Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

F.3.3.2 Beregning af bruttotrækprocent

Hvis der skal anvendes bruttotrækprocent, sættes skattekortfradraget til 0 kr., og den uafrundede indeholdelsesprocent beregnes således (med 2 decimaler), jf. KSL (kildeskatteloven) § 48, stk. 3, og § 13 i kildeskattebekendtgørelsen:

Samlet forskudsskat (jf. F.3.2.) x 100

A-indkomst

Resultatet forhøjes til nærmeste hele procent, hvilket er bruttotrækprocenten.

Grænsen på >51,7 %< + kirkeskatteprocenten gælder også ved udregning af bruttotrækprocent.

Det samlede beregnede AM-bidrag indgår i den samlede forskudsskat, men ved skattekortberegningen fratrækkes den del af det beregnede AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver.

Eksempel F-03. Beregning af bruttotrækprocent. En enlig person har 2 samtidige lønindkomster.
1. Lønindkomst (2x60.000) 120.000
2. AM-bidrag: 8% af (1)  9.600
3. A-indkomst: (1) - (2) 110.400
4. Kapitalindkomst -10.000
5. Ligningsmæssige fradrag, inkl. beskæftigelsesfradrag 12.000
6. Skattepligtig indkomst: (3) + (4) - (5) 88.400
Skatter:  
7. Bundskat 5,83% af (110.400 - 42.000) - 2% af -(4) = 3.987,72 - 200,00, hvor 200,00 er nedslag for negativ kapitalindkomst, jf. afsnit H.5  3.787,72
8. Sundhedsbidrag 6% af (88.400 - 42.000) 2.784,00
9. Kommune- og kirkeskat 24,32% af (88.400 - 42.000) 11.284,48
10. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag: (7) + (8) + (9) 17.856,20
11. Grøn check, inkl. tillæg på 280 og supplerende kompensation for to børn 600: 1.300,00 + 280,00 + 600,00 2.180,00
12. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag og efter grøn check: (2) + (10) - (11) 25.276,20

13. Uafrundet indeholdelsesprocent: 
23,70 + 6,00 + 0,62 + 5,83

36,15
14. Skattekortfradrag med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (2): (3) - [((12) - (2)) x 100/36,15] = 110.400 - 15.676,20 x 100/36,15 = 67.035,69   67.035,69
15. Bruttotrækprocent: ((12) - (2)) x 100 / (3) = 15.676,20 x 100/110.400 = 14,19, der forhøjes til 15 15

Skattekortfradrag er ovenfor beregnet til 67.035 kr., jf. beskrivelsen under F.3.3.3.

Fradraget kan ikke udnyttes fuldt ud, da A-indkomsten hos hver arbejdsgiver er 55.200 kr. (= 60.000 kr. - 4.800 kr.).

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.