Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.6.5 Undtagelse fra kravet om oprindelsesdokumentation

I visse undtagelsestilfælde, skal der ikke fremlægges oprindelsesbeviser ved import.  For eksempelvis GSP-ordningen gælder følgende:

I GF artikel 97, kan man finde denne undtagelsesbestemmelse. Der skal ikke fremlægges FORM A certifikat eller fakturaerklæring i de tilfælde, hvor produkterne indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage. Dette er dog under forudsætning af, at sådanne produkter:

  • Ikke indgår i import af handelsmæssig karakter

  • Er angivet som produkter, der opfylder betingelserne for at være omfattet af GSP-ordningen.

En import betragtes ikke som "import af handelsmæssig karakter", hvis alle af de følgende betingelser er opfyldt:

  • Der er tale om lejlighedsvis import

  • Importen består udelukkende af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie

  • At det klart fremgår af produkterne beskaffenhed og mængde, at de ikke importeres i kommercielt øjemed

Værdien af de produkter som indføres, må ikke overstige 500 Euro ved småforsendelser, eller 1.200 Euro når der er tale om produkter der indgår i rejsendes personlige bagage. Dette må ikke forveksles med grænsen for toldfri indførsel efter rejsegodsreglerne. Se afsnit F.A.27.

Kontrol af oprindelsesdokumentation

Det er vigtigt for toldmyndighederne at kunne kontrollere, om den oprindelsesdokumentation, der bliver fremlagt er ægte, samt at de oplysninger, der er anført, er de korrekte. Derfor er der mellem myndighederne i aftalelandene og EU indgået et administrativt samarbejde, som skal sikre, at disse myndigheder kan udveksle relevante oplysninger. Dette samarbejde er obligatorisk. 

Adgangen til toldpræference (nedsat told) er betinget, at aftalelandene har opbygget og opretholder administrative strukturer, som gør det muligt at have en effektiv forvaltning af handelsaftalen. Myndighederne i disse aftalelande forpligter sig også derved til, at yde den nødvendige bistand til toldmyndighederne i EU og omvendt. Det er dette administrative samarbejde, som danner rammen for oprindelseskontrollen af den dokumentation som fremlægges for at opnå præferencetold.  

Hvis toldmyndighederne i EU er i tvivl om rigtigheden af de oplysninger, som er anført på certifikatet ved import, kan dette sendes til verifikation hos toldmyndighederne i aftalelandet. Verifikation kan enten foretages ved stikprøver, eller hvis der er begrundet tvivl om dokumenternes ægthed.

Hvis det herefter viser sig, at dokumentationen var udstedt på et forkert grundlag - ex. levede varerne ikke op til kravene for at opnå oprindelse eller eksportøren ikke kunne fremvise korrekt dokumentation, vil toldmyndighederne opkræve den fulde tarifmæssige told. Det er derfor i importørenes egen interesse på forhånd at sikre sig, at de har den rigtige information om varernes oprindelse eller i deres kontrakt med leverandøren, at sikre sig kompensation for det tilfælde, at varerne ikke har den angivne oprindelse.

EU Kommissionen offentliggør en "meddelelser til importørerne" i EU-tidende, for at informere importørerne i EU om de tilfælde, hvor der er rimelig tvivl om oprindelsen af varer der er omfattet af toldpræferencer. Hvis en "meddelelse til importørerne" er blevet offentliggjort i EU-tidende af Kommissionen, kan de erhvervsdrivende i EU ikke påberåbe sig god tro med hensyn til de varer som er omfattet af denne meddelelses anvendelsesområde.

I SKM.2015.508HR vedrørende import af cykler fra Cambodja, fastslog Højesteret, at selskabet måtte anses for generelt, at have sikret sig, at samarbejdspartneren i Cambodja faktisk ville være i stand til at opfylde betingelserne for præference behandling. Dog havde de ikke truffet foranstaltninger som reelt sikrede selskabet, at de enkelte leverancer af cykler fra Cambodja opfyldte kravene til toldmæssig præferencebehandling, herunder i lyset af reglerne om oprindelse og regional kumulation. Selskabet havde ikke påvist, at det i den periode, hvor importen af cyklerne fandt sted, havde udvist den fornødne omhu for at sikre sig, at samtlige betingelser for præferencebehandling var opfyldt. Selskabet havde herefter ikke krav på tilbagebetaling af tolden.

Se mere om reglerne for godtgørelse og fritagelse for told i afsnit F.A.13.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.