Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.3.6.2 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for registrerede virksomheders opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Afsnittet indeholder:

 • Regler for opgørelse af chokoladeafgiften for registrerede virksomheder
 • Hvad kan fradrages i den afgiftspligtige mængde?
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regler for opgørelse af chokoladeafgiften for registrerede virksomheder

Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode. Se CHOAL § 14.

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab. Se afsnit E.A.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi.

Fremstillingsvirksomheder

For fremstillingsvirksomheder opgøres den afgiftspligtige mængde, med undtagelse af nedenstående tilfælde, som mængden af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens oplag. Se CHOAL § 6, stk. 1.

Sæsonfremstillingsvirksomheder, dvs. virksomheder, der kun lejlighedsvis fremstiller afgiftspligtige varer, og som sælger de fremstillede varer i eget detailudsalg i umiddelbar forbindelse med fremstillingslokalet, skal ved opgørelsen medregne enhver fremstilling af varer i månedens løb.

Virksomheder, der er registreret for fremstilling af chokolade- eller kakaoovertræk eller erstatning herfor til afgiftsfri varer, fx konsum-is og kager, kan efter eget valg opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af enten den fremstillede mængde i månedens løb eller den mængde overtræk, der er anvendt til fremstilling af afgiftsfri varer, som er udleveret fra virksomheden. Se CHOAL § 6, stk. 2.

Virksomheder, der indkøber færdigt overtræk ubeskattet til fremstilling af afgiftsfri varer, fx kager, biskuits og konsum-is, skal opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af det overtræk, der er anvendt til de af virksomheden udleverede afgiftsfri varer. Se CHOAL § 6, stk. 3.

Mellemhandel

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages på grundlag af tilgangen til virksomheden af ubeskattede varer i månedens løb.

Ved opgørelsen medregnes enhver tilgang af varer, som ubeskattet er tilført virksomheden fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder. Varerne medregnes, selv om faktura eller fortoldningsangivelsen (enhedsdokumentets eksemplar 8) endnu ikke er modtaget. Se CHOAL § 7, stk. 1.

Mellemhandlere, hvis salg af varer i ubeskattet stand udgør mere end halvdelen af det samlede salg af varer, beregnet efter engrosværdien, kan efter ansøgning få tilladelse af SKAT til at opgøre mængden på grundlag af de i månedens løb udleverede varer.

Det er en betingelse, at virksomhedens lokaler til opbevaring af ubeskattede varer kan godkendes af SKAT. Se CHOAL § 7, stk. 2.

Fjernsalg

For en virksomhed, der er registreret for fjernsalg opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg. Se CHOAL § 7, stk. 3.

Varemodtagere

Registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden. Se CHOAL § 10 a, stk. 3.

Hvad kan fradrages i den afgiftspligtige mængde?

Registrerede oplagshavere kan fradrage varer i den afgiftspligtige mængde, der

 • er leveret til en anden registreret virksomhed.
 • er leveret til udlandet.
 • anvendes til fremstilling af andre varer, der er afgiftspligtige efter reglerne i CHOAL kapitel 1 eller varer, der er betalt afgift af efter § 11 i lov om forskellige forbrugsafgifter
 • kun er anvendt i den hensigt at prøve varens beskaffenhed.
 • er leveret til fremstilling af varer, hvis udlevering efter § 34 i lov om apotekervæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962, er forbeholdt apotekerne.
 • på grund af beskadigelse eller lignende er blevet uanvendelige, samt varer, der er gået tabt ved indbrud, brand eller forlis.
 • returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften. Det er kun den virksomhed, der tager varen retur, der har fradragsret. Fradragsretten gælder kun for varer, der er produceret eller forhandlet af virksomheden, men er ikke betinget af, at det er virksomheden, der oprindelig har afgiftsberigtiget varerne.
 • fritages for afgift efter CHOAL § 9, stk. 3 og 4.
 • 45 pct. i den afgiftspligtige vægt for overtræk af chokolade, kakao eller lignende, der uden yderligere tilsætning af fedtstoffer (kokosolie og lign. ) anvendes af virksomheder, der fremstiller konsum-is. 

Se CHOAL § 8, stk.1.

Virksomheder, der fremstiller konsum-is og efter CHOAL § 3, stk. 2, er registreret for fremstilling af overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor, kan foretage et fradrag på 45 pct. i den afgiftspligtige vægt opgjort efter CHOAL § 6, stk. 2. Se CHOAL § 8, stk. 2.

Viderefremstilling

Chokoladefremstillingsvirksomheder kan anvende afgiftspligtige varer afgiftsfrit inden for virksomheden til fremstilling af andre afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, som herefter beskattes.

Derudover kan chokoladefremstillingsvirksomheder afgiftsfrit overføre varer til omforarbejdning fra færdigvarelager til råstoflager, hvorefter den omforarbejdede vare beskattes.

Ved overførsel fra færdigvarelager til råstoflager skal virksomheden udfærdige et særligt bilag med en fuldstændig specifikation af de overførte varer med oplysning om

 • den afgiftspligtige vægt for hver enkelt varepost og
 • den samlede afgiftspligtige vægt for alle vareposterne.

Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 3.

Kaffeindhold

Virksomheder, der bruger kaffe til fremstilling af chokolade- og sukkervarer, kan foretage fradrag i den afgiftspligtige mængde af kaffeindholdet i varerne. Det er en betingelse for fradraget, at der foreligger dokumentation for, dels den tilsatte mængde af kaffe, dels at der er betalt afgift af kaffen, jf. lov om forskellige forbrugsafgifter § 11. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 3.

Prøver

Virksomheden kan afgiftsfrit udtage varer, hvis det kun er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for varer, der er overført til virksomhedens egne detailforretninger. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 4.

Varer, der er anbragt i kollektioner ved påklæbning eller lignende, så det tydeligt fremgår, at de kun skal anvendes som handelsprøver, kan udleveres afgiftsfrit. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne med oplysning om den afgiftspligtige vægt.

Varer, der udleveres som smagsprøver, skal beskattes.

Medicinalvarer

Varer kan leveres ubeskattet til medicinalfabrikker og apoteker til fremstilling af varer, hvis udlevering efter lov om lægemidler er forbeholdt apotekerne. Det samme gælder for lægemidler, der undtagelsesvis kan forhandles udenfor apotek. Se bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 5.

Returvarer

Virksomheden kan i almindelighed få godtgjort afgiften af varer, der tages retur. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 7.

Det er en betingelse for godtgørelse, at virksomheden selv har leveret de pågældende varer i beskattet stand, se dog nedenfor, og godtgør kunden varens fulde pris indbefattet afgift. Se SKM2002.37.LSR.

Virksomheden skal kunne fremlægge kreditnotaer eller lignende, der indeholder tilsvarende oplysninger som foreskrevet for fakturaer.

Afgiftsgodtgørelsen sker ved modpostering i virksomhedens regnskab.

Hvis returvarer efterfølgende ønskes destrueret skal proceduren for destruktion af beskadigede varer, som beskrevet i afsnit E.A.1.7 følges.

Der gives ikke afgiftsgodtgørelse for varer, som returneres fra virksomhedens egen detailforretning.

Chokoladeafgift kan også godtgøres, hvis varer returneres af detailbutikker eller lignende uden om leverandøren (grossisten) direkte til oplagshaveren, der oprindeligt har fremstillet eller indført varen fra udlandet.

Der er uændret krav om, at der skal ske fuld godtgørelse til detailbutikken for de returnerede varer enten ved en gratis erstatningsleverance eller ved en kreditnota. Kreditnota eller en kopi af ombytningsrapporten skal sendes til detailbutikken.

Returvarerne skal efter de almindelige regler tilføres virksomhedens afgiftsregnskab over ubeskattede varer, og der skal som hidtil forud for en evt. destruktion af varerne indsendes en ansøgning herom til SKAT.

Virksomheder, der ønsker at bruge den udvidede mulighed for afgiftsgodtgørelse af returvarer, skal i øvrigt ved instruktion mv. af sælgerne sikre, at der kun sker ombytning af beskattede varer.

Ved en evt. udbetaling af godtgørelse for varer, der efterfølgende viser sig ikke at have været beskattet, vil virksomheden inden for de almindelige forældelsesregler skulle regulere afgiften.

Bevillingsvirksomheder

Varer kan leveres ubeskattet til virksomheder, der har bevilling fra SKAT til afgiftsfritagelse, fx for varer til fremstilling af tobaksvarer, likør eller kosmetik. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 8.

Leverandøren må sikre sig, at modtageren har bevilling. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret bevillingsforholdet, ved at bevillingen fremlægges, kan leverandøren få oplysning om dette hos SKAT.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-
meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2002.37.LSR

Det er en betingelse for godtgørelse, at virksomheden selv har leveret de pågældende varer i beskattet stand, og at virksomheden godtgør kunden varens fulde pris, inklusiv afgift. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 7.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.