Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.3.4 Virksomheder omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på øl.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Sikkerhedsstillelse
 • Varemodtagere
 • Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter
 • Fjernsalg
 • Registreringsblanket
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.  

Oplagshavere

Virksomheder, der fremstiller øl, dvs. bryggerier, skal autoriseres som oplagshavere ved anmeldelse til SKAT. Det krav gælder også bryggerier, der udelukkende fremstiller afgiftsfri øl. Se ØLVINAL § 5, stk. 2.

Kravet om autorisation som oplagshaver gælder også mikrobryggerier og kontraktbryggerier.

Mikrobryggerier er definerede som bryggerier med eget bryggerianlæg og egne produktions- og lagerlokaler.

Kontraktbryggerier er definerede som bryggerier, der periodevis lejer bryggeri- og lagerfaciliteter hos et andet bryggeri, og herefter selv forestår og udfører fremstillingen af øl for egen regning og risiko.

De såkaldte fantombryggerier, dvs. en virksomhed, som har en skriftlig aftale med et bryggeri om fremstilling af øl, som fantombryggeriet herefter køber og afsætter erhvervsmæssigt i eget navn, skal ikke registreres eller autoriseres med henblik på afregning af ølafgift. I stedet er det bryggeriet, der fremstiller øllet, som afregner afgiften overfor SKAT.

Virksomheder, herunder fantombryggerier, der modtager eller indfører øl fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, med henblik på videresalg, kan autoriseres som oplagshavere.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Lokalegodkendelse

Inden autoriseringen som oplagshaver kan finde sted, skal SKAT godkende

 • virksomhedens lokaler
 • produktionsanlæg
 • færdigvarelagre
 • eventuelle udleveringslagre og depoter, hvor varer opbevares ubeskattede.

Se ØLVINAL § 7, stk. 2 og ØLVINALbek § 3.

Med hensyn til kontraktbryggerier skal SKAT have adgang til disses kontrakt med bryggeriet, hvor vilkårene for leje og råderet over bryggeri- og lagerfaciliteter er nøje beskrevet. SKAT kan stille krav om, at henholdsvis kontraktbryggeriets og bryggeriets ølproduktion skal være klart adskilte og identificerbare gennem hele brygnings-, gærings-, lagrings- og aftapningsforløbet. Ændringer i eller ophør af kontrakten skal straks meddeles SKAT. Se ØLVINALbek § 4.

Beholdningen af afgiftsfrit øl skal holdes adskilt fra beholdningen af afgiftspligtigt øl.

Der kan gives tilladelse til, at udleveringslagre og depoter bliver registreret sammen med hovedvirksomheden for opbevaring af ubeskattede varer. Det er bl.a. en betingelse for tilladelse, at virksomheden

 • har etableret veldefinerede og dokumenterede forretningsgange, der giver SKAT mulighed for at sammenholde bogførte og faktiske varebeholdninger og
 • at der sker en løbende registrering af den afgiftspligtige udlevering.

To eller flere virksomheder, der hver for sig er autoriseret som oplagshaver efter ØLVINAL, kan få tilladelse til at benytte fælles lokaler til fysisk opbevaring af afgiftspligtige færdigvarer. Virksomhederne skal holde deres varer regnskabsmæssigt adskilt fra hinanden, idet den enkelte virksomhed til enhver tid skal kunne dokumentere sit forholdsmæssige ejerskab til varerne i kraft af virksomhedens system for lagerstyring. Hvis SKAT konstaterer manko ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, kan SKAT kræve, at virksomhedernes varer skal holdes fysisk adskilt fra hinanden. Hvis virksomhederne ikke overholder et eller flere af de krav, som SKAT fastsætter om fælles lokaler, kan SKAT pålægge virksomhederne at benytte særskilte lokaler. Se ØLVINALbek § 3, stk. 4 og 5.

Autoriserede virksomheder, der har fået tilladelse til at benytte fælles lokaler til at opbevare ubeskattede varer, hæfter for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betaling af afgift af varer, der er eller har været oplagt i de fælles lokaler, hvis det forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre betingelser for at benytte de fælles lokaler. Se ØLVINAL § 27, stk. 12.

Som led i lokalegodkendelse kan SKAT give en oplagshaver tilladelse til som lønnet arbejde at sørge for aftapning og etikettering af varer for andre oplagshavere. Tilladelsen er på samme måde som den øvrige lokalegodkendelse betinget af veldefinerede og dokumenterede forretningsgange, samt en klar opdeling mellem oplagshaverens egen varebeholdning og den varebeholdning, som er modtaget med henblik på aftapning/etikettering.

Se også

Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles en sikkerhed på mindst 10.000 kr. ved eksempelvis

 • autorisation som oplagshaver. Se ØLVINAL § 5, stk. 5
 • erhvervsmæssig oplægning. Se ØLVINAL § 6 a, stk. 4
 • fjernsalg. Se ØLVINAL § 6 a, stk. 6

Se ØLVINALbek § 8

Se også

Varemodtagere

Virksomheder, der modtager eller indfører øl fra udlandet, og som ikke er autoriserede som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager. Se ØLVINAL § 6, stk. 2-4.

Hvis en virksomhed kun lejlighedsvist modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan virksomheden registreres som midlertidig registreret varemodtager efter ØLVINAL § 6, stk. 1 og ØLVINALbek § 5, anmelde transporten til SKAT og indbetale afgiften. Registreringen som midlertidig varemodtager skal ske inden den pågældende vare bliver afsendt fra udlandet.

SKAT kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren indenfor de seneste 3 år er straffet efter ØLVINAL § 25. Se ØLVINAL § 6, stk. 3.

SKAT kan også fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder bl.a. regnskabsbestemmelserne i ØLVINAL §§ 14 og 15, stk. 5. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år. Se ØLVINAL § 6, stk. 4.

Se også

 • SKM2009.443.SKAT, hvor det præciseres, at fratagelse af en registrering som varemodtager kun sker ved gentagne overtrædelser
 • Afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som her til landet leverer varer, der er omfattet af ØLVINAL § 6 a, stk. 1, nr. 1, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Hvis en udenlandsk oplagshaver vælger at udnævne en fiskal repræsentant, skal repræsentanten autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos SKAT og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se ØLVINAL § 6 a, stk. 5 og stk. 1, nr. 1 samt ØLVINALBEK § 7 og § 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering, afsnittet om udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter.

Fjernsalg

Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos SKAT og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.  Fjernsalg vil typisk dreje sig om internethandel og postordresalg.

Den udenlandske virksomhed, som driver fjernsalg til kunder i Danmark, kan vælge at udnævne en fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos SKAT og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se ØLVINAL § 6a, stk. 6 og stk. 1, nr. 2 samt ØLVINALbek § 7 og § 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering, afsnittet om fjernsalg.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til autorisering eller registrering skal blanket nr. 22.046 anvendes.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) om registrering af afgiftspligtige virksomheder og personer.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2009.443.SKAT

En virksomhed, som var registreret som varemodtager efter chokoladeafgiftsloven og mineralvandsafgiftsloven, fik frataget deres registrering af SKAT med den begrundelse, at der var konstateret manglende overholdelse af regnskabsbestemmelserne. I en utrykt kendelse fastslog Landsskatteretten, at kravet om gentagelsestilfælde ikke kun gælder de tilfælde, hvor der ikke er angivet/afregnet afgift overfor SKAT, men også i det tilfælde, hvor regnskabsbestemmelserne ikke er overholdt. Derfor er det ikke tilstrækkeligt til at fratage registreringen, hvis der kun i ét enkelt tilfælde er konstateret manglende overholdelse af regnskabsbestemmelserne.

Landsskatterettens kendelse er ligeledes gældende for ØLVINAL § 6, stk. 4.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.