Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvordan beregnes frikortet?

F.3.3.4 Beregning af frikort

Har den skattepligtige A-indkomst, og er den samlede forskudsskat (ekskl. indregnet restskat og ejendomsværdiskat) 0 eller negativ, vil forskudsregistreringen resultere i et frikort.

A-indkomst uden skattetræk (frikortbeløb) beregnes som:

A-indkomst - ((samlet forskudsskat, men efter evt. grøn check (ekskl. indregnet restskat og ejendomsværdiskat) - evt. uudnyttet skatteværdi af personfradrag, der ikke er overført til ægtefælle) x 100 / uafrundet indeholdelsesprocent).

Det samlede beregnede AM-bidrag indgår i den samlede forskudsskat, men ved skattekortberegningen fratrækkes den del af det beregnede AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver.

Indregnet restskat, ejendomsværdiskat og den del af AM-bidraget der ikke skal indeholdes hos arbejdsgiver, indgår ikke i beregningen af frikortbeløbet, da indregnet restskat, ejendomsværdiskat og sidstnævnte del af AM-bidraget - i tilfælde af frikort - opkræves som B-skat. 

Uudnyttet skatteværdi af personfradrag opgøres således:

(((Summen af bund-, kommune- og kirkeskatteprocent samt sundhedsbidragssatsen)/100) x personfradrag) - (den beregnede skat af forskudsregistreret indkomst uden reduktion for personfradrag).

Frikortets trækprocent beregnes på samme måde som beskrevet under F.3.3.1.

Eksempel F-05. Beregning. Enlig person.
1. Lønindkomst 59.000
2. AM-bidrag af lønindkomst: 8% af (1) 4.720
3. A-indkomst: (1) - (2) 54.280
4. Honorar 1.000
5. AM-bidrag af honorar: 8% af (4) 80
6. B-indkomst: (4) - (5) 920
7. Kapitalindkomst -39.850
8. Skattepligtig indkomst efter beskæftigelsesfradrag (4.170) 11.180
9. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag 0
10. Indregnet restskat fra 2011 4.000,00
11. Ejendomsværdiskat 5.000,00
12. Grøn check, inkl. tillæg på 280: 1.300,00 + 280,00 1.580,00
13. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag og efter grøn check: (2) + (5) + (9) + (10) + (11) - (12) 12.220,00
14. Samlet forskudsskat med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (2): (13) - (2) 7.500,00
15. Samlet forskudsskat, jf. (14), men ekskl. indregnet restskat og ejendomsværdiskat: (14) - (10) - (11) -1.500,00

Da den skattepligtige har A-indkomst, og den samlede forskudsskat inkl. AM-bidrag af B-indkomst efter grøn check (ekskl. indregnet restskat og ejendomsværdiskat) er 0 eller negativ, nemlig -1.500,00 kr., skal der beregnes et frikort.

Beregning af A-indkomst uden skattetræk (frikortbeløb):
16. Bundskat 5,83% af (3) + (6) 3.218,16
17. Sundhedsbidrag 6% af (8)   670,80
18. Kommuneskat 23,70% af (8) 2.649,66
19. Kirkeskat 0,62% af (8) 69,32
20. I alt: (16) + (17) + (18) + (19) 6.607,94
21. Uudnyttet skatteværdi af personfradrag: 42.000 x 36,15/100 - 6.607,94 8.575,06
22. A-indkomst uden skattetræk (frikortbeløb): (3) - ((9) - (21)) x 100/36,15 = 54.280 - (0 - 8.575,06) x 100/36,15 = 54.280 + 23.720 = 78.000, og trækprocenten er 37 oprundet fra 36,15. 78.000


Restskatten fra 2011 og ejendomsværdiskatten (tilsammen 9.000 kr.) >plus AM-bidrag af B-indkomst (80 kr.)< minus grøn check (1.580 kr.) opkræves særskilt via 10 rater á 750 kr., jf. (14) ovenfor.

>Det bemærkes, jf. (16) og (21) i eksempel F-05, at der ved dannelse af den ordinære forskudsopgørelse for 2013 ikke blev taget højde for ændringen i bundskatten fra 5,64 % til 5,83 % og ændringen i personfradraget fra 42.900 kr. til 42.000 kr., da ændringsloven, som var en del af finanslovsaftalen for 2013, først efterfølgende trådte i kraft. Personer, der fra og med 11. januar 2013 får ændret forskudsansættelsen, bliver forskudsregistreret med de ændrede regler for bundskatten og personfradraget.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.