Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvordan beregnes skattekortfradraget?

F.3.3.3 Beregning af skattekortfradrag

Skattekortfradrag (skattefrit fradrag) beregnes som forskellen mellem på den ene side A-indkomst og på den anden side den samlede forskudsskat (jf. afsnit F.3.2.) ganget med 100 og delt med uafrundet indeholdelsesprocent, jf. § 9, stk. 1, i >kildeskattebekendtgørelsen<.

Det samlede beregnede AM-bidrag indgår i den samlede forskudsskat, men ved skattekortberegningen fratrækkes den del af det beregnede AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver.

Eksempel F-04. Beregning af skattekortfradrag. Enlig person.
1. Lønindkomst 490.000
2. AM-bidrag af lønindkomst: 8% af (1) 39.200
3. A-indkomst: (1) - (2) 450.800
4. Honorar 10.000
5. AM-bidrag af honorar: 8% af (4) 800
6. B-indkomst: (4) - (5) 9.200
7. Personlig indkomst: (3) + (6) 460.000
8. Kapitalindkomst 2.300
9. Skattepligtig indkomst: (7)+(8) minus ligningsmæssige fradrag, inkl. beskæftigelsesfradrag (max 22.300) 440.000
Skatter:  
10. 5,83% bundskat af (460.000 + 2.300 - 42.000) 24.503,49
11. 15% topskat af (460.000 - 421.000) (NB: Kapitalindkomst ikke over 40.000) 5.850,00
12. 6% sundhedsbidrag af (440.000 - 42.000) 23.880,00

13. 24,32 % kommune- og kirkeskat af (440.000 - 42.000)

96.793,60

14. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag: (10) + (11) + (12) + (13) 151.027,09
15. Indregnet restskat for 2011 2.000,00
16. Ejendomsværdiskat 10.000,00
17. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag: (2) + (5) + (14) + (15) + (16) 203.027,09
18. Uafrundet indeholdelsesprocent: 36,15 + (5.850,00x100/460.000) = 36,15 + 1,27 = 37,42

37,42

19. Skattekortfradrag med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (2):
(3) - [((17) - (2)) x 100 / 37,42] =
450.800 - [(203.027,09 - 39.200,00)x100 / 37,42]

12.993,78

20. Fradrag pr. måned: (19) / 12

1.082


Hvis skattekortfradraget beregnes til et negativt beløb, sættes fradraget til 0 og der beregnes B-skat, jf. F.3.3.5.

Har en lønmodtager fx flere samtidige arbejdsgivere, kan det forekomme, at skattekortfradraget ikke kan rummes i A-indkomsten hos nogen af de enkelte arbejdsgivere. I sådanne og lignende tilfælde kan der anvendes bruttotrækprocent. Hvis der anvendes bruttotrækprocent sættes skattekortfradraget til 0, og der udregnes i stedet en lavere trækprocent, jf. F.3.3.2.

>Det bemærkes, jf. (10), (12) og (13) i eksempel F-04, at der ved dannelse af den ordinære forskudsopgørelse for 2013 ikke blev taget højde for ændringen i bundskatten fra 5,64 % til 5,83 % og ændringen i personfradraget fra 42.900 kr. til 42.000 kr., da ændringsloven, som var en del af finanslovsaftalen for 2013, først efterfølgende trådte i kraft. Personer, der fra og med 11. januar 2013 får ændret forskudsansættelsen, bliver forskudsregistreret med de ændrede regler for bundskatten og personfradraget.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.