Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

G.A.1.2.2 Opgaver og kompetencer i forbindelse med inddrivelsesarbejdet

Indhold

Afsnittet indeholder en oversigt over, hvilke kompetencer og arbejdsopgaver restanceinddrivelsesmyndigheden har som inddrivelsesmyndighed.

Afsnittet indeholder:

 • Indtrædelse i kreditorbeføjelserne
 • Klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser
 • Indsigelser mod kravets eksistens eller størrelse
 • Indhentning af oplysninger.

Indtrædelse i kreditorbeføjelserne

Når et krav overdrages til inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndigheden, overtager restanceinddrivelsesmyndigheden kreditorbeføjelserne. Se gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 1.

Efter lovens forarbejder indtræder restanceinddrivelsesmyndigheden i samtlige rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til de enkelte fordringer. Det betyder, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan bruge de inddrivelsesredskaber, som den enkelte fordring er tillagt i lovgivningen eller som følge af praksis. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan også bruge andre kreditorbeføjelser, som følger af lovgivningen eller af praksis.

Det drejer sig blandt andet om:

 • Udpantningsret
 • Lønindeholdelse
 • Modregning
 • Indtrædelsesret
 • Dækningsrækkefølge
 • Tiltrædelse af akkordordninger og gældssaneringsforslag
 • Indgivelse af konkursbegæring
 • Indberetning til kreditoplysningsbureauer
 • Eftergivelse
 • Henstand.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter anmodning fra skyldneren indgå frivillige betalingsaftaler med skyldneren eller give henstand med betalingen af fordringer under inddrivelse. Restanceinddrivelsesmyndigheden har også mulighed for at træffe afgørelse om fx afdragsordninger efter tabeltræk. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan desuden eftergive en fordring helt eller delvist.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan dog ikke indgå afdragsordninger for tvangsbøder. Se gældsinddrivelsesloven, bilag 1, punkt III.

Klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser

Hvis en skyldner vil klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse, skal skyldneren indbringe klagen for Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Se også afsnit G.A.2.2 om klager over Skatteforvaltningens afgørelser.

Indsigelser om kravets eksistens eller størrelse

Fordringshaveren skal afklare tvister om kravets eksistens eller størrelse.

Se mere om indsigelse over kravet eksistens og størrelse i afsnit G.A.1.3.2 Overdragelse af fordringer til inddrivelse, sædvanlig rykkerprocedure og underretning om overdragelse.

Indhentning af oplysninger

Restanceinddrivelsesmyndigheden bruger fx indhentede oplysninger ved behandlingen af enkeltsager eller til kontrol ved samkøring og sammenstilling af oplysninger med restanceinddrivelsesmyndighedens øvrige oplysninger.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan få systemadgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske eller erhvervsmæssige forhold i indkomstregistret.

Se indkomstregisterlovens § 7 og gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 5.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre myndigheder indhente oplysninger om, hvilke personer der er berettiget til børne- og ungeydelse og oplysninger om, hvilke børn ydelsen vedrører.

Se gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 6.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan desuden indhente oplysninger hos andre offentlige myndigheder og pengeinstitutter samt værdipapircentralen, hvis det er nødvendigt for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan varetage inddrivelsesopgaven. Se gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 4.

Restanceinddrivelsesmyndigheden har også mulighed for at indhente oplysninger fra registre, der føres af offentlige myndigheder om skyldners forhold, som er af betydning for inddrivelsen.

Se gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 4.

Adgangen efter gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 4, omfatter oplysninger om:

 • Skyldnerens økonomiske forhold
 • Arbejdsmæssige forhold
 • Boligmæssige forhold mv.

For at få adgang til disse oplysninger er det en betingelse, at det sker inden for rammerne af databeskyttelsesloven og forvaltningsloven, og at disse oplysninger er en forudsætning for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan varetage inddrivelsesopgaven. Hvis det er teknisk muligt, vil disse oplysninger kunne indhentes elektronisk.

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal sikre sig, at der ikke bliver givet en generel adgang for ansatte til alle oplysningerne i IT-systemerne, som restanceinddrivelsesmyndigheden har adgang til at benytte. Det betyder, at restanceinddrivelsesmyndigheden skal sikre sig, at der kun bliver givet adgang og autorisation til oplysninger, der er relevante for løsningen af inddrivelsesopgaver efter en forudgående konkret vurdering foretaget af ledende medarbejdere.

Det følger desuden af forvaltningslovens § 32, at medarbejdere i restanceinddrivelsesmyndigheden ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke har betydning for udførelsen af medarbejderens opgaver.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.