Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.8.4 Fremstilling af ikke-afgiftspligtige varer

Indhold

Dette afsnit beskriver SKATs opfattelse af reglerne om afgiftsfritagelse af spiritus til fremstilling af ikke-afgiftspligtige varer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Spiritus til fremstilling af levnedsmidler
 • Aromastoffer
 • Lægemidler
 • Afgiftsfrihed ved indførsel
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Fremstilling af ikke-afgiftspligtige varer er fritaget. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 3, som implementerer Rådets direktiv 92/83/EØF, art 27, stk. 1. Afgiftsfritagelsen omfatter sprit/spiritus, der bruges til fremstilling af:

 • Eddike, der hører under toldtarifposition 2209
 • Lægemidler, som er omhandlet i Rådets direktiv 2001/83/EU
 • Aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikke-alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.
 • Produkter, som direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 liter ren alkohol pr. 100 kg produkt for så vidt angår chokolade og 5 liter ren alkohol pr. 100 kg produkt for så vidt angår andre produkter
 • et færdigt produkt ikke indeholder alkohol
 • Et delprodukt, som ikke er spiritusafgiftspligtigt.

Bemærk

Indkøb og brug af afgiftsfritaget spiritus kræver bevilling fra SKAT.

Spiritus til fremstilling af levnedsmidler

Der gives afgiftsfritagelse for ubeskattet spiritus, som bruges til erhvervsmæssig fremstilling af levnedsmidler og lignende, der ikke er spiritusafgiftspligtige Se dog ovenfor under "Regel" om maksimumsgrænser for alkoholindhold (chokolade/andre levnedsmidler).

Spiritussen skal indkøbes på beholdere med et indhold på over 3 liter hos en virksomhed, der er autoriseret efter spiritusafgiftsloven.

Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af levnedsmidler i virksomheder, der også driver restaurationsvirksomhed og lignende med udskænkning af spiritus og vin.

Konditorier, der i forbindelse med konditorvirksomheden udskænker spiritus og vin, vil dog eventuelt kunne få bevilling til afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af kager, fromager, desserter og lignende. Det er imidlertid en betingelse, at der sker salg ud af huset af kager mv. fra en egentlig butiksafdeling eller lignende. I ansøgningen fra sådanne virksomheder må der gives nærmere oplysning om virksomhedens art, herunder omfanget af salg ud af huset.

Virksomheder, der er autoriseret hos SKAT til fremstilling (produktion) af frugtvin (i afsnit E.A.3.2 Vin mv.), tobaksvarer (i afsnit E.A.10 Tobak), eller er registrerede for fremstilling af chokolade- og sukkervarer (i afsnit E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer), behøver ikke at have en særskilt bevilling, men kan nøjes med at dokumentere sin autorisation/registrering efter den pågældende afgiftslov over for leverandøren. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret registreringsforholdet ved, at registreringsbeviset bliver lagt frem, kan dette oplyses af SKAT.

EU-domstolen har i sag C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd blandt andet besvaret spørgsmålet om vin, portvin og cognac til madlavning var fritaget for afgift eller ej. EU-domstolen fandt, at under de foreliggende omstændigheder hørte fritagelsen for punktafgift af vin, portvin og cognac til madlavning, under art. 27, stk. 1, litra f), i Rådets direktiv 92/83/EØF.

Aromastoffer

Aromastoffer bruges i ikke-alkoholiske drikkevarer og læskedrikke, levnedsmidler og i alkoholholdige drikkevarer. Andelen af aromastoffer i det endelige produkt er meget lavt.

Afgiftsfritagelsen for aromastoffer omfatter aromastoffer, der er tariferet i position 1302 1930, 2106 9020 og 3302 i EU´s kombinerede nomenklatur, og som bruges til fremstilling af levnedsmidler og ikke-alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.

Fritagelsen gælder fra tidspunktet for produktion/import af aromastofferne.

Lægemidler

Når det skal afgøres, om et lægemiddel er omfattet af Rådets direktiv 2001/83/EU, skal Lægemiddelstyrelsen høres via SKAT.

Eksempel

En række kosttilskudsprodukter som indeholder spiritus, er ikke omfattet af Rådets direktiv 2001/83/EU og skal derfor anses som afgiftspligtige alkoholprodukter. Se SKM2012.698.LSR.

Afgiftsfrihed ved indførsel

Afgiftsfritagelse ved indførsel følger de samme betingelser som efter Momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3. Se afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om afgiftsfritagelse. Se også afsnit E.A.1.4.3 Afgift af varer der medbringes eller modtages fra udlandet af privatpersoner om afgiftsfritagelse for privatpersoner, der selv medbringer varer fra udlandet.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd

Dommen bekræfter, at definitionen af »ethanol« i artikel 20, første led, i Rådets direktiv 92/83/EØF finder anvendelse på vin og portvin til madlavning. Dommen fortolker også artikel 27, stk. 1, litra f), i direktiv 92/83, for så vidt gælder fritagelse af vin, portvin og cognac til madlavning, medlemsstaternes forpligtigelse til gensidig anerkendelse af fritagne produkter samt kravene for at gøre fritagelsen betinget.

Landsskatteretten

SKM2012.698.LSR

Selskabet producerede et kosttilskud, som hverken registeret som naturlægemiddel eller lægemiddel hos Lægemiddelstyrelsen. Varen var derfor omfattet af afgiftspligten jf. spiritusafgiftslovens § 1, stk. 1, idet varen henhørte under toldposition 2208 og havde et ethanolindhold på over 1,2 pct. vol.

Når der var tale om et kosttilskud, som er at betragte som en fødevare, var betingelserne for afgiftsfritagelse ikke opfyldte, jf. spiritusafgiftslovens § 15,
stk. 1.

Alene et registreret lægemiddel eller naturlægemiddel kunne anvendes med et medicinsk formål og dermed opfylde betingelserne for afgiftsfritagelse, jf. bestemmelsen stk. 2.

Når der var tale om et kosttilskud, som er at betragte som en fødevare, var betingelserne for afgiftsfritagelse ikke opfyldte, jf. spiritusafgiftslovens § 15,
stk. 1.

Alene et registreret lægemiddel eller naturlægemiddel kunne anvendes med et medicinsk formål og dermed opfylde betingelserne for afgiftsfritagelse, jf. bestemmelsen stk. 2.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.