Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.2.1 Kompetenceforholdet mellem Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed og Restanceinddrivelsesmyndigheden

Indhold

Afsnittet indeholder en overordnet beskrivelse af kompetenceforholdet mellem opkrævning og inddrivelse, der blev indført ved OIL, lov nr. 429 af 6. juni 2005, og som er videreført i INDOG (gældsinddrivelsesloven) (lov om inddrivelse af gæld til det offentlige).

Afsnittet indeholder:

 • Sondring mellem opkrævning og inddrivelse
 • Definition på opkrævning
 • Definition på inddrivelse

Sondring mellem opkrævning og inddrivelse

Sondringen mellem opkrævningsmyndigheden og restanceinddrivelsesmyndigheden blev indført ved OIL, lov nr. 429 af 6. juni 2005 og er videreført i INDOG (gældsinddrivelsesloven) (lov om inddrivelse af gæld til det offentlige). Denne adskillelse medfører også, at der skal skelnes mellem Skatteforvaltningen (Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed) og RIM (Gældsstyrelsen som inddrivelsesmyndighed).

Definition på opkrævning

Ved opkrævning forstås:

 • Udsendelse af opkrævninger og regninger mv. til borgere og virksomheder
 • Kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist
 • Eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere.

Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan som led i opkrævningsarbejdet give tilladelse til afdragsvis betaling eller henstand. Det kan kun ske efter anmodning fra skyldneren. Se INDOG § 2, stk. 3.

Definition på inddrivelse

Ved inddrivelse forstås brug af lovgivningens muligheder for tvangsinddrivelse i form af fx

 • lønindeholdelse
 • indtrædelsesret
 • modregning
 • udlægsforretning
 • indgivelse af konkursbegæring
 • deltagelse i akkordordninger mv.

RIM kan aftale eller give henstand med betalingen samt eftergive en fordring helt eller delvist efter de almindelige regler eller praksis. Begrebet inddrivelse omfatter også brug af ikke-tvangsmæssige tiltag, som fx afdragsordninger.

Se også:

 • SKM2007.137.SKAT om hvilke afgørelser, der træffes af Skatteforvaltningen og af RIM.
 • Lovbemærkningerne i forslaget til OIL, der nærmere beskriver, hvordan snitfladen og kompetenceforholdet er fordelt mellem statslige fordringshavere på den ene side og RIM på den anden side.
 • Se også afsnit G.A.1.2.2 Opgaver og kompetencer i forbindelse med inddrivelsesarbejdet om opgaver og kompetencer i forbindelse med inddrivelsesarbejdet.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.