Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.3.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for øl og maltbaserede alkoholsodavand, og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • xAfgiftssatsx
 • Afgiftsberegning
 • Afgiftslettelse (ølmoderationsordningen)
 • Tidligere afgiftssatser
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

xAfgiftssatsx

Afgiften af øl og maltbaserede alkoholsodavand er 56,02 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold (alkoholindhold). Se ØLVINAL § 1, stk. 1, 2. pkt.

Afgiftssatsen for øl og maltbaserede alkoholsodavand udgør >fra og med 1. juli 2013<:

Vare

Afgiftssats i kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ethanolindhold)

Øl, jf. ØLVINAL § 1, stk. 1, 2 pkt.

56,02 kr.

*) >Bemærk at afgiftssatsen følger af lov nr. 789 af 28. juni 2013.<

>Til og med 31. december 2017 var der en tillægsafgift på maltbaserede alkoholsodavand. Tillægsafgiften er ophævet i henhold til § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Disse drikkevarer er dog fortsat omfattet af afgiften på øl, hvis de har et ethanolindhold på mindst 2,8 pct. vol.<

Afgiftsberegning

Grundlaget for beregning af afgiften er øllets eller alkoholsodavandets alkoholindhold. Dette vil som udgangspunkt være angivelsen af alkoholindholdet på etiketten (deklarationen). Afgiften beregnes altså på grundlag af det deklarerede alkoholindhold og deklarerede nettoindhold (volumen), der fremgår af mærkningen på emballagen (flaske, dåse, fad). Det gælder både for importeret øl og for dansk produceret øl.

Alkoholmængden

Den samlede mængde af øl skal opgøres i hl med to decimaler. Herefter beregnes alkoholmængden i liter 100 pct. vol. med to decimaler. Resultaterne skal fremgå af afgiftsregnskabet.

Da alkoholindholdet i den samme type øl kan variere fra batch til batch (bryg/produktionsserie), tillades der for samme øltype en tolerance mellem faktisk alkoholindhold og deklareret alkoholindhold i absolutte værdier på:

Deklareret alkoholindhold

Tolerance

Højst 5,5 pct. vol.

0,5 pct. vol.

Over 5,5 pct. vol.

1,0 pct. vol.

Se også

 • afsnit E.A.3.3.6 Opgørelse og regnskab om opgørelse og regnskab.
 • Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning af fødevarer mv. samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne mv. Sidstnævnte indeholder bl.a. krav til information om nettoindhold (art. 9, stk. 1, litra e, og art. 23, stk. 1) og alkoholindhold (art. 9, stk. 1, litra k, og art. 28, stk. 2).

Eksempel på beregning af afgift af øl

En flaske/dåse øl med 33 cl. øl med 4,6 pct. vol. alkohol:

0,33 * 4,6 pct.* 56,02 kr.

85 øre

En flaske/dåse øl med 50 cl. øl med 5,5 pct. vol. alkohol:

0,50 * 5,5 pct. * 56,02 kr.

154 øre

>En maltbaseret alkoholsodavand med 27,5 cl. og 5,5 pct. vol. alkohol:<

>0,275 liter* 5,5 pct. * 56,02 kr.<

>85 øre<

Afgiftslettelse (ølmoderationsordning) for mindre bryggerier

Regel

Der ydes hvert år en afgiftslettelse (ølmoderation) for øl med et ethanolindhold på 2,8 pct. vol. eller derover (stærkt øl), som er fremstillet og udleveret af det enkelte bryggeri. Se ØLVINAL § 2. Afgiftslettelsen ydes udelukkende til bryggerier, der udleverer ikke over 200.000 hl øl pr. år.

Se dog SKM2012.172.SKAT om præcisering af praksis. Det fremgår heraf, at da der er tale om en bagudrettet ordning, vil det i enkelte tilfælde kunne forekomme, at et bryggeri kan være berettiget til ølmoderation, dog maksimalt for 200.000 hl, selvom bryggeriets udlevering i indeværende år overstiger 200.000 hl øl.

Virksomheder, der har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes som et enkelt bryggeri. Se ØLVINAL § 2, stk. 3. 

>Bemærk<

>Der er ifølge § 6 i lovforslag L 122 fremsat forslag om ændring af reglerne vedrørende afgiftslettelse for mindre bryggerier (ølmoderationsordningen). Ændringen vil ifølge lovforslaget gælde fra og med den 1. januar 2018. Da lovforslaget ikke var vedtaget ved redaktionens slutning, vil de foreslåede ændringer i givet fald først fremgå af den juridiske vejledning, version 2018-2, som ventes offentliggjort ultimo juli 2018. Indtil da opfordres der til at holde sig orienteret på Folketingets - og Skatteministeriets hjemmesider samt gennem SKATs nyhedsbreve.<

Formål

Baggrunden for ølmoderationsordningen er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne overfor de større bryggerier. Dette kommer til udtryk ved, at ølmoderationen bliver nedsat i takt med en større udlevering af moderationsberettiget øl.

Begrænsning

Der gives ølmoderation for øl, som virksomheden selv har fremstillet, samt for øl, som fremstilles på et bryggeri i et andet EU-land, som opfylder betingelserne for at modtage moderation, og som efterfølgende indføres i Danmark.

Ølmoderation gives kun for øl, der er angivet til beskatning. Øl, der er udleveret afgiftsfrit eller ubeskattet, eksempelvis udført øl, "drikkeøl" eller øl, der er overført til andre autoriserede virksomheder, skal dog regnes med til den samlede udlevering af hensyn til en eventuel reduktion af moderationssatsen.

Eksempler

 • Et bryggeri fremstiller øl som "lønarbejde" for et andet bryggeri.
  Det er SKATs opfattelse, at der kun kan opnås ølmoderation for øllet, hvis bryggeriet også udleverer øllet til beskatning.
  Hvis de to virksomheder har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes de som et enkelt bryggeri, og mængden af fremstillet øl tilskrives bryggerierne som enhed. I denne situation kan de opnå ølmoderation på samme vilkår, som hvis øllet var fremstillet og udleveret samme sted. Eksempel: Bryggeri A fremstiller 50.000 hl øl som lønarbejde for bryggeri B. Bryggeri A fremstiller herudover 100.000 hl øl. Bryggeri A og B har fælles ledelse. Den samlede mængde fremstillet øl, som berettiger til ølmoderation, udgør 150.000 hl.
 • Et bryggeri fremstiller øl, som leveres under afgiftssuspension til et andet bryggeri, der udleverer øllet til beskatning.
  Det er SKATs opfattelse, at ingen af bryggerierne kan opnå ølmoderation for øllet, fordi ingen af bryggerierne både fremstiller og udleverer øllet til beskatning. Eksempel: Bryggeri A fremstiller 80.000 hl øl, som leveres under afgiftssuspension til bryggeri B. Bryggeri B udleverer øllet til beskatning. Ingen af bryggerierne kan opnå ølmoderation for den fremstillede mængde øl på 80.000 hl, da ingen af bryggerierne både fremstiller og udleverer øllet til beskatning.
  Hvis de to virksomheder har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes de som et enkelt bryggeri. I denne situation kan de opnå ølmoderation på samme vilkår, som hvis øllet er fremstillet og udleveret samme sted. Eksempel: Bryggeri A fremstiller 80.000 hl øl, som leveres under afgiftssuspension til bryggeri B. Bryggeri B udleverer øllet til beskatning. Bryggeri A og bryggeri B har samme ejer, og øllet anses derved for fremstillet og udleveret af bryggerierne som enhed. Bryggeri A eller bryggeri B kan derfor opnå ølmoderation for den fremstillede mængde på 80.000 hl.

Ølmoderationsordningen har tidligere udelukkende været gældende for bryggerier, som fremstillede stærkt øl (over 2,8 pct. vol.) inden november 1940.

Med lov nr. 626 af 14. juni 2011 er dette årstalskrav ophævet. Det betyder, at alle bryggerier, der leverer ikke over 200.000 hl øl om året, er berettigede til at modtage ølmoderation efter de gældende regler.

Beregning

Ølmoderationen beregnes for et kalenderår ad gangen på grundlag af den samlede mængde stærke øl, som bryggeriet har fremstillet og udleveret i det foregående kalenderår. Ved stærkt øl forstås øl med et ethanolindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.

Se tillige SKM2012.172.SKAT om præcisering af praksis. Det fremgår heraf, at der ikke er hjemmel i øl- og vinafgiftslovens § 2 til at fastsætte et beløbsmæssigt loft for ølmoderationen i det enkelte år. Afgiftslettelsen for indeværende år kan således ikke begrænses til det beløb, som bryggeriet var berettiget til i det foregående år. Satsen pr. hl øl fastsættes ud fra det foregående års udlevering, men den samlede ølmoderation for indeværende år er derudover uafhængig af, om indeværende års udlevering er større eller mindre end det foregående års udlevering.

Ølmoderationen bliver løbende givet som et nedslag i den afgift, der skal betales i det følgende år. Det betyder, at ølmoderationen skal fordeles med et beløb pr. hl beskattet øl. Altså bliver ølmoderationen givet med det beregnede beløb pr. hl på afgiftsangivelsen hver måned i det følgende år, uanset om den beskattede mængde øl er større eller mindre end i det foregående år, se nedenstående eksempler.

Beregningen af moderationssatsen pr. hl øl fremgår af følgende:

Periode For bryggerier, der i det foregående kalenderår højst udleverede 3.700 hl - afgiftslettelse For bryggerier, der i det foregående kalenderår udleverede over 3.700 hl, men højst 20.000 hl - afgiftslettelse For bryggerier, der i det foregående kalenderår udleverede over 20.000 hl - afgiftslettelse
Fra og med den 1. juli 2013. 77,08 kr. pr. hl 259.939 kr. divideret med den udleverede hl-mængde stærkt øl tillagt 6,83 kr. 22,02 kr. pr. hl reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den udleverede hl-mængde stærkt øl med 9.083
  For alle beløb gælder, at der forhøjes til nærmeste hele øre-beløb, der er deleligt med 5.

Ølmoderationen bortfalder ved en udlevering over 200.000 hl.

Bryggerierne skal efter udløbet af hvert kalenderår beregne, hvilken en af de 3 satser, der skal anvendes for moderation i det nye kalenderår. Beregningen skal foretages på grundlag af det foregående års samlede udlevering af ubeskattet og beskattet øl.

Bryggeriet kan kontakte SKAT, såfremt der opstår tvivl omkring beregning af ølmoderationssatsen. 

 Eksempler på beregning af ølmoderation

Udleveret i 2015: 3.300 hl

Afgiftslettelse pr. hl fra og med 1. januar 2016: 77,08 kr.

Udleveret i 2015: 12.000 hl

Afgiftslettelse pr. hl fra og med 1. januar 2016 (259.939 kr. / 12.000) + 6,83 kr.

28,50 kr.

Udleveret i 2015: 25.900 hl

Afgiftslettelse pr. hl fra og med 1. januar 2016 22,02 kr.  -   (25.900 / 9.083) kr. 19,20 kr.

Bemærk

Den beregnede afgiftslettelse oprundes til nærmeste hele ørebeløb, der er deleligt med 5.

Leverancer fra bryggerier i et andet EU-land

For øl, der modtages fra andre EU-lande, kan der gives ølmoderation efter de samme regler som beskrevet ovenfor. Dette gælder både for virksomheder, der er autoriseret som oplagshavere eller registreret som varemodtagere.

Det er efter SKATs opfattelse en betingelse for opnåelse af ølmoderation, at afsenderen i det elektroniske ledsagedokument i feltet for "Oprindelsesbetegnelse" har afgivet følgende erklæring:

"Det attesteres hermed, at det beskrevne produkt er brygget af en lille selvstændig virksomhed".

Virksomheden skal samtidig i feltet for "Producentens størrelse" angive den årlige produktion i det foregående år i hl øl.

Se Kommissionens Forordning (EF) nr. 684/2009, bilag 1, tabel 1, rubrik 17, l og n.

For øl, der allerede er overgået til forbrug i et andet EU-land (erhvervsmæssig oplægning), er det efter SKATs opfattelse en betingelse for opnåelse af ølmoderation, at de relevante oplysninger til brug for beregning af ølmoderationen fremgår af det forenklede ledsagedokument.

Leverancer til et andet EU-land

Det er SKATs opfattelse, at et dansk bryggeri, der leverer øl til et andet EU-land, i det elektroniske ledsagedokument bør anføre de relevante oplysninger, som er nævnt i Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009, bilag 1, tabel 1, rubrik 17, l og n, hvis det er hensigten at stille krav om en reduceret punktafgiftssats i det andet EU-land. Det gælder efter SKATs opfattelse også, hvis øllet leveres til det andet medlemsland via en oplagshaver, som ikke har fremstillet øllet.

For øl, som er overgået til forbrug (erhvervsmæssig oplægning), er det SKATs opfattelse, at relevante oplysninger til brug for beregning af afgiftslettelse skal fremgå af det forenklede ledsagedokument, hvis det er hensigten at stille krav om reduceret punktafgiftssats i det andet EU-land. Se blanket 22.069 - forenklet ledsagedokument.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatsen for øl  har tidligere udgjort:

01.01.2013 - 30.06.2013:

65,91 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold (alkoholindhold)

Satserne for ølmoderation har tidligere udgjort:

01.01.2013 - 30.06.2013: 

Udleveret mængde

Afgiftslettelse pr. hl

1-3.700 hl

90,68 kr.

3.701-20.000 hl

305.810 kr. / udleveret mængde + 8,03 kr.

Over 20.000 hl

25,91 kr. - udleveret mængde / 7.720

Tillægsafgiften for maltbaserede alkoholsodavand har tidligere udgjort:

x01.01.2015 - 31.12.2017:x

 • x9,38 kr. pr liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. eller derunder,x
 • x16,39 kr. pr liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.x

01.07.2013 - 31.12.2014:

 • 8,73 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. eller derunder,
 • 15,19 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.

01.01.2013 - 30.06.2013:

 • 8,19 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. eller derunder,
 • 14,01 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.

>Tillægsafgiften for maltbaserede alkoholsodavand er i henhold til § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017 ophævet med virkning fra og med 1. januar 2018.<

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.