Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.3.7.5 Opgørelse af afgift på elektricitet: El-producenter

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse og afregning af elafgift, der gælder for el-producenter.

Afsnittet indeholder:

  • Måling mv. af elektricitet
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Måling mv. af elektricitet

►Afgiftspligtige omfattet af ELAL § 3, stk. 1, nr. 2 og 3◄ skal måle og føre regnskab over fremstillingen af elektricitet, afsætningen af elektricitet og eget forbrug af elektricitet. Se ELAL § 7, stk. 2. 

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

El-producenter skal opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af ovennævnte målinger af produktion og forbrug med videre. Se ELAL § 8, stk. 2.

Ved opgørelse af afgiften, som virksomhederne skal angive og betale, kan momsregistrerede virksomheders forbrug af elektricitet fradrages, dvs. der skal betales en afgift på 0,4 øre/kWh. Se ELAL § 11 og § 11 c, som ændret ved lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Centrale kraftvarmeværker kan fradrage elektricitet, der er indeholdt i varmeleverancer til virksomheder, der er

  • forbrugsregistrerede for varme
  • registrerede for mellemhandel af varme.

Se ELAL § 8, stk. 2.

Momsregistrerede el-producenter, der forbruger den producerede elektricitet, skal dermed betale en netto-afgift af den producerede og forbrugte elektricitet. Det samme gælder for eventuelle leverancer, som virksomheder får leveret uden afgift fra en netvirksomhed.

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 er sondringen af momsregistrerede virksomheders forbrug af afgiftspligtig elektricitet til henholdsvis proces og rumvarme mv. ophævet fra den 1. januar 2021. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt at måle og opgøre elbruget anvendt henholdsvis til proces og til rumvarme mv. Afgiften for momsregistrerede virksomheders forbrug af elektricitet godtgøres fra den 1. januar 2021 indtil 0,4 øre/kWh, hvilket vil udgøre nettoafgiften for momsregistrerede virksomheders forbrug.

Efter ELAL § 11 og 11 c, stk. 2 godtgøres også ovennævnte 0,4 øre/kWh for forbrug, der medgår direkte til produktion af elektricitet og til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.1.7 om opgørelse af godtgørelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.