Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.3.7.7 Opgørelse af afgift på varme: Mellemhandlere af varme

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse af afgift på varme, der gælder for mellemhandlere af varme.

Virksomheder, der er registrerede for mellemhandel af varme, kan levere varme uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Registrerede mellemhandlere af varme skal angive og betale afgift af varme, der leveres til varmeaftagere, der ikke er forbrugsregistrerede for varme.

Bemærk

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 og ift. elektricitet er sondringen mellem rumvarme - herunder varme, som leveres til andre - og proces hos momsregistrerede virksomheder ophævet fra den 1. januar 2021, og begge anvendelser afgiftsberigtiges til EU’s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh elektricitet.

Se i øvrigt afsnit E.A.4.4.8.5, hvor de nærmere regler for varmemellemhandleres opgørelse af afgift på varme er beskrevet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.