Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.3 Opførsel af bygninger og permanente strukturer, byggearbejde og nedrivningsarbejde

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regler

  • Byggearbejde eller udlejning af udstyr og/eller arbejdskraft

Regler

Opførelse af en bygning på en grund samt bygge- og nedrivningsarbejde udført på en bygning eller dele af en bygning er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra c).

Opførelse af permanente strukturer på en grund samt bygge- og nedrivningsarbejde udført på permanente strukturer som f.eks. rørledningsnet til gas, vand, kloakering og lignende er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra d).

Byggearbejde eller udlejning af udstyr og/eller arbejdskraft

Når der stilles udstyr til rådighed for en kunde med henblik på udførelse af arbejde på fast ejendom, anses den pågældende transaktion kun for at være en levering af ydelser i forbindelse med fast ejendom, hvis leverandøren påtager sig ansvaret for udførelsen af arbejdet. Se momsforordningens artikel 31b, stk. 1.

En leverandør, der forsyner kunden med udstyr samt tilstrækkeligt personale til at betjene udstyret med henblik på at udføre et arbejde, formodes at have påtaget sig ansvaret for udførelsen af det pågældende arbejde. Formodningen om, at leverandøren er ansvarlig for udførelsen af arbejdet, kan afvises af ethvert relevant faktisk eller retligt forhold. Se momsforordningens artikel 31b, stk. 2.

Formodningsreglen i momsforordningens artikel 31b, stk. 2, finder som nævnt kun anvendelse, hvis leverandøren både stiller udstyr og personale til rådighed for kunden. Bestemmelsen i artikel 31a, stk. 1, finder kun anvendelse på tilfælde, hvor der stilles udstyr til rådighed for en kunde med henblik på udførelse af arbejde på fast ejendom.

Formodningsreglen finder derfor ikke anvendelse, hvis leverandøren alene stiller personale til rådighed for kunden. Men hvis leverandøren alene stiller personale til rådighed for kunden, er det så en ydelse i forbindelse med fast ejendom? I forhold til det spørgsmål, så er det SKATs opfattelse, at hvis leverandøren ikke påtager sig ansvaret for udførelsen af arbejdet, så har ydelsen ikke den tilstrækkelige direkte tilknytning til en fast ejendom, og ydelsen er derfor efter momsforordningens artikel 31a, stk. 1, ikke en ydelse vedrørende fast ejendom.

Se også D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.1 om betingelserne for, hvornår ydelser er ydelser vedrørende fast ejendom.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.