Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvordan beregnes B-skat?

F.3.3.5 Beregning af B-skat

Skattepligtige med B-indkomst og ikke A-indkomst, jf. KSL (kildeskatteloven) § 50
B-skat m.v. forfalder til betaling i 10 rater den 1. i hver af månederne januar, februar, marts, april, maj, juli, august, september, oktober og november, jf. KSL (kildeskatteloven) § 58. B-skatten mv. sættes lig med den samlede forskudsskat nedrundet til et med rateantallet deleligt beløb, dog mindst 100 kr.

Det samlede beregnede AM-bidrag indgår i den samlede forskudsskat, men ved skattekortberegningen fratrækkes den del af det beregnede AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver.

Eksempel F-06. Beregning af B-skat. Enlig person.
1. B-indkomst før AM-bidrag 200.000
2. AM-bidrag 16.000
3. Personlig indkomst: (1) - (2) 184.000
4. Skattepligtig indkomst efter beskæftigelsesfradrag (13.900) 170.100
5. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag 47.118,52
6. Indregnet restskat fra 2011 10.000,00
7. Grøn check, inkl. tillæg på 280: 1.300,00 + 280,00 1.580,00
8. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag og efter grøn check: (2) + (5) + (6) - (7) 71.538,52
9. B-skat, 10 rater á 7.153

Skattepligtige med både A-indkomst og B-indkomst
Er skattekortfradraget, jf. F.3.3.3 beregnet til et negativt beløb (dvs. den samlede forskudsskat kan ikke indeholdes i A-indkomsten), skal den resterende forskudsskat opkræves som B-skat, jf. § 9, stk. 1, i kildeskattebekendtgørelsen.

B-skatten beregnes som den samlede forskudsskat - (A-indkomst x uafrundet indeholdelsesprocent/100), og nedrundet til et med rateantallet deleligt beløb, dog mindst 100 kr. Hvis B-skatten er under 100 kr., opkræves beløbet ikke.

Det samlede beregnede AM-bidrag indgår i den samlede forskudsskat, men ved ovennævnte beregning af B-skat fratrækkes den del af det beregnede AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver.

Eksempel F-07. Beregning af B-skat med A- og B-indkomst. Enlig person.
1. Lønindkomst 50.000
2. AM-bidrag af lønindkomst: 8% af (1) 4.000
3. A-indkomst: (1) - (2) 46.000
4. Virksomhedsoverskud 100.000
5. AM-bidrag af virksomhedsoverskud: 8% af (4) 8.000
6. B-indkomst: (4) - (5) 92.000
7. Personlig indkomst: (3) + (6) 138.000
8. Skattepligtig indkomst efter beskæftigelsesfradrag (10.425)  127.575
9. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag 31.543,14
10. Indregnet restskat fra 2011 1.000,00
11. Ejendomsværdiskat 5.000,00
12. Grøn check, inkl. tillæg på 280: 1.300,00 + 280,00 1.580,00
13. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag og efter grøn check: (2) + (5) + (9) + (10) + (11) - (12) 47.963,14
14. Uafrundet indeholdelsesprocent: 5,83 + 6,00 + 23,70 + 0,62 36,15

15. Skattekortfradrag med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (2): (3) - [((13) - (2)) x 100/36,15] = 46.000 - [((47.963,14 - 4.000) x 100/36,15] = -75.613,11, dvs. = 0

0

16. B-skat: (47.963,14 - 4.000,00) - (46.000 x 36,15/100) = 27.334,14, dvs. 10 rater á 2.733 (27.334,14 fremkommer også som 75.613,11 x 0,3615)

2.733

Tilfælde hvor B-skatten indeholdes i A-indkomsten
I en række situationer vil B-skatten blive opkrævet via en forhøjelse af skattekortets trækprocent, jf. § 12 i kildeskattebekendtgørelsen. Dette er tilfældet, når følgende tre betingelser er opfyldt:

  1. B-skatten overstiger ikke 15.000 kr.
  2. Den beregnede trækprocent, jf. afsnit F.3.3.1, forhøjes med maksimalt 5 procentpoint
  3. Den forhøjede og uafrundede indeholdelsesprocent overstiger ikke skatteloftet på >51,7% efter PSL (personskatteloven) § 19, stk. 1, dvs. 51,7%< med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Alle tre betingelser skal være opfyldt for at B-skatten indeholdes i A-indkomsten. I tilfælde, hvor en af betingelserne ikke er opfyldt, opkræves hele B-skatten i rater.

Beregning af den forhøjede trækprocent
Først beregnes trækprocent og negativt skattekortfradrag efter reglerne i F.3.3.1 og F.3.3.3. Medfører det negative skattekortfradrag en B-skat, der ikke overstiger 15.000 kr., udregnes en uafrundet forhøjet indeholdelsesprocent. Denne beregnes som:

samlet forskudsskat/A-indkomst x 100.

Den uafrundede indeholdelsesprocent beregnes med 2 decimaler (der ses bort fra yderligere decimaler).

Den forhøjede trækprocent fremkommer ved at forhøje den uafrundede indholdelsesprocent til nærmeste hele procent (også hvis decimalerne er 00). Er den forhøjede trækprocent maksimalt 5 procent point højere end trækprocenten udregnet efter reglerne i F.3.3.1, og overstiger den forhøjede og uafrundede indeholdelsesprocent ikke skatteloftet, anvendes den forhøjede trækprocent.

Eksempel F-08. Beregning af forhøjet trækprocent. Enlig person.
1. Lønindkomst 100.000
2. AM-bidrag af lønindkomst: 8% af (1) 8.000
3. A-indkomst: (1) - (2) 92.000
4. Honorar  1.000
5. AM-bidrag af honorar: 8% af (4) 80
6. B-indkomst: (4) - (5) 920
7. Personlig indkomst: (3) + (6) 92.920
8. Kapitalindkomst 30.000
9. Skattepligtig indkomst efter beskæftigelsesfradrag (7.020) 115.900
10. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag 27.124,12
11. Indregnet restskat fra 2011 3.200,00
12. Ejendomsværdiskat 7.000,00
13. Grøn check, inkl. tillæg på 280: 1.300,00 + 280,00 1.580,00
14. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag og efter grøn check: (2) + (5) + (10) + (11) + (12) - (13) 43.824,12
15. Uafrundet indeholdelsesprocent: 5,83 + 6,00 + 23,70 + 0,62 36,15
16. Skattekortfradrag med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (2): (3) - [((14) - (2)) x 100/36,15] = 92.000 - [((43.824,12 - 8.000) x 100/36,15] = -7.098,53, dvs. = 0  0
17. B-skat: 7.098,53 x 0,3615 = 2.566,12, der afrundes til et med 10 deleligt beløb = 2.560, som ikke overstiger 15.000. 2.560
18. Uafrundet forhøjet indeholdelsesprocent med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (2): [((14) - (2))/(3)] x 100 = (35.824,12 / 92.000) x 100 = 38,93, som ikke overstiger 51,7. 38,93
19. Antal procentpoint til forhøjelse af trækprocent: 39-37, jf. (18) og (15) = 2 procentpoint, som ikke overstiger 5 procentpoint. 2
20. Forhøjet trækprocent, jf. (17), (18) og (19) 39

Trækprocenten er beregnet til 36%, jf. reglerne beskrevet i F.3.3.1. Skattekortfradraget er beregnet til -7.098,53 kr., jf. reglerne beskrevet i F.3.3.3. Et skattekortfradrag på -7.098,53 kr. medfører en B-skat på 2.566 kr. (= 7.098 kr. x 36,15/100), der afrundes til et med 10 deleligt beløb, dvs. 2.560 kr. Betingelsen om, at B-skatten ikke må overstige 15.000 kr., er således opfyldt.

Forhøjet og uafrundet indeholdelsesprocent beregnes til 38,93% (35.824 kr. x 100/92.000 kr.). Den forhøjede og uafrundede indeholdelsesprocent forhøjes til nærmeste hele procent 39%. 39% anvendes i dette tilfælde som trækprocent, da trækprocenten ikke er steget med mere end 5 procentpoint (39-37), og den forhøjede og uafrundede indeholdelsesprocent ikke overstiger skatteloftet på >51,7%< med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Skattepligtige, som ikke ønsker B-skatten indregnet i trækprocenten, kan senest den 1. oktober i indkomståret anmode SKAT om at blive undtaget herfor, jf. § 12, stk. 2 og 4, i kildeskattebekendtgørelsen.

Skattepligtige, som ikke ønsker B-skatten opkrævet i rater, kan senest den 1. oktober i indkomståret i visse tilfælde anmode SKAT om, at B-skatten indregnes i trækprocenten. § 12, stk. 3 og 4, i kildeskattebekendtgørelsen giver mulighed for indregning af B-skatten i trækprocenten, selv om B-skatten overstiger 15.000 kr., og/eller trækprocenten forhøjes med mere end 5 procentpoint.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.