Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.6 Udlejning, indkvartering og oplagring

Indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med tilsvarende funktion, såsom ferielejre eller campingpladser, og overdragelse af brugsrettigheder til fast ejendom er ydelser vedrørende fast ejendom. Se ML (momsloven) § 18, momssystemdirektivets artikel 47, og momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra i).

Retten til ophold på et bestemt sted, der fremkommer ved ombytning af timesharerettigheder og lignende er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra i).

Leasing eller udlejning af fast ejendom, der ikke er omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c), herunder oplagring af varer, for hvilke en specifik del af ejendommen er bestemt udelukkende til brug for kunden, er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra h).

Bemærk

Bemærk, at efter momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra d) er formidling som led i indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med tilsvarende funktion som f.eks. ferielejre eller campingpladser, ikke ydelser vedrørende fast ejendom, hvis formidleren handler i en anden persons navn og på en anden persons vegne. Se D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.11.

Levering af reklame er ikke levering af fast ejendom, også selv om det indebærer anvendelse af fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c), og D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.13.

Tilrådighedsstillelse af en standplads på en messe eller udstilling sammen med andre dertil knyttede tjenester, der gør det muligt for udstilleren at udstille genstande, f.eks. design af standen, transport og opbevaring af genstande, tilrådighedsstillelse af maskiner, kabellægning, forsikring og reklame, er ligeledes ikke ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra e), og D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.13.

Oplagring af varer i en fast ejendom, hvis der ikke er nogen specifik del af den faste ejendom, som er bestemt udelukkende til brug for kunden, er ikke ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra b).

Bemærk, at bestemmelsen i momssystemdirektivets artikel 47 om overdragelse af brugsrettigheder og bestemmelsen i momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra h), om leasing kun finder anvendelse, hvis der er tale om ydelser. Se D.A.4.2.2 Tidsbegrænsede kontrakter og D.A.5.9.3 Hvornår er levering af fast ejendom momsfritaget? om, hvornår udlejning/leasing henholdsvis overdragelse af brugsrettigheder i stedet anses for levering af varer.

Se også

Se også:

  • D.A.5.8.4.1.2 om definitionen på udlejning af fast ejendom

  • D.A.6.1.3 om leveringsstedet for varer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-155/12, RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.

På baggrund af de fremlagte sagsakter lagde EU-domstolen til grund, at oplagring af varer i hovedsagen i princippet skulle betragtes som hovedydelsen, og at modtagelsen, anbringelsen, udleveringen samt af- og pålæsningen af varerne alene udgjorde biydelser. For kunderne havde disse sidste ydelser således i princippet ikke noget formål i sig selv, men udgjorde midler til at udnytte hovedydelsen på de bedst mulige betingelser. Domstolen lagde derfor til grund, at leveringen af den omhandlede komplekse ydelse med oplagring af varer udgjorde en samlet transaktion, hvis hovedydelse bestod i oplagring af varer. Domstolen udtalte, at momssystemdirektivets artikel 47 skal fortolkes således, at levering af en kompleks ydelse på området for oplagring, som består i modtagelse af varer på et lager, anbringelse af varerne på egnede lagerhylder, opbevaring, emballering, udlevering samt af- og pålæsning heraf, alene henhører under bestemmelsen, hvis oplagringen udgør hovedydelsen i en samlet transaktion, og hvis modtagerne af denne ydelse får tildelt en brugsret til hele eller en del af en udtrykkeligt identificeret fast ejendom.

C-37/08, RCI Europe

Leveringsstedet for tjenesteydelser fra en forening, hvis virksomhed består i at organisere bytte af timesharerettigheder, er det sted, hvor ejendommen fysisk er beliggende.

Skatterådet

SKM2016.249.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers udlejning af olietanke har momsmæssigt beskatningssted i Danmark, som ydelser vedrørende fast ejendom. Skatterådet bekræfter, at en række ydelser knyttet til udlejningen af en olietank som biydelser momsmæssigt skal anses for en del af udlejningsydelsen (oplagringen) og derfor har beskatningssted i Danmark som ydelser vedrørende fast ejendom.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.