Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.2.6.4 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter forbrugsmetoden (kul mv.)

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter forbrugsmetoden

Forbrugsmetoden gælder for registrerede oplagshavere, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang sælger afgiftspligtige varer.

Den afgiftspligtige mængde for en måned skal opgøres som den mængde afgiftspligtige kul mv., der er forbrugt i virksomheden med tillæg af eventuel udlevering fra virksomheden.

I den afgiftspligtige mængde fradrages kul mv., der er udleveret uden afgift eller anvendt til elfremstilling efter bestemmelserne beskrevet i afsnit E.A.4.2.9 Energi fra separate forbrændingsenheder til et fælles anlæg om afgiftsfri udlevering. Se KULAL § 6, stk. 1.

Til den afgiftspligtige mængde skal også medregnes kul mv., der er anvendt til de formål (indehaverens privatforbrug, opvarmning af funktionærboliger mv.), der er nævnt i ML (momsloven) § 42, stk. 1. Kul mv., der er anvendt til formål, der ikke vedrører omsætningen af varer og momspligtige ydelser, medregnes også. Se KULAL § 5, stk. 1 og stk. 15.

Ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde kan virksomheden fradrage mængden af afgiftspligtige varer, som virksomheden har anvendt til formål, hvor der kan ske fradrag af afgiften efter KULAL § 8 og § 8 a. Det gælder fx kul, der er anvendt til procesformål, se KULAL § 8, stk. 4. Se KULAL § 6, stk. 2.

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der også er registreret for salg af varme til forbrugsregistrerede virksomheder, kan ved opgørelsen fradrage kul, der er indeholdt i varmeleverancen til virksomheder, der er registreret for forbrug af varme. Se afsnit E.A.4.4.10 Afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme om fordeling af afgiftspligtige varer ved fremstilling af elektricitet og varme.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.