Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.4.1 Formål og lovgrundlag

Formål

Den Europæiske Union er en toldunion. En toldunion er karakteriseret ved, at der er en fælles ydre toldgrænse samt en fælles toldlovgivning. Inden for toldunionen kan varerne frit cirkulere mellem EU's medlemsstater, mens der er en fælles toldmur over for varer fra lande uden for EU.

I EU har man en fælles toldtarif. Det er i toldtariffen at man finder de toldsatser der normalt opkræves told efter, når der indføres varer fra lande uden for EU. Dette kaldes for den tarifmæssige told. 

EU har indgået en række af handelsaftaler med 3 lande, som bl.a. indeholder præferenceaftaler. Disse aftaler indeholder regler og krav til varerne, som skal være opfyldt, før disse kan komme ind i EU til en lavere told end den tarifmæssige told. Dette kaldes for præferencetold.

Når man taler om en vares oprindelse, skal der skelnes mellem den ikke-præferentielle oprindelse og præferentiel oprindelse. For begge oprindelsestyper er det gældende, at det overfor toldmyndighederne skal kunne bevises, i hvilket land varen har oprindelse i. Ved import eller eksport af varer, skal der overfor toldmyndighederne kunne fremlægges et bevis for varernes oprindelse. Dvs. et oprindelsesbevis som viser, i hvilket land varerne er fremstillet.

Den ikke-præferentielle oprindelse vil blive beskrevet i afsnit F.A.9.2, mens dette afsnit vil omhandle den præferentielle oprindelse.

Præferentiel oprindelse handler altså om hvorvidt varen er omfattet af en handelsaftale som EU har indgået med et tredjeland, og om varen kan opfylde de betingelser som fremgår af denne handelsaftale og derved opnå en lavere præferencetold.

 

Lovgrundlag

De forskellige handelsaftaler, EU har indgået med 3 lande samt de betingelser som fremgår af disse aftaler, vil blive gennemgået i de følgende afsnit.   

De handelsaftaler som EU har indgået med 3 lande om præference, kan inddeles i 2 grupper:

  • De ensidige handelsaftaler og

  • De gensidige handelsaftaler

At en handelsaftale er ensidig betyder, at der kun er mulighed for præferencetold ved import til EU fra tredjelandet. Ved en gensidig handelsaftale er der mulighed for præferencetold både ved import i EU og ved import i tredjelandet.

Oprindelsesreglerne fremgår at de enkelte handelsaftaler. Der vil i vejledningens afsnit F.A.9.6 Fælles begreber for præferenceordningerne blive gennemgået nogle af de centrale begreber, som går igen i disse handelsaftaler. 

Reglerne om varernes oprindelse findes herudover også i EUTK artikel 59-66. Til EUTK hører der to gennemførelsesforordninger til, hvor der også fremgår regler om varernes oprindelse. Disse er

  • Kommissionens delegerede forordning (DF) artiklerne 31-70 samt

  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) artiklerne 57-125.

Så alt i alt, er der tre forordninger som indeholder bestemmelser om den ikke-præferentielle og præferentielle oprindelse. EUTK giver hjemme til at fastsætte yderligere regler om fastsættelsen af oprindelsen i den delegerede forordning (DF) og gennemførelsesforordningen (GF). Disse to gennemførelsesforordninger beskriver bl.a. regler og procedure for hvordan varer kan opnå oprindelse i et bestemt land, bevis for oprindelse, kumulation, verifikation af oprindelsesbeviser, det nye Registrerede Eksportør system (REX) for GSP aftalen og meget mere.

Endelig findes der bestemmelser Toldloven §§ 60 og 61 samt i Bekendtgørelse om Toldbehandling Nr. 403 af 3. maj 2012 som omhandler regler for udstedelse af de ikke-præferentielle oprindelsescertifikater i Danmark. 

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.