Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.6.6 Territorialprincippet

Dette princip indebærer, at al bearbejdning og forarbejdning af produkterne skal udføres i aftalelandene. Dvs. at produkterne skal opnå deres oprindelsesstatus, uden afbrydelse, i de lande som handelsaftalen er indgået med.

Hovedreglen bag dette princip er derfor, at en vare med oprindelse, som udføres fra ét aftaleland til et tredjeland, og som derefter genindføres til aftalelandet, vil miste sin oprindelige oprindelsesstatus når det genindføres til aftalelandet igen.

Mange af de processer der skal til i dag, for at fremstille en vare, vil ikke gøre det muligt at opfylde kriteriet.

Det kan være nødvendigt at få udført en fremstillingsproces i et andet land, som ikke er med i handelsaftalen. Derfor er der også i mange af disse handelsaftaler som EU har indgået, en undtagelse til dette princip. Denne undtagelse er betinget af, at nogle krav som skal opfyldes. Hvis ikke disse krav kan opfyldes, og det dermed ikke overfor toldmyndighederne kan godtgøres, at produktet har oprindelse, vil det produkt som genindføres blive behandlet som et produkt uden oprindelse.

Hvis produkter med oprindelsesstatus, der er eksporteret fra det præferenceberettigede land til et andet land, returneres, anses de altså som produkter uden oprindelsesstatus, medmindre det overfor toldmyndighederne kan godtgøres, at disse betingelser er opfyldt:

  • At de returnerede varer er de samme varer som dem, der blev eksporteret, og

  • At varerne ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, mens de befandt sig i det pågældende land eller blev eksporteret

I de fleste tilfælde, hvor der er denne undtagelse til territorialprincippet, vil dette ikke gælde for tekstilprodukter (Kapitel 50-63). Et produkt kan ikke både få gavn af denne undtagelse fra territorialprincippet og den generelle toleranceregel på samme tid. Når oprindelsen af det færdige produkt skal bestemmes, skal der ikke tages hensyn til den bearbejdning eller forarbejdning, der er udført i tredjelandet.  Når værditilvæksten skal udregnes, så skal hele værdien af den bearbejdning og forarbejdning, der har fundet sted i landet uden for EU, samt værdien af materialerne uden oprindelse i aftalelandene dog medregnes. Den samlede værdi heraf (værditilvæksten i landet uden for EU tillagt værdien af materialer uden oprindelse) må ikke overstige procentsatsen i proceslisten.

Se eksempelvis for denne regel i GSP-aftalen - DF artikel 42 eller EØS-aftalen artikel 11

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.