Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.1.1 Formål

Den Europæiske Union er en toldunion. En toldunion er karakteriseret ved, at der er en fælles ydre toldgrænse samt en fælles toldlovgivning. Inden for toldunionen kan varerne frit cirkulere mellem EU's medlemsstater, mens der er en fælles toldmur over for varer fra lande uden for EU.

Ved import eller eksport af varer, skal der over for toldmyndighederne kunne fremlægges et bevis for varernes oprindelse. Dvs. et oprindelsesbevis som viser, i hvilket land varerne er fremstillet.

Når man taler om en vares oprindelse, skal der skelnes mellem

  • ikke-præferentiel oprindelse og

  • præferentiel oprindelse.

For begge oprindelsestyper er det gældende, at det over for toldmyndighederne skal kunne bevises, i hvilket land varen har oprindelse i. Spørgsmålet om en vares oprindelse skal derfor afspejle det forhold og den forbindelse, der skal være mellem varerne og det pågældende land, hvori varen er fremstillet.

I EU har man en fælles toldtarif. Det er i toldtariffen at man finder de toldsatser der normalt opkræves told efter, når der indføres varer fra lande uden for EU. Dette kaldes for den tarifmæssige told.  Se afsnit F.A.5 Den fælles toldtarif og tarifering af varer om Tarifering

Formålet med reglerne om den ikke-præferentielle oprindelse, er lidt anderledes, end reglerne for den præferentielle oprindelse.

Reglerne om den ikke-præferentielle oprindelse bruges bl.a. til at fastsætte varens toldposition i den fælles toldtarif, i forbindelse med fastsættelse af anti-dumping told samt til at indhente statistik og andre handelsrelaterede informationer til EU. Se afsnit F.A.9.2 om varernes ikke-præferentielle oprindelse.

For produkter med præferentiel oprindelse, drejer reglerne sig om, hvornår og under hvilke krav, disse produkter kan indføres i EU til en lavere told end den tarifmæssige told. Dette kaldes for præferencetold. Reglerne er fastsat i en række handelsaftaler som EU har indgået med 3. lande.

Præferentiel oprindelse handler altså om, hvorvidt varen er omfattet af en handelsaftale som EU har indgået med et tredjeland, og om varen kan opfylde de betingelser som fremgår af denne handelsaftale for derved opnå den lavere præferencetold.

Reglerne for varer med præferentiel oprindelse, findes i diverse handelsaftaler som EU har indgået med 3 lande. Disse aftaler har til formål at styrke den økonomiske integration mellem parterne og især at lette udviklingslandendes integration i verdensøkonomien, for derved at støtte deres økonomiske og sociale udvikling. Se nedenfor i afsnit F.A.9.4 om varernes præferentielle oprindelse.

De forskellige handelsaftaler som EU har indgået med 3 lande samt de betingelser som fremgår af disse aftaler, vil blive gennemgået i afsnit F.A.9.4 og F.A.9.5 Oversigtsskema over indgået handelsaftaler mellem EU og 3. lande.   

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.