Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.1.2.1 Opdeling (kompetenceforholdet) mellem fordringshaver og Restanceinddrivelsesmyndigheden

Indhold

Afsnittet indeholder en overordnet beskrivelse af opdelingen (snitfladen) mellem opkrævning og inddrivelse, der blev indført ved OIL, lov nr. 429 af 6. juni 2005, og som er videreført i INDOG (lov om inddrivelse af gæld til det offentlige).

Afsnittet indeholder:

 • Sondring mellem opkrævning og inddrivelse
 • Definition på opkrævning
 • Definition på inddrivelse

Sondring mellem opkrævning og inddrivelse

Det er bestemt ved lov, at restanceinddrivelsen er samlet hos én myndighed. Et af hovedformålene med at samle restanceinddrivelsen hos én myndighed er, at borgeren eller virksomheden mv. skal opleve en ensartet sagsbehandling i forbindelse med inddrivelse af gæld til det offentlige. I den forbindelse er det også bestemt, at der skal være en sondring mellem opkrævning og inddrivelse, som vil afgøre fordelingen af arbejdsopgaverne og kompetencerne mellem kommunale, regionale og statslige fordringshavere på den ene side og RIM på den anden side.

Sondringen mellem opkrævningsmyndigheden og restanceinddrivelsesmyndigheden blev indført ved OIL, lov nr. 429 af 6. juni 2005 og er videreført i INDOG (lov om inddrivelse af gæld til det offentlige). Denne adskillelse medfører også, at der skal skelnes mellem SKAT som opkrævningsmyndighed og SKAT som inddrivelsesmyndighed.

Se også:

SKM2007.137.SKAT om hvilke afgørelser, der træffes af SKAT som opkrævningsmyndighed og af SKAT som inddrivelsesmyndighed (RIM).

Lovbemærkningerne i forslaget til OIL, der nærmere beskriver, hvordan snitfladen og kompetenceforholdet er fordelt mellem de kommunale og statslige fordringshavere på den ene side og RIM på den anden side.

Definition på opkrævning

Ved opkrævning forstås:

 • Udsendelse af opkrævninger og regninger mv. til borgere og virksomheder
 • Kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist
 • Eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere.

Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan som led i opkrævningsarbejdet give tilladelse til afdragsvis betaling eller henstand. Det kan kun ske efter anmodning fra skyldneren. Se INDOG § 2, stk. 3.

Se også

Se også afsnit G.A.1.2.2 Opgaver og kompetencer i forbindelse med opkrævningsarbejdet om opgaver og kompetencer i forbindelse med opkrævningsarbejdet.

Definition på inddrivelse

Ved inddrivelse forstås brug af lovgivningens muligheder for tvangsinddrivelse i form af fx

 • lønindeholdelse
 • indtrædelsesret
 • modregning
 • udlægsforretning
 • indgivelse af konkursbegæring
 • deltagelse i akkordordninger mv.

RIM kan aftale eller give henstand med betalingen samt eftergive en fordring helt eller delvist efter de almindelige regler eller praksis. Begrebet inddrivelse omfatter også brug af ikke-tvangsmæssige tiltag, som fx afdragsordninger.

Se også

Se også afsnit G.A.1.2.3 Opgaver og kompetencer i forbindelse med inddrivelsesarbejdet om opgaver og kompetencer i forbindelse med inddrivelsesarbejdet.

Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.