Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.6.4.1 Særlige forhold ved præferencedokumentation - Israel og Palæstina

Som nævnt er Israel også et EUR-MED land, men udgør et særtilfælde, når det drejer sig om kontrol af oprindelse. Varer fra de områder som Israel har besat (Golan, Vestbredden og Østjerusalem) kan ikke opnå israelsk præferencestatus ved indførsel i EU.

En særlig ordning for efterfølgende oprindelseskontrol er derfor indført i samarbejde med de israelske toldmyndigheder. En meddelelse herom fra Kommissionen til EU's importører blev den 3. august 2012 offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 232, 03.08.2012, side 5.

Arrangementet ("Technical Arrangement") med Israel indebærer, at oprindelsesdokumentation (EUR.1-certifikater, EUR-MED-certifikater, fakturaerklæringer og EUR-MED-fakturaerklæringer) fra Israel skal sammenholdes med en liste over byer, bosættelser og industrielle zoner samt hertil hørende postnumre ("non-eligible locations"), hvorfra varer ikke kan få israelsk oprindelse og derved opnå toldpræference ved import til EU.

Hvis varerne har oprindelse fra en eller flere af de adresser, der optræder på listen, så afvises præferencetoldbehandling.

Vær opmærksom på, at listen over bosættelser er blevet opdateret og gælder fra d. 1. juni 2015. Den nye opdaterede liste, kan findes på Kommissionens hjemmeside på dette link.

EU Domstolen har i sag C-386/08 Brita GmbH afsagt dom vedrørende det geografiske anvendelsesområde i associeringsaftalen indgået mellem EU og Israel.

Firmaet Brita GmbH med hjemsted i Tyskland, importerede nogle varer fra et israelsk firma, beliggende på Vestbredden øst for Jerusalem. Oprindelseslandet var på fakturaerklæringerne blevet angivet som "Israel", hvorfor der blev ansøgt om toldpræference jf. associeringsaftalen mellem EF-Israel ved indførsel til EU. De tyske toldmyndigheder bevilgede på midlertidig grundlag, den toldpræference, som der var ansøgt om, men indledte efterfølgende en kontrol. De israelske myndigheder svarede tilbage, at "det fremgår af den kontrol, som vi har foretaget, at de pågældende varer har oprindelse i en zone, der henhører under de israelske toldmyndigheders ansvar". De tyske toldmyndigheder afslog at bevillige den præferencebehandling, da det ikke med sikkerhed kunne fastslås, at de importerede varer henhørte under associeringsaftalen mellem EF-Israel. EU Domstolen nåede frem til, at varer med oprindelse i Vestbredden ikke er omfattet af det geografiske anvendelsesområde for associeringsaftalen mellem EF-Israel, og er derfor ikke omfattet af den præferencebehandling, som er indført ved denne aftale. På denne baggrund var de tyske myndigheder berettiget til at nægte varerne præferencetoldbehandling, med den begrundelse, at disse havde oprindelse i Vestbredden. Se præmis 53 og 54.

EU Kommissionen har endvidere udsendt en forklarende meddelelse om oprindelsesangivelser for varer fra de områder, der har været besat af Israel siden juni 1967. Notatet kan findes på dette Link. For mere information omkring mærkning af varer fra Israel, se venligst Fødevarestyrelsens hjemmeside på dette Link.   

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.