Indkaldelse til møder

Det er formanden, efter aftale med Skatteankestyrelsen, som fastsætter tid og sted for mødernes afholdelse. Skatteankestyrelsen foretager herefter indkaldelse til møderne. Formanden skal dog, såfremt 1/3 af medlemmerne forlanger det, inden 14 dage indkalde til møde.

Mødeindkaldelsen skal så vidt muligt fremsendes med mindst en uges varsel.

Dagsordenen udsendes samtidig med mødeindkaldelsen.

Formanden fastsætter efter aftale med Skatteankestyrelsen mødets dagsorden. 

Se BEK nr. 1043 af 22/06/2022 § 7.

Materiale til nævnet

Sammen med mødeindkaldelsen skal medlemmerne modtage

 • Skatteankestyrelsens sagsfremstilling med forslag til afgørelse samt klagerens eventuelle bemærkninger hertil
 • Skatteankestyrelsens begrundede indstilling til sagens afgørelse
 • oplysninger om, hvorvidt en klager ønsker at udtale sig mundtligt over for ankenævnet.

Dette gælder dog ikke, hvis medlemmerne tidligere har modtaget materialet. Hvis der er tale om et antal enslydende sager, kan Skatteankestyrelsen beslutte, at der kun skal sendes materiale vedrørende én sag, som angives som eksempel for alle sagerne.

Se BEK nr. 1043 af 22/06/2022 § 7.

Beslutningsdygtighed

For at det samlede motorankenævn kan træffe afgørelse, skal mindst halvdelen af ankenævnets medlemmer eller deres stedfortrædere være til stede. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 10, stk. 2.

Formanden eller en næstformand skal altid deltage i afgørelsen.

Afstemningsregler

Motorankenævnet træffer sine afgørelser ved afstemning. Det er formanden, der beslutter, i hvilken rækkefølge de stillede forslag sættes til afstemning. Hvis der alene deltager medlemmer fysisk på mødet, foregår afstemningen ved håndsoprækning og afgøres ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Det enkelte motorankenævnsmedlem har pligt til at tage stilling til de afgørelser, nævnet skal træffe. Undlader et medlem at stemme, betragtes dette, som om medlemmet har stemt for det forslag, der er til afstemning.

Afstemning i en sag kan undlades, hvis formanden skønner, at afstemning er unødvendig, og ingen medlemmer forlanger, at der foretages afstemning.

Se BEK nr. 1043 af 22/06/2022 §§ 7 og 8.

Protokol

Der skal føres en protokol over motorankenævnets møder. Protokollen skal som minimum indeholde følgende

 • dato og tidspunkt for mødets begyndelse og afslutning
 • oplysning om mødedeltagere, herunder om en mødedeltager har deltaget digitalt i mødet, og om der har deltaget en suppleant efter formandens bestemmelse.

For hver enkelt sag skal følgende fremgå af protokollen

 • navn og adresse på klager
 • stelnummer eller anden identifikation af køretøjet, hvis stelnummer ikke forefindes
 • identifikation af sagen
 • eventuel besigtigelse foretaget af nævnet eller Skatteankestyrelsen
 • kort begrundelse for afgørelsen
 • oplysninger om forskellige opfattelser under afstemningen både vedrørende resultatet og vedrørende begrundelsen samt stemmetallet for hver opfattelse.

Protokollen skal tillige påføres bemærkninger i hver sag, hvis en af følgende situationer opstår

 • en klage tilbagekaldes mundtligt i forbindelse med nævnsmødet
 • der træffes afgørelse vedrørende et medlems habilitet i en sag
 • et eller flere medlemmer ønsker deres mindretalsudtalelse  efter skatteforvaltningslovens § 10, stk,4. , forelagt for Skatterådet.

►◄

Formanden skal godkende protokollen.

Se BEK nr. 1043 af 22/06/2022 § 9.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.