Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

E.A.2.3.6.3 Afregning og indbetaling af afgift

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for afregning og indbetaling af afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indberetning af angivelsen og betalingen.

Regel

Fremstillingsvirksomheder og mellemhandlere, der har tilladelse til at opgøre mængden på grundlag af udleveringen, skal angive og indbetale afgiften for en måned senest den 15. i den følgende måned. Se CHOAL § 15, stk. 1.

Betalingen sker efter reglerne i OPKL.

Eksempel

Den 15. april angives den udleverede mængde for marts måned og afgiften indbetales.

Andre mellemhandlere

Andre mellemhandlere skal angive afgiften for en afgiftsperiode senest den 15. i den efterfølgende måned og indbetale afgiften senest den 15. i den 2. måned efter den afgiftsperiode, hvori varerne er tilført virksomheden. Se CHOAL § 15, stk. 2.

Eksempel

Den 15. april angives den tilførte mængde for marts måned, og afgiften af den tilførte mængde i februar betales.

Betalingen sker efter reglerne i OPKL.

Negativt afgiftsbeløb

Hvis en mellemhandler, der opgør den afgiftspligtige mængde på grundlag af tilgang, i en måned har haft en større afgiftsfri udlevering end den samlede tilgang, så der fremkommer et negativt afgiftsbeløb, vil forskellen blive udbetalt til virksomheden. Det er dog en betingelse, at virksomheden ikke skylder andre beløb til statskassen, fx told, moms eller skat. En sådan gæld vil blive modregnet, før beløbet bliver udbetalt.

Varemodtagere

Registrerede varemodtagere skal angive og indbetale afgiften for en afgiftsperiode senest den 15. i den følgende måned. Se CHOAL § 10 a, stk. 3, og OPKL §§ 2-8.

Se også

Se også afsnit A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter.

Indberetning af angivelsen og betalingen

Det er obligatorisk at indberette afgiften digitalt for perioder efter den 1. juli 2013. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Indberetningen skal ske i TastSelv Erhverv på skat.dk.

Der skal også indberettes, selvom virksomheden ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (Nul indberetning).

Se også

Se også afsnit A.B.4.4.1 om periode, frist og metode for at angive og betale afgift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.