Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.3.6.2 Opgørelse af afgiften

Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af ølafgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Regler for opgørelse af ølafgiften for autoriserede oplagshavere
 • Regler for opgørelse af ølafgiften for registrerede varemodtagere
 • Regler for opgørelse af ølafgiften ved fjernsalg
 • Regler for opgørelse af svind.

Regler for opgørelse af ølafgiften for autoriserede oplagshavere

Autoriserede oplagshavere skal opgøre den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte lokaler, med tillæg af svind og lignende. Se ØLVINAL § 9.

Den afgiftspligtige udlevering er den mængde beskattet øl, som virksomheden har udleveret i månedens løb.

Den afgiftspligtige mængde er mængden i liter 100 pct. alkoholindhold opgjort på grundlag af det nominelle indhold (volumen) i de emballager, som øllets udleveres til forbrug i, dvs. den faktisk udleverede mængde.

Øl skal regnes med til den afgiftspligtige mængde, når det

 • gives som gave
 • udskænkes til fremmede, herunder besøgende, fremmede håndværkere, chauffører mv.
 •  leveres til medarbejdere til brug i deres private husholdning.

Fradrag i den afgiftspligtige mængde

Den autoriserede oplagshaver kan foretage fradrag i den afgiftspligtige mængde. Se ØLVINAL § 10.

Der gives fradrag for følgende:

 1. Øl, som er tilført en anden autoriseret oplagshaver i Danmark
 2. Øl, som er tilført en virksomhed i et andet EU-land, som er berettiget til at modtage varerne under suspension af afgiften
 3. Øl, som udføres til steder udenfor EU
 4. Øl, som er fritaget for afgift efter ØLVINAL § 11 (diplomater mv.)
 5. Øl, som er gået tabt hos virksomheden eller under transport som følge af varernes art, eller ved brand, brækage eller lignende
 6. Øl, der returneres, når køberen får godtgjort prisen, inklusiv afgiften
 7. Øl, som vederlagsfrit stilles til rådighed for medarbejderne til forbrug på arbejdspladsen (drikkeøl).

Der gives ikke fradrag for:

 • Øl, som bryggeriet i øvrigt udskænker til fremmede
 • Øl, som leveres til medarbejdernes brug i deres private husholdning
 • Øl, som leveres til brug for sammenkomster mv. for medarbejdere uden for den sædvanlige åbningstid.

Se ØLVINAL § 10, stk. 1 og skemaet nedenfor om opgørelse af svind.

Virksomheden kan få fradrag for øl, som er udtaget udelukkende for at prøve varens beskaffenhed. Prøverne skal føres på en særlig fortegnelse med en specifikation af øllet. Der gives også fradrag for prøver, der udtages af >Skatteforvaltningen<. Der kan derimod ikke fås fradrag for prøver udtaget til andet formål, eksempelvis prøver til levnedsmiddelkontrollen.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Regler for opgørelse af ølafgiften for registrerede varemodtagere

Virksomheder, der er registrerede som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned angive mængden af varer, som virksomheden har modtaget. Se ØLVINAL § 9, stk. 2.

Registrerede varemodtagere kan ikke få fradrag i den afgiftspligtige mængde, som autoriserede oplagshavere kan.

Se også

Se også afsnit E.A.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi om opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Regler for opgørelse af ølafgiften ved fjernsalg

Udenlandske virksomheder, som er autoriserede eller registrerede for salg af øl til Danmark, er også forpligtede til at opgøre den afgiftspligtige mængde overfor >Skatteforvaltningen<.

Se også

Se også afsnit  E.A.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi om opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Regler for opgørelse af svind

Nedenstående skema forklarer >Skattestyrelsens< opfattelse af, hvornår autoriserede oplagshavere har fradrag for svind efter ØLVINAL § 9, stk. 1 og § 10, stk. 1.

Svind skal kunne dokumenteres/sandsynliggøres, og angives i regnskabet.

Type af svind

Fradrag Ikke fradrag

Bemærkninger

Brygningsprocessen

"Normalt" svind opstået ved fremstilling, lagring og aftapning

X

Normalt svind defineres ud fra fremstillings-, lagrings- og aftapningsproceduren i det enkelte bryggeri.

Svind opstået ved fremstilling, lagring og aftapning, som ikke kan betegnes som "normalt"

X

Større borthældninger

X

Inden borthældningen bør >Skatteforvaltningen< kontaktes *)

Mindre borthældninger

X

Større brækager

X

>Skatteforvaltningen< bør straks underrettes *)

Mindre brækager

X

Prøver, der udtages til afprøvning af varers beskaffenhed

X

Prøver, der udtages af >Skatteforvaltningen<

X

Prøver, der udtages af andre end >Skatteforvaltningen<

X

Færdigvarer

Svind på færdigvarelagre

X

Spild ved rensning af slanger/udstyr mv. og tankskift (tilhørende restauranter)

X

Svind ved opstart eller ved længere ubenyttet brug af tappehane, hvorved øl i tappehane er blevet dårlig (tilhørende restauranter)

X

Tjenerfejl, dvs. byt af øl i skænket glas uanset årsag

X

Varer, der er gået tabt i virksomheden eller under transport til og fra virksomheden som følge af brand, brækage eller lignende

X

Ved større tab bør >Skatteforvaltningen< straks underrettes *)

Varer, der er gået tabt som følge af tyveri, røveri eller lignende.

X

Varer, der er gået tabt på depot eller i forbindelse med transport fra depot til kunden

X

Regnskabsmæssigt svind

X

Eksempelvis ved lageroptælling

Øl, der returneres til virksomheden og ombyttes gratis, fordi øllet har været forurenet, eller fordi der er sket brud på emballagen før eller under oplukningen ("byttere").

X

*) >Skatteforvaltningen< kan kontaktes via TastSelv Erhverv. Klik i TastSelv Erhverv på Kontakt > Send besked  og derefter på Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Destruktioner og bevillinger

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.