Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.4 Arbejde på byggegrunde, haver, marker og skove mv.

Ydelser i forbindelse med forberedelse af byggearbejder er ydelser vedrørende fast ejendom. Se ML (momsloven) § 18 og momssystemdirektivets artikel 47.

Arbejde på en grund, herunder ydelser på landbrugsområdet som f.eks. jordbearbejdning, såning, vanding og gødskning, er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra e).

"Arbejde på en grund" omfatter ydelser i forbindelse med forberedelse af byggearbejder, som ikke er omfattet af bestemmelserne i momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra c) og d). Se evt. D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.3.

Det kunne f.eks. være byggemodningsarbejder eller anlæg af haver.

"Arbejde på en grund" omfatter også andre ydelser, der sprogligt kan betegnes som arbejde på en grund. Det fremgår udtrykkeligt, at ydelser på landbrugsområdet som f.eks. jordbearbejdning, såning, vanding og gødskning er omfattet. Formuleringen arbejde på en grund, herunder ydelser på landbrugsområdet, må dog efter SKATs opfattelse betyde, at bestemmelsen ikke omfatter alle ydelser på landbrugsområdet.

Ydelser rettet mod dyr eller mod allerede høstede afgrøder eller allerede fældede træer kan derfor ikke anses for ydelser vedrørende fast ejendom. Bemærk dog, at hvis ydelserne leveres sammen med andre ydelser, f.eks. fældningen af træerne, kan f.eks. fjernelse/transport af træerne efter en konkret vurdering være en biydelse til en ydelse vedrørende fast ejendom. Hvis det er tilfældet, skal transporten momsmæssigt behandles på samme måde som hovedydelsen. Se D.A.4.1.6 Sammensatte leverancer om sammensatte leverancer.

Om sondringen mellem udførelse af arbejde på fast ejendom og udlejning af udstyr og/eller personale, se D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2022.446.LSR

I forbindelse med en klage over et bindende svar fra Skatterådet fandt Landsskatteretten, at virksomhedens påtænkte levering af ydelser havde sit momsmæssige leveringssted i Danmark, idet særreglen i momslovens § 18 om levering af ydelser i relation til virksomhedens faste ejendom fandt anvendelse.

Virksomhedens påtænkte ydelse bestod af opformering af spinatfrø, der blandt andet blev sået i, gødet og høstet fra specifikke dele af virksomhedens jord. Landsskatteretten fandt, at virksomhedens faste ejendom, som virksomhedens jord var en del af, udgjorde en central og væsentlig bestanddel af den påtænkte ydelse, jf. momsforordningens artikel 31a, stk. 1, litra a).

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar.

 Stadfæstelse af SKM2018.98.SR.

SKM2005.125.LSR

Et selskab, der var momsregistreret i Sverige, udførte arbejde med skovrydning af stormfaldstræ i Danmark Landsskatteretten fandt, at selskabets ydelse bestod i afgrening og opskæring af allerede fældende træer. Det forhold, at træerne under opskæringen stadig befandt sig på det skovareal, hvor de var fældet, kunne ikke føre til, at der var tale om ydelser vedrørende fast ejendom. Selskabets ydelse blev derimod anset for arbejde på løsøregenstande.

Om arbejde på løsøregenstande, se D.A.6.2.8.9 Vurdering af og arbejde på løsøregenstande ML § 20, nr. 2.

Bemærk, at Landsskatteretten i sagens natur alene tog stilling til anvendelsen af momssystemdirektivets artikel 47, men ikke til anvendelsen af momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra e).

Skatterådet

SKM2018.98.SR

Spørger skulle mod vederlag opformere spinat for et nederlandsk selskab. Avlen skulle gennemføres på Spørgers egne marker. Det nederlandske selskab stillede uden beregning frøforsyninger til rådighed for Spørger, der på baggrund heraf skulle opformere frøene. Spørgers ydelser bestod bl.a. i såning af de leverede frøforsyninger, gødskning, høst mv. Det nederlandske selskab bevarede retten til at råde over frøforsyningerne og de senere opformerede frø.

Skatterådet bekræftede, at Spørgers leverance til et nederlandsk selskab i form af opformering af spinatfrø var levering af en ydelse, jf. ML (momsloven) § 4, stk. 1.

Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at leveringsstedet var i Nederlandene, da ydelsen vedrørte fast ejendom beliggende i Danmark. Leveringsstedet var dermed i Danmark, jf. ML (momsloven) § 18.

Spørgsmål 2 om leveringsstedet blev påklaget til Landsskatteretten, der i SKM2022.446.LSR, stadfæstede det bindende svar.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.