Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.6.2.3 Udlæg i løsøre er sikret fra udlæggets foretagelse

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Sikringsakt ved udlæg
  • Legitimationsvirkning.

Sikringsakt ved udlæg

RIMs udlæg i løsøre er sikret fra udlægstidspunktet. Der skal derfor ikke foretages nogen særskilt sikringsakt for at beskytte udlægget over for andre kreditorer og godtroende aftaleerhververe. Dette følger af RPL § 526, stk. 2 modsætningsvist. Hvis pantefogeden får frivillig pant i løsøret, skal der til gengæld foretages en sikringsakt for at sikre udlægget mod overdragerens kreditorer og godtroende aftaleerhververe. Se herom G.A.3.2.2.1.3.6 Løsøre.9 Pantsætning af løsøre.

Sikringsakt ved udlæg i biler

Ved udlæg i visse aktiver, fx biler, skal der foretages en sikringsakt. Se herom G.A.3.2.2.1.3.6 Løsøre.10 Bilbogen og personbogen. Hvis der skal foretages en sikringsakt for at sikre udlægget, er udlægshaver først sikret over for kreditorer mv. fra foretagelsen af denne sikringsakt, fx tinglysning. Se eksempelvis TL § 42 d stk. 1.

Prioritetskonflikter mellem flere udlæg i samme aktiv

For udlæg foretaget af fogedretten, og altså ikke af en pantefoged, afgøres rækkefølgen mellem flere udlæg i samme aktiv, af tidspunktet for indgivelsen af anmodning om udlæg til fogedretten. Se RPL § 526, stk. 1. Som det ses, skal der være tale om flere udlæg i samme aktiv, og altså ikke flere udlæg mod samme skyldner.

Eksempel

  • Foretages der et udlæg af en pantefoged i løsøre, hvori der senere af fogedretten foretages udlæg for en privat kreditor, hvis anmodning er indgivet selv samme dag, hvor pantefogedens udlæg blev foretaget, bliver udlæggene sideordnede.

Foretages der flere udlæg i samme løsøre, af flere forskellige pantefogeder, afgøres prioriteten efter klokkeslæt. Se RPL § 526, stk. 2.

Foretager pantefogeden udlæg for flere rater af samme skattekrav, kan de først forfaldne dækkes først. Foretager en pantefoged udlæg for flere forskellige krav i samme aktiv, stilles udlæggene lige. Der må herefter ske en forholdsmæssig fordeling af provenuet, efter kravenes størrelse. Se betænkning nr. 634/1971.

Legitimationsvirkning

Ved udlæg i løsøre er der ikke samme behov for at berøve skyldneren legitimationen (berettigelsen til at råde) over løsøret, som fx ved udlæg i fordringer. Ved udlæg i fordringer er skyldneren legitimeret til at modtage betaling ifølge fordringen, indtil fordringsdebitor er blevet underrettet om, at skyldner ikke længere er "rette ejer" af fordringen. Når fordringsdebitor har modtaget denne underretning, kan han kun betale med frigørende virkning til den nye fordringskreditor (udlægshaver). Når fordringen er betalt, eksisterer fordringen ikke længere. Løsøre har derimod som udgangspunkt en længere levetid. Om det er i skyldners eller andres varetægt, er i og for sig ikke så væsentligt, idet udlægget ikke forsvinder ved overdragelse til en ny ejer. Hvis skyldner sælger aktivet, kan RIM kræve aktivet udleveret af køber, og skyldner kan eventuelt straffes efter straffelovens bestemmelser om skyldnersvig. Er der foretaget udlæg i løsøre, bør pantefogeden dog altid berøve skyldneren rådigheden over løsøret, så dette ikke videresælges, eller går tabt mv.

Der kan dog være visse situationer, hvor skyldneren skal fratages legitimationen.

Disse situationer er, når

  • der er gyldigt ejendomsforbehold i løsøret
  • der er etableret underpant eller håndpant i løsøret.

Her skal der gives underretning til den foranstående rettighedshaver om udlægget.

Når der foretages udlæg i løsøre, hvori der er ejendomsforbehold, skal fogeden ligeledes foretage udlæg i den simple fordring, der kan opstå som følge af, at ejendomsforbeholdssælgeren tager varen tilbage, som følge af misligholdelse fra købers side. Køber vil i denne situation have krav på tilbagebetaling af det allerede betalte til sælger, og det er denne simple fordring, der skal foretages udlæg i. Fogeden kan i fogedbogen formulere dette som et udlæg i løsøret og øvrige rettigheder iht. købekontrakten. Ejendomsforbeholdssælgeren skal underrettes om, at der er foretaget udlæg i løsøret og fordringen for at sikre, at skyldneren ikke, i tilfælde af at løsøret tilbagetages gennem fogedretten, kan få en eventuel friværdi i løsøret udbetalt.

En underpanthaver skal ligeledes underrettes om et foretaget udlæg, af hensyn til sin ret til at realisere sit pant ved tvangsauktion. Et eventuelt overskydende provenu ved auktionen må ikke udbetales til skyldneren, men skal derimod betales til udlægshaveren.

Håndpanthaveren skal også have underretning om udlægget, så han, når hans tilgodehavende er indfriet, kan spørge udlægshaveren, om løsøret eventuelt kan udleveres til skyldneren.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.