Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.3.7 Regnskab for fremstilling, tilgang og udlevering af varer

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for regnskab for fremstilling, tilgang og udlevering af varer.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om regnskabet
  • Regnskab over ubeskattet spiritus
  • Sæsonfremstiller
  • Mellemhandlere
  • Varemodtagere
  • Fairplay
  • Kontrol mv.

Generelt om regnskabet

Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette.

Virksomheder, der opgør den afgiftspligtige vægt efter reglerne for fremstillingsvirksomheder, skal føre et regnskab over tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal tillige føre et regnskab over råvarer og fremstilling af afgiftspligtige varer. Se CHOAL § 12, stk. 1.

Varer, som modtages, uden at afgiften er berigtiget af en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter reglerne for fremstillingsvirksomheder, skal lagermæssigt holdes adskilt fra virksomhedens beholdning af varer, hvoraf afgiften er berigtiget. Se CHOAL § 12, stk. 3.

Regnskab over ubeskattet spiritus

Fremstillingsvirksomheder, der har bevilling til brug af ubeskattet spiritus og vin, skal føre et regnskab over til- og afgange samt beholdning af spiritus og vin. Regnskabet føres i fabrikationsbog blanket 22.034.

Regnskabet kan dog føres i det almindelige forretningsregnskab på betingelse af, at det indeholder mindst samme oplysninger som fabrikationsbogen, der er indrettet med kolonner for tilgang, forbrug, beholdning og fremstillede varer. Posteringerne i regnskabet foretages på grundlag af interne fabrikationssedler eller lignende.

Virksomheden skal med passende mellemrum, dog mindst en gang i kvartalet, foretage afstemning mellem den regnskabsmæssige og den faktiske beholdning. Der skal gøres rede for afstemningen, og regnskabet føres derefter videre med den faktiske beholdning.

Der skal kun foretages regnskabsafslutning, når regnskabet føres i fabrikationsbog 22.034. Afslutningen foretages på samme måde som den periodevise afstemning mellem den regnskabsmæssige og den faktiske beholdning. Efter afslutningen overføres den faktiske beholdning til den nye regnskabsbog.

Sæsonfremstiller

Sæsonfremstillingsvirksomheder er fritaget for at udstede faktura.

Mellemhandlere

Virksomheder, der opgør den afgiftspligtige vægt efter reglerne for mellemhandlere, skal føre regnskab over varer, der er tilført virksomheden fra andre registrerede virksomheder eller fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget. Se CHOAL § 12, stk. 2.

Varemodtagere

Registrerede varemodtagere og virksomheder registreret for fjernsalg skal føre

  • regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer, og
  • fortegnelse over hvorfra varerne er leveret.

Se CHOAL § 12, stk. 4 og 5.

Fairplay

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i chokoladeafgiftsloven, emballageafgiftsloven, mineralvandsafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven.

Loven er efterfølgende suppleret med tre love (Fairplay I-III), som indeholder en række konkrete initiativer rettet mod sort arbejde og afgiftssnyd.

Lovændringerne medfører, at der stilles øgede regnskabs- og dokumentationskrav til virksomheder, specielt detailhandlere og lignende, der sælger varer, som er omfattet af chokoladeafgift.

Se også

Se også afsnit A.B.3.5.1 om regnskabsbestemmelser

Kontrol mv.

Reglerne for kontrol (CHOAL§§ 23-25) er nærmere beskrevet i afsnit A.C.2.4 Kontrolbestemmelser - punktafgifter, straffebestemmelser (CHOAL §§ 26-27) er nærmere beskrevet i afsnit A.C.3.2.1.1 og A.A.10 om klage og domstolsprøvelse.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.