Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.1.2 Lovgrundlag

Reglerne om varernes oprindelse findes i EUTK artikel 59-66. Til EUTK hører der to gennemførelsesakter (forordninger) til, hvor der også fremgår regler om varernes oprindelse. Disse er

  • Kommissionens delegerede forordning 2015/2446 (DF) artiklerne 31-70

  • Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/2447 (GF) artiklerne 57-125.

Disse forordninger indeholder begge bestemmelser om den ikke-præferentielle og den præferentielle oprindelse.

Forordningerne beskriver bl.a. regler og procedure for, hvordan varer kan opnå oprindelse i et bestemt land, bevis for oprindelse, kumulation, verifikation af oprindelsesbeviser, det nye Registrerede Eksportør system (REX) og meget mere.

Den delegerede forordning (herefter DF) vedrører til dels basale toldelementer om fastsættelse af varernes oprindelse, herunder regler om forarbejdning og bearbejdning af varer.

Reglerne i gennemførelsesforordningen (herefter GF) indeholder procedurereglerne for verifikation af oprindelsesbeviser og procedurerne for godkendelse til at anvende REX systemet.

Endelig findes der bestemmelser Toldlovens §§ 60 og 61 samt i Bekendtgørelse om Toldbehandling §§ 132-136 som omhandler regler for udstedelse af de ikke-præferentielle oprindelsescertifikater i Danmark. 

For varer med præferentiel oprindelse findes lovgrundlaget, ud over reglerne for GSP i DF og GF, i de handelsaftaler som EU har indgået med 3. lande om præference. De kan inddeles i henholdsvis

  • ensidige handelsaftaler, eller

  • gensidige handelsaftaler

Disse aftaler indeholder regler og krav til varerne, som skal være opfyldt, før disse kan komme ind i EU til en lavere told end den tarifmæssige told, altså præferencetold.

At en handelsaftale er ensidig betyder, at der kun er mulighed for præferencetold ved import til EU fra 3. landet. Ved en gensidig handelsaftale er der mulighed for præference told både ved import til EU men også ved import til 3 landet.

Lovgrundlaget for både de ensidige og de gensidige præferencearrangementer, er fastsat i de enkelte aftaler, som kan findes i afsnit F.A.9.4 Varers præferentielle oprindelse.

Det skal bemærkes, at disse handelsaftaler, er indgået af EU og skal anses som en retsakt fra en af Unionens institutioner på lige fod med andre retsakter, som fx forordninger og direktiver.

Se artikel 217, 218 og 267 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Det er bekræftet af EU-Domstolen i sag 22/70 AETR, at EU har kompetence til at indgå internationale aftaler. Domstolen udtalte, at bestemmelserne i disse aftaler, fra ikrafttrædelsen af en sådan aftale, udgør en integrerende del af EU-retten, og at Domstolen efter EU-retten har kompetence til at afgøre spørgsmål vedrørende fortolkningen af sådanne aftaler.

Se også sag 12/86, Demirel, præmis 7, og sag C-162/96, Racke, præmis 41, hvor dette er bekræftet.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.