Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.2.6.5 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter brændværdi for kul mv.

Indhold

Afsnittet handler om, hvordan virksomheder kan vælge at opgøre den afgiftspligtige mængde, hvis den afgiftspligtige mængde skal fastsættes ved hjælp af brændværdien i de afgiftspligtige varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4 (kul mv.).

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af brændværdien
  • Lagerbalancesystem
  • Eksempel: Opgørelse efter lagerbalancesystem.

Opgørelse af brændværdien

Registrerede oplagshavere, der vælger at betale afgift efter brændværdien, skal opgøre den afgiftspligtige mængde særskilt for hver varekategori og på dette grundlag beregne brændværdien i GJ i de afgiftspligtige varer, der er udleveret eller forbrugt i virksomheden.

Brændværdien i GJ kan opgøres på en af følgende måder:

  • Udleveringsvirksomheden kan opgøre brændværdien ved udtagning af prøver i hver enkelt udlevering fra virksomheden.
  • Forbrugsvirksomheden kan opgøre brændværdien ved udtagning til forbrug i virksomheden.
  • Udleveringsvirksomheden og forbrugsvirksomheden kan opgøre brændværdien efter en gennemsnitsberegning, se det efterfølgende afsnit om lagerbalancesystem.

Brændværdien kan derfor opgøres samtidig med opgørelse af svovlindholdet i kul mv.  

Leverandørens fakturerede brændværdi kan normalt lægges til grund for opgørelsen. Det forudsætter dog, at der er tale om to uafhængige virksomheder, og at brændværdien har betydning for prisfastsættelsen for varerne. Se KULAL § 5, stk. 16. Hvis brændværdien er baseret på en målt værdi, kan denne anvendes for en hel produktionsserie/batch. Dette forudsætter dog, at virksomheden kan dokumentere, at der er tale om samme produktionsserie/batch.

Se også afsnit E.A.4.2.2 Kulprodukter og affaldsvarme omfattet af reglerne om den afgiftsmæssige stilling for grillkul, grillbriketter mv.

Lagerbalancesystem

Virksomheden kan vælge at beregne brændværdien efter et lagerbalancesystem. Lagerbalancesystemet kan benyttes fra begyndelsen af en afgiftsperiode og skal gælde for en periode på mindst et år. Se KULAL § 1, stk. 7.

Virksomheden skal første gang foretage en måling af brændværdien i GJ pr. ton for hver varekategori samt mængden af hver varekategori i lagerbeholdningen ved begyndelsen af en afgiftsperiode.

Herefter beregnes den samlede brændværdi i lageret i GJ.

For kul mv., der tilføres lageret, opgøres den samlede brændværdi i GJ efter måling eller efter sælgerens lagerbalancesystem (den registrerede leverandørs fakturerede brændværdi). Det samme gælder, hvis varerne modtages fra udlandet.  

For varer, der fraføres lageret, beregnes brændværdien ved at gange den opgjorte aktuelle brændværdi i GJ pr. ton med mængden af kul mv., der fraføres lageret.  

Hver gang der tilføres lageret kul mv., skal der ske en ny opgørelse af det samlede lager og den samlede brændværdi i GJ.

Den beregnede brændværdi af lageret reduceres med de mængder, der fraføres lageret enten opgjort efter lagerbalancesystemet eller efter måling.

Se KULAL § 5, stk. 17 og § 12, stk. 2.

Eksempel: Opgørelse efter lagerbalancesystem

Nedenstående tabel illustrerer metoden for opgørelse af afgift efter brændværdi og afgiftssatser for 2019.

En virksomhed har ved begyndelsen af en afgiftsperiode et lager på 10 t kul med en brændværdi på 20 GJ/t. Virksomheden får tilført 5 t kul med en brændværdi på 35 GJ/t og frafører/forbruger i perioden 8 t kul.

Brændværdi i lager primo

10 t * 20 GJ/t =

200 GJ

Brændværdi i kul tilført lager

5 t * 35 GJ/t =

175 GJ

Samlet lager

10 t + 5 t =

15 t

Samlet brændværdi

200 GJ + 175 GJ =

375 GJ

Brændværdi pr. ton

375 GJ / 15 t =

25 GJ/t

Brændværdi i kul fraført lager

8 t à 25 GJ/t =

200 GJ

Beregning af afgift

 

 

Energiafgift

200 GJ * 56,20 kr./GJ =

11.240 kr.

CO2-afgift (pr. ton)

200 GJ * 16,60 kr./GJ =

3.320 kr.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.