Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.6.2 Proceslisten

Proceslisten vil altid fremgå af et bilag til oprindelsesprotokollen i den handelsaftale, som EU har indgået med aftalelandet. Proceslisten beskriver de bearbejdninger eller forarbejdninger, som giver præferenceoprindelse til de materialer eller produkter som endnu ikke har opnået oprindelse.

Det skal bemærkes, at proceslisten fastsætter kriterierne for oprindelse for alle produkter. Selvom et produkt er opført på proceslisten, så betyder det ikke nødvendigvis, at produktet er omfattet af handelsaftalen med det pågældende land. Det vil fremgå af de enkelte handelsaftaler, hvilke produkter der kan komme ind til nedsat told i aftalelandene, hvis de bl.a. opfylder betingelserne i proceslisten.

Eksempel

For GSP aftalen er der i Europa-Parlamentet og Rådets forordning Nr. 978/2012 - bilag 5, en liste over produkter som er omfattet af den generelle GSP ordning. Det betyder, at produkterne på listen, kan opnå præferencetold ved import. For at kunne opfylde betingelserne for præferencetold, skal de enten være fuldt ud fremstillet eller undergået tilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger. Hvis produktet skal bearbejdes eller forarbejdes, skal man kigge i proceslisten til DF, bilag 22-03, for at bestemme, om produktet opfylder reglen i proceslisten. Hvis dette er tilfældet, kan varen komme ind i EU, til præferencetold.

Man kan ved opslag i Toldtariffen (Taric), finde de toldsatser som er relevante. Dette findes ved at indtaste varekoden og oprindelseslandet.

Hvordan proceslisten skal læses

Der er i dette afsnit taget udgangspunkt i proceslisten for GSP aftalen. Tjek derfor altid proceslisten for den handelsaftale som er relevant for dig. Til proceslisten er der knyttet nogle indledende noter om hvordan man skal læse listen. Der vil være en beskrivelse af, hvilke betingelser der skal opfyldes før et produkt kan få oprindelse i aftalelandet. I GSP aftalen er der fire forskellige typer regler, som varierer alt efter hvilket produkt der er tale om. Disse regler er:

a) ved bearbejdningen eller forarbejdningen må et maksimalt indhold af materialer uden oprindelsesstatus ikke overskrides

b) ved bearbejdningen eller forarbejdningen ændres de fremstillede produkters 4-cifrede position eller 6-cifrede underposition i det harmoniserede system i forhold til de anvendte materialers henholdsvis 4-cifrede position eller 6-cifrede underposition i det harmoniserede system

c) der foretages en specifik bearbejdning eller forarbejdning

d) der foretages bearbejdning eller forarbejdning af fuldt ud fremstillede materialer.

Proceslisten er delt op i kolonner som vil blive gennemgået nedenfor.

  • Kolonne 1: I kolonne 1 angives kapitelnummer, 4-cifret position eller 6-cifret underposition i det harmoniserede system (HS), alt efter hvad der er relevant. Både Kolonne 1 & 2 beskriver det fremstillede produkt.
  • Kolonne 2: Indeholder de varebeskrivelser, der anvendes i nævnte system (HS) for de pågældende positioner eller kapitler. 
  • Kolonne 3: For hvert enkelt angivelse i kolonne 1 og 2 er der fastsat en eller flere regler (kvalificerende behandlinger) i kolonne 3, som skal opfyldes. Husk, at reglen i kolonne 3 kun gælder for materialer uden oprindelsesstatus, dvs. de varer, som ikke allerede har oprindelse i eksportlandet eller EU.

Når der i nogle tilfælde står "ex" før angivelsen i kolonne 1, betyder det, at reglen i kolonne 3 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position, som er beskrevet i kolonne 2.

I kolonne 1, kan der også nogle gange fremgå flere positioner eller underpositioner fra HS, eller et helt kapitel er angivet, så er varebeskrivelsen i kolonne 2 angivet generelt, så finder den tilsvarende regel i kolonne 3 anvendelse på alle produkter, hvis disse tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner/underpositioner, der fremgår i kolonne 1.

I kolonne 3, kan der være fastsat 2 regler som kan give materialer uden oprindelsesstatus oprindelse. Disse vil være adskilt af ordet "eller", og derfor kan eksportøren selv vælge hvilken regel der skal anvendes. Hver opmærksom på, at begge regler i nogle tilfælde skal være opfyldt.   

Når der er forskellige regler i proceslisten for forskellige produkter indenfor en position, vil der ud for hver produkt fremgå en beskrivelse af den del af positionen, der vil være omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3.

Bemærk

Proceslisten i GSP aftalen adskiller sig ved, at der i kolonne 3, ud for nogle produkter, vil være en opdeling af reglen for de "mindst udviklede lande (LDC)" og andre "præferenceberettigede lande". De lande som er mindst udviklede vil fremgå af bilag IV til Forordning (EU) nr. 978/2012. For disse lande vil der i kolonne 3 i proceslisten, fremgå en mindre streng oprindelsesregel. De lande som er omfattet af "de præferenceberettigede lande" vil man kunne finde i bilag II i forordning (EU) nr. 978/2012. Denne regel gælder for alle andre præferenceberettigede lande såvel som eksport fra EU til et præferenceberettigede land, med henblik på bilateral kumulation. For mere information om kumulation, se afsnit F.A.9.6.8

Proceslisten til GSP aftalen fremgår af Bilag 22-03 til DF.

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage:

- Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

a) LDC Fremstilling på basis af stof

b) Andre præferenceberettigede lande Strikning og konfektion (herunder tilskæring)

 

I nogle oprindelsesprotokoller, vil der også fremgå en kolonne 4. Dette er bl.a. tilfældet med oprindelsesprotokollen i EØS aftalen, som kan findes på dette Link. Hvis der fremgår en regel både i kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at bruge enten reglen i kolonne 3 eller 4. Hvis der ikke er angivet nogen regel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.    

ex Kapitel 29

Organiske kemikalier, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer,

undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer,

der henhører under samme position som

produktet, må dog anvendes, forudsat at

deres samlede værdi ikke overstiger 20 %

af produktets pris ab fabrik

 

Fremstilling, ved hvilken værdien af

alle anvendte materialer ikke overstiger

40 % af produktets pris ab fabrik

 

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.