Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

F.3.3.3 Beregning af skattekortfradrag

Skattekortfradrag (skattefrit fradrag) beregnes som forskellen mellem på den ene side A-indkomst og på den anden side den samlede forskudsskat (jf. afsnit F.3.2.) ganget med 100 og delt med uafrundet indeholdelsesprocent, jf. § 9, stk. 1, i >kildeskattebekendtgørelsen<.

Det samlede beregnede AM-bidrag indgår i den samlede forskudsskat, men ved skattekortberegningen fratrækkes den del af det beregnede AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver.

Eksempel F-04. Beregning af skattekortfradrag. Enlig person.
1. Lønindkomst 490.000
2. AM-bidrag af lønindkomst: 8% af (1) 39.200
3. A-indkomst: (1) - (2) 450.800
4. Honorar 10.000
5. AM-bidrag af honorar: 8% af (4) 800
6. B-indkomst: (4) - (5) 9.200
7. Personlig indkomst: (3) + (6) 460.000
8. Kapitalindkomst 2.300
9. Skattepligtig indkomst: (7)+(8) minus ligningsmæssige fradrag, inkl. beskæftigelsesfradrag (max 22.300) 440.000
Skatter:  
10. 5,83% bundskat af (460.000 + 2.300 - 42.000) 24.503,49
11. 15% topskat af (460.000 - 421.000) (NB: Kapitalindkomst ikke over 40.000) 5.850,00
12. 6% sundhedsbidrag af (440.000 - 42.000) 23.880,00

13. 24,32 % kommune- og kirkeskat af (440.000 - 42.000)

96.793,60

14. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag: (10) + (11) + (12) + (13) 151.027,09
15. Indregnet restskat for 2011 2.000,00
16. Ejendomsværdiskat 10.000,00
17. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag: (2) + (5) + (14) + (15) + (16) 203.027,09
18. Uafrundet indeholdelsesprocent: 36,15 + (5.850,00x100/460.000) = 36,15 + 1,27 = 37,42

37,42

19. Skattekortfradrag med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (2):
(3) - [((17) - (2)) x 100 / 37,42] =
450.800 - [(203.027,09 - 39.200,00)x100 / 37,42]

12.993,78

20. Fradrag pr. måned: (19) / 12

1.082


Hvis skattekortfradraget beregnes til et negativt beløb, sættes fradraget til 0 og der beregnes B-skat, jf. F.3.3.5.

Har en lønmodtager fx flere samtidige arbejdsgivere, kan det forekomme, at skattekortfradraget ikke kan rummes i A-indkomsten hos nogen af de enkelte arbejdsgivere. I sådanne og lignende tilfælde kan der anvendes bruttotrækprocent. Hvis der anvendes bruttotrækprocent sættes skattekortfradraget til 0, og der udregnes i stedet en lavere trækprocent, jf. F.3.3.2.

>Det bemærkes, jf. (10), (12) og (13) i eksempel F-04, at der ved dannelse af den ordinære forskudsopgørelse for 2013 ikke blev taget højde for ændringen i bundskatten fra 5,64 % til 5,83 % og ændringen i personfradraget fra 42.900 kr. til 42.000 kr., da ændringsloven, som var en del af finanslovsaftalen for 2013, først efterfølgende trådte i kraft. Personer, der fra og med 11. januar 2013 får ændret forskudsansættelsen, bliver forskudsregistreret med de ændrede regler for bundskatten og personfradraget.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.