Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.3.7.6 Opgørelse af afgift på elektricitet: Forbrugsregistrerede virksomheder

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse og afregning af elafgift, der gælder for forbrugsregistrerede virksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om opgørelse af netto-elafgift på elektricitet
  • Opgørelse af netto-elafgift.

Generelt om opgørelse af netto-elafgift på elektricitet

Det er netvirksomheden, der er ansvarlig for måling af forbruget i afregningsmålerne.

Det er disse målinger og dermed de modtagne mængder elektricitet i afgiftsperioden, som den forbrugsregistrerede virksomhed skal lægge til grund for opgørelse af netto-afgiften.

Det er tidspunktet for forbruget af elektriciteten, og dermed tidspunktet for leveringen af elektriciteten, der afgør, hvornår en forbrugsregistreret virksomhed skal angive og betale afgift.

Det er afgiftssatsen på forbrugstidspunktet, der skal anvendes ved opgørelsen.

Ordningen om forbrugsregistrering forudsætter som udgangspunkt, at elhandelsvirksomheden i rette tid efter hver enkelt afgiftsperiode sender en faktura/opgørelse til den forbrugsregistrerede virksomhed, bl.a. med oplysning om den mængde elektricitet, der er leveret til den forbrugsregistrerede virksomhed. 

Skatteforvaltningen har ikke hjemmel til at fravige den 15. i måneden som frist for angivelse og betaling af netto-elafgift. Tidspunktet for modtagelse af fakturaen kan dermed ikke lægges til grund.

Forbrugsvirksomheden kan i stedet for oplysning om elforbruget på en faktura/opgørelse fra elhandelsvirksomheden lægge det elforbrug, som er målt og indmeldt i datahubben af netvirksomheden, til grund for opgørelse af netto-elafgiften. Det indmeldte forbrug i datahubben er også det forbrug, som danner grundlag for elhandelsvirksomhedens fakturering til den forbrugsregistrerede virksomhed. 

Opgørelse af netto-elafgift

Den forbrugsregistrerede virksomhed skal opgøre elafgiften (energiafgiften) af det samlede forbrug af elektricitet i måneden (afgiftsperioden) målt på det/de aftagenumre, der er omfattet af virksomhedens registrering efter elafgiftsloven.

Herfra trækkes godtgørelsesberettiget elafgift på elektricitet.

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 er sondringen vedrørende momsregistrerede virksomheders forbrug af afgiftspligtig elektricitet til henholdsvis proces og rumvarme mv. ophævet fra den 1. januar 2021. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt at måle og opgøre elbruget anvendt henholdsvis til proces og til rumvarme mv. Afgiften for momsregistrerede virksomheders forbrug af elektricitet godtgøres fra den 1. januar 2021 indtil 0,4 øre/kWh, hvilket vil udgøre nettoafgiften for momsregistrerede virksomheders forbrug.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.1.7 om opgørelse af godtgørelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.