Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.6.2.2 Skyldner skal være ejer af løsøret

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Skyldner har købt løsøret og har fået det leveret
 • Skyldner har solgt løsøret og har leveret det
 • Udlæg hvis der endnu ikke er sket levering
 • Udlæg hos køber - som er skyldner - der har købt en genusvare
 • Udlæg hos køber - som er skyldner - der har købt en speciesvare
 • Udlæg hos sælger - som er skyldner - der har solgt en genusvare
 • Udlæg hos sælger - som er skyldner - der har solgt en speciesvare
 • Skyldneren låner eller lejer løsøre
 • Skyldneren udlåner eller udlejer løsøre.

Skyldner har købt løsøret og har fået det leveret

RIM og øvrige kreditorer kan foretage udlæg i løsøret, hvis skyldneren er køber af løsøret og har fået det udleveret, så det indgår i hans formuemasse. Hvis der er tale om køb af en speciesvare, overgår ejendomsretten til køber fra aftalens indgåelse.

Skyldner har solgt løsøret og har leveret det

Hvis skyldneren er sælger af løsøret, og han har solgt løsøret og leveret det, er det gået ud af hans formuemasse, og der kan ikke længere foretages udlæg i løsøret. Hvis der er tale om salg af en speciesvare, overgår ejendomsretten til køber fra aftalens indgåelse.

Udlæg hvis der endnu ikke er sket levering

Hvis levering endnu ikke har fundet sted, skal der skelnes mellem køb af

 • genusvarer, som er varer, der sædvanligvis købes efter art og mængde, uden at varen ved aftalens indgåelse er individualiseret på en bindende måde for såvel køber som sælger, og hvor sælger har valgmuligheden for, hvilke genstande han leverer
 • speciesvarer, som er varer (herunder genusvarer), der allerede ved aftalens indgåelse er så bindende individualiseret for både køber og sælger, at sælger kun har mulighed for at levere den eller de aftalte genstande.

Udlæg hos køber - som er skyldner - der har købt en genusvare

Der kan ikke foretages udlæg hos køber i en købt genusvare, der endnu fysisk befinder sig i sælgerens varetægt, medmindre sælger af genusvarerne har foretaget en bindende individualisering (særligt udvalgt/reserveret varerne til køber). Se nærmere om dette begreb under "Udlæg hos sælger - som er skyldner - der har solgt en genusvare". Der kan derimod foretages udlæg i den simple fordring, som køber har mod sælger, på levering af en generisk bestemt vare, fx 100 kg. kartofler.

Udlæg hos køber - som er skyldner - der har købt en speciesvare

Der kan foretages udlæg hos køber i en købt speciesvare, selv om den stadig fysisk befinder sig i sælgers varetægt, idet ejendomsretten overgår til køber fra aftalens indgåelse. Dette gælder også, hvis varen er solgt på kredit (køber har ikke betalt varen helt eller delvist). Sælger af varen kan ikke i denne situation fortrænge et foretaget udlæg. Se også G.A.3.2.2.1.3.6 Løsøre.5 Kreditkøb.

Udlæg hos sælger - som er skyldner - der har solgt en genusvare

Der kan foretages udlæg hos sælger i solgte genusvarer, som stadig fysisk befinder sig i hans varetægt, medmindre varerne er bindende individualiseret.

Der foreligger en bindende individualisering, når sælgeren er forpligtet til at levere en bestemt genstand til opfyldelse af købsaftalen med køberen, og hvor køber vil få ret til at hæve købet, og eventuelt kræve erstatning, hvis sælger leverer andre varer end de bindende individualiserede.

En sådan individualisering kan ske ved, at sælger, inden varens overgivelse til køber, ved ord eller handling har tilkendegivet, hvilke konkrete individuelle genstande eller varepartier, der skal tjene til opfyldelse af handelen.

Bindende individualisering foreligger, hvis

 • sælger og køber i fællesskab har foretaget en individualisering
 • sælger foretager en individualisering i henhold til en aftale herom mellem sælger og køber
 • sælger giver køber meddelelse om, at en individualisering er foretaget.

Hvis sælger ensidigt individualiserer uden aftale med køber eller meddelelse til denne, vil individualiseringen alligevel kunne være bindende. Det er navnlig tilfældet, hvis køber har foretaget forudbetaling, og det i henhold til sælgers normale fremgangsmåde eller branchekutyme er nærliggende at gå ud fra, at de af sælger foretagne skridt er udtryk for dennes opfattelse af, at de individualiserede genstande eller varepartier tjener til opfyldelse af aftalen med køber.

Varens afsendelse vil i reglen også indebære en bindende individualisering, fx hvis sælger har meddelt køber, at varen er sendt af sted, eller der er sket levering i købelovens forstand. Se Købeloven §§ 9-11.

Udlæg hos sælger - som er skyldner - der har solgt en speciesvare

Der kan ikke hos sælger foretages udlæg i solgte speciesvarer, selv om de stadig fysisk befinder sig i sælgers varetægt, idet disse tilhører køber af varen. Køber er ejer af løsøret fra aftalens indgåelse. Der kan derimod foretages udlæg i sælgers krav på betaling for det solgte. Der er i så fald tale om udlæg i en simpel fordring.

Skyldneren låner eller lejer løsøre

Hvis skyldneren har en brugsret til løsøre, dvs. at skyldner har lånt eller lejet løsøret af en anden, kan der ikke foretages udlæg i løsøret, idet det fortsat tilhører den, der har udlånt/udlejet det.

Hvis tredjemand har deponeret løsøre hos skyldneren, kan der naturligvis heller ikke foretages udlæg heri, idet løsøret fortsat tilhører den, der har deponeret det. I begge tilfælde er ejendomsretten til løsøret ikke overgået til skyldneren.

Skyldneren udlåner eller udlejer løsøre

Hvis skyldner udlåner eller udlejer løsøre til en anden, tilhører det stadig skyldneren, selv om det ikke er i hans fysiske varetægt. Der kan derfor godt foretages udlæg i det udlånte, der befinder sig hos den, der låner løsøret. Dog skal man respektere låners/lejers ret til at låne/leje løsøret ifølge lejekontrakten. Det vil sige, at løsøret ikke kan sættes på tvangsauktion, før lejeforholdet er ophørt. Forældelsesfristen for udlægget vil være suspenderet, så længe lejeforholdet ifølge lejekontrakten består. Se RPL § 526, stk. 4.

Der kan ligeledes foretages udlæg i betalingen for at leje løsøret. Der vil i denne situation være tale om udlæg i en simpel fordring.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.