Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.4.1 Formål og lovgrundlag

Formål

Den Europæiske Union er en toldunion. En toldunion er karakteriseret ved, at der er en fælles ydre toldgrænse samt en fælles toldlovgivning. Inden for toldunionen kan varerne frit cirkulere mellem EU's medlemsstater, mens der er en fælles toldmur over for varer fra lande uden for EU.

I EU har man en fælles toldtarif. Det er i toldtariffen at man finder de toldsatser der normalt opkræves told efter, når der indføres varer fra lande uden for EU. Dette kaldes for den tarifmæssige told. 

EU har indgået en række af handelsaftaler med 3 lande, som bl.a. indeholder præferenceaftaler. Disse aftaler indeholder regler og krav til varerne, som skal være opfyldt, før disse kan komme ind i EU til en lavere told end den tarifmæssige told. Dette kaldes for præferencetold.

Når man taler om en vares oprindelse, skal der skelnes mellem den ikke-præferentielle oprindelse og præferentiel oprindelse. For begge oprindelsestyper er det gældende, at det overfor toldmyndighederne skal kunne bevises, i hvilket land varen har oprindelse i. Ved import eller eksport af varer, skal der overfor toldmyndighederne kunne fremlægges et bevis for varernes oprindelse. Dvs. et oprindelsesbevis som viser, i hvilket land varerne er fremstillet.

Den ikke-præferentielle oprindelse vil blive beskrevet i afsnit F.A.9.2, mens dette afsnit vil omhandle den præferentielle oprindelse.

Præferentiel oprindelse handler altså om hvorvidt varen er omfattet af en handelsaftale som EU har indgået med et tredjeland, og om varen kan opfylde de betingelser som fremgår af denne handelsaftale og derved opnå en lavere præferencetold.

 

Lovgrundlag

De forskellige handelsaftaler, EU har indgået med 3 lande samt de betingelser som fremgår af disse aftaler, vil blive gennemgået i de følgende afsnit.   

De handelsaftaler som EU har indgået med 3 lande om præference, kan inddeles i 2 grupper:

  • De ensidige handelsaftaler og

  • De gensidige handelsaftaler

At en handelsaftale er ensidig betyder, at der kun er mulighed for præferencetold ved import til EU fra tredjelandet. Ved en gensidig handelsaftale er der mulighed for præferencetold både ved import i EU og ved import i tredjelandet.

Oprindelsesreglerne fremgår at de enkelte handelsaftaler. Der vil i vejledningens afsnit F.A.9.6 Fælles begreber for præferenceordningerne blive gennemgået nogle af de centrale begreber, som går igen i disse handelsaftaler. 

Reglerne om varernes oprindelse findes herudover også i EUTK artikel 59-66. Til EUTK hører der to gennemførelsesforordninger til, hvor der også fremgår regler om varernes oprindelse. Disse er

  • Kommissionens delegerede forordning (DF) artiklerne 31-70 samt

  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) artiklerne 57-125.

Så alt i alt, er der tre forordninger som indeholder bestemmelser om den ikke-præferentielle og præferentielle oprindelse. EUTK giver hjemme til at fastsætte yderligere regler om fastsættelsen af oprindelsen i den delegerede forordning (DF) og gennemførelsesforordningen (GF). Disse to gennemførelsesforordninger beskriver bl.a. regler og procedure for hvordan varer kan opnå oprindelse i et bestemt land, bevis for oprindelse, kumulation, verifikation af oprindelsesbeviser, det nye Registrerede Eksportør system (REX) for GSP aftalen og meget mere.

Endelig findes der bestemmelser Toldloven §§ 60 og 61 samt i Bekendtgørelse om Toldbehandling Nr. 403 af 3. maj 2012 som omhandler regler for udstedelse af de ikke-præferentielle oprindelsescertifikater i Danmark. 

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.