Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.3.3 Øl omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke varegrupper der er omfattet af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Hovedregel

Der er afgift på øl og maltbaserede alkoholsodavand. Se ØLVINAL § 1, stk. 1.

Udover afgiften er der en tillægsafgift på maltbaserede alkoholsodavand. Se ØLVINAL § 3B.

Undtagelse

Øl og maltbaserede alkoholsodavand med et ethanolindhold under 2,8 pct. vol. er fritagetx for afgift. Se ØLVINAL § 1, stk. 2.

Filtreret øl

Fra den 1. juli 2012 gælder, at filtreret øl der fremstår som en farveløs og klar væske, samt produkter baseret herpå, som følge af EU-Domstolens dom i sag C-196/10, Paderborner Brauerei, er afgiftspligtigt som spiritus (pos. 2208) og dermed undtaget for afgift efter Øl- og vinafgiftsloven.

EU-Domstolen har i sag C-196/10, Paderborner Brauerei fastslået, at "malt beer base" med et alkoholindhold på 14 % vol. fremstillet af brygget øl, som efterfølgende er renset og undergivet ultrafiltrering, og fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208.

Som følge af EU-Domstolens dom skal gærede alkoholholdige produkter, der som følge af rensning og filtrering fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN.

Den punktafgiftsmæssige klassifikation af et givet produkt bestemmes af, hvordan produktet er blevet tariferet. De punktafgiftsmæssige konsekvenser af sag C-196/10, Paderborner Brauerei er derfor, at en række produkter som tidligere har været afgiftspligtige ifølge øl- og vinafgiftsloven, nu er afgiftspligtige som spiritus (pos. 2208). Se SPRITAL § 1.

Ved bestemmelse af om et produkt, der indeholder alkohol fra gæring og som efterfølgende er renset og filtreret, er afgiftspligtig efter øl- og vinafgiftsloven eller spiritusafgiftsloven, skal følgende fremover tages i betragtning:

  • Er produktet beregnet til konsum jf. præmis 34.
  • Produktets objektive kendetegn jf. præmis 37

Påtænkt anvendelse

I den endelige vurdering skal der tages hensyn til den planlagte anvendelse af produktet. Et produkt som er renset og filtreret vil normalt betegnes som et halvfabrikat, der skal anvendes til fremstillingen af en blandingsdrikkevare og dermed ikke er et færdigt produkt bestemt til konsum.

Hvis det rensede og filtrerede produkt ikke kan betegnes som et færdigt produkt bestemt til konsum, opfylder produktet ikke definitionen som drikkevare og kan derfor ikke tariferes i KN pos. 2203-2206.

Det er tidspunktet for rensning og filtrering som er afgørende ved tariferingen. En drikkevare som er baseret på renset og filtreret alkohol tariferet i KN pos. 2208 skal derfor også tariferes i KN pos. 2208. Dette gælder fx alkoholsodavand, alko-pops og lignende produkter, hvis de er baseret på renset alkohol.

Objektive kendetegn

Produktet skal undersøges med henblik på at fastslå, om de objektive kendetegn ved det pågældende produkt, svarer til et produkt, som er øl-og vinafgiftspligtigt (pos. 2203-2206) eller spiritusafgiftspligtigt (pos. 2208).

I sag C-196/10, Paderborner Brauerei fremstod det pågældende produkt som en farveløs og klar væske, der lugtede af alkohol og havde en let bitter smag med et alkoholindhold på 14%. Visuelt lignede det ikke øl, og det havde heller ikke den bitre smag, der er karakteristisk for øl.

Disse særlige objektive egenskaber og kendetegn svarer ikke til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved øl, der henhører under KN pos. 2203, men derimod til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved ethanol (ethylalkohol), der henhører under pos. 2208, eller som under alle omstændigheder minder meget om dem.

Dommen er beskrevet i SKM2012.16.SKAT

For alkoholholdige produkter, som består af en blanding af gærede drikkevarer tariferet i pos. 2203-2206 og renset alkohol tariferet i KN pos. 2208, skal afgiftspligten bestemmes i overensstemelse med dommmen i sag C-150/08, Siebrand BV. Se afsnit E.A.3.2.3 Vin omfattet af reglerne og SKM2010.157.SKAT.

For gærede produkter tilsat spiritus se SKM2015.758.LSR. Det skal tilføjes, at Landsskatteretten efterfølgende har >genoptaget sagen og ændret afgørelsen, således at det omhandlede produkt (et gløggprodukt tilsat rom) henføres til pos. 2206. Afgørelsen er ikke offentliggjort ved redaktionens slutning. Der vil blive udsendt et genoptagelsesstyresignal på baggrund af Landsskatterettens ændrede afgørelse. <For gærede produkter som er renset, bl.a. ved ultrafiltrering, herunder også tilsat andre stoffer / destilleret alkohol se C-532/14 og C-533/14 Toorank Productions BV. Se afsnit E.A.3.2.3 Vin omfattet af reglerne Vin omfattet af reglerne.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domstolen

C-196/10, Paderborner Brauerei

Dommen fastslår at gærede alkoholholdige produkter der som følge af en efterfølgende rensning og filtrering, fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN. 

Dommen er også omtalt i SKM2012.16.SKAT

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.