Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.5 Ydelser fra sagkyndige

Ydelser fra sagkyndige er ydelser vedrørende fast ejendom. Se ML (momsloven) § 18 og momssystemdirektivets artikel 47.

Undersøgelser og vurdering af risici og tilstand i forbindelse med fast ejendom er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra f).

Vurdering af fast ejendom, bl.a. i de tilfælde, hvor en sådan ydelse er nødvendig til forsikringsformål, til at bestemme værdien af en ejendom som sikkerhed for et lån eller til at vurdere risici og skader i tvister, er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra g).

Formuleringen i momssystemdirektivets artikel 47 "Leveringsstedet for tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom, herunder ydelser fra sagkyndige (....), er det sted, hvor den faste ejendom er beliggende." må dog efter SKATs opfattelse betyde, at bestemmelsen ikke omfatter alle ydelser fra alle sagkyndige. Hvis der ikke er tale om ydelser nævnt i momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra f) og g), skal der ses på, om ydelsen kan anses for at have en tilstrækkelig direkte tilknytning til fast ejendom efter momsforordningens artikel 31a, stk. 1. Se D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.1.

Se evt. D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.11 om formidlingsydelser og D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.12 om juridiske ydelser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2022.550.LSR

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens besvarelse, hvorefter den omhandlede ydelse med analyse af data fra undergrunden var en ydelse, der blev leveret i relation til fast ejendom, jf. ML (momsloven) § 18, hvilket medførte, at leveringsstedet for ydelsen ikke var her i landet. Landsskatteretten lagde vægt på, at de havområder, hvor den danske stat var tildelt en råderet til at udstede udnyttelseslicenser, var omfattet af begrebet fast ejendom, jf. ML (momsloven) § 18, momssystemdirektivets artikel 47 og momsforordningens artikel 13b, litra a), og at den identificerede faste ejendom var et afgørende og bærende element for selskabets levering af den omhandlede tjenesteydelse, idet den faste ejendom var et vigtigt og nødvendigt element for leveringen af ydelsen. Der var således den fornødne direkte tilknytning til den faste ejendom, jf. momsforordningens artikel 31a, stk. 1, litra a. Landsskatteretten bemærkede, at det forhold, at selskabet ikke var involveret i prøvetagningen eller fysisk befandt sig på boreplatformene ikke havde betydning for, hvorvidt den omhandlede ydelse kunne anses for leveret i forbindelse med fast ejendom.

 Afgørelsen er omtalt i afsnit D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.1 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.