Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.11 Formidlingsydelser

Ydelser fra sagkyndige og ejendomsmæglere er ydelser vedrørende fast ejendom. Se ML (momsloven) § 18 og momssystemdirektivets artikel 47.

Formidling af salg, leasing eller udlejning af fast ejendom og af etablering eller overførsel af visse rettigheder til fast ejendom eller tinglige rettigheder til fast ejendom (uanset om det sidestilles med materielle goder), bortset fra formidling som omhandlet i momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra d), er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra p).

Formidling som led i indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med tilsvarende funktion som f.eks. ferielejre eller campingpladser, er ikke ydelser vedrørende fast ejendom, hvis formidleren handler i en anden persons navn og på en anden persons vegne. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra d).

Bestemmelsen i momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra d), skal ses i lyset af momsforordningens artikel 31. Se evt. D.A.6.2.8.6 Formidlingsydelser ML § 17.

Bemærk, at det i forbindelse med momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra p), ikke har betydning, om etableringen eller overførslen af visse rettigheder eller tinglige rettigheder er levering af en vare eller en ydelse. Se evt. D.A.5.9.3 Hvornår er levering af fast ejendom momsfritaget? om, hvornår overdragelse af rettighederne i stedet for ydelser anses for levering af varer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.