Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.12 Juridiske ydelser

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • De specifikke regler
  • Anvendelsen af de specifikke regler
  • Hvilke juridiske ydelser er ikke omfattet af de specifikke regler?

De specifikke regler

Juridiske ydelser i forbindelse med overførsel af en ejendomsret til fast ejendom, etablering af eller overførsel af visse rettigheder til fast ejendom eller tinglige rettigheder til fast ejendom (uanset om det sidestilles med materielle goder), som f.eks. notarvirksomhed eller udarbejdelse af en kontrakt med henblik på køb eller salg af fast ejendom, også selv om den underliggende transaktion, der medfører en juridisk ændring af ejendommen, ikke gennemføres, er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra q).

Juridiske ydelser, bortset fra dem, der er omfattet af momsforordningens artikel 31, stk. 2, litra q), i forbindelse med kontrakter, herunder rådgivning om vilkårene i en kontrakt med henblik på at overdrage fast ejendom eller håndhæve en sådan kontrakt eller bevise eksistensen af en sådan kontrakt, er ikke ydelser vedrørende fast ejendom, såfremt de pågældende ydelser ikke er specifikt knyttet til overdragelse af en ejendomsret til en fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra h).

Bemærk, at det i forbindelse med momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra q), ikke har betydning, om etableringen eller overførslen af visse rettigheder eller tinglige rettigheder er levering af en vare eller en ydelse. Se evt. D.A.5.9.3 Hvornår er levering af fast ejendom momsfritaget? om, hvornår overdragelse af rettighederne i stedet for ydelser anses for levering af varer.

Anvendelsen af de specifikke regler

I forbindelse med vurderingen af, om juridiske ydelser er ydelser vedrørende fast ejendom, skal der ses på følgende:

  1. Er ydelsen omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra q)?

  2. Er ydelsen omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra h)?

  3. Er ydelsen hverken omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra q), eller momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra h)?

Hvilke juridiske ydelser er ikke omfattet af de specifikke regler?

Momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra q), og artikel 31a, stk. 3, litra h), skal efter Skattestyrelsens opfattelse læses i sammenhæng. Efter artikel 31a, stk. 3, litra h), er juridiske ydelser vedrørende kontrakter om overdragelse af fast ejendom ikke ydelser vedrørende fast ejendom, hvis de pågældende ydelser ikke er specifikt knyttet til overdragelse af en ejendomsret til en fast ejendom. Dette gælder selvom, der ydes rådgivning om vilkårene i kontrakten, eller foretages skridt med henblik på at håndhæve kontrakten eller bevise eksistensen af kontrakten. Det fremgår yderligere udtrykkeligt, at ydelser omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra q), ikke er omfattet af artikel 31a, stk. 3, litra h).

Så ikke alle juridiske ydelser vedrørende en kontrakt om overdragelse af fast ejendom er ydelser vedrørende fast ejendom. Fx vil rådgivning om den rette forståelse af et vilkår i en allerede indgået kontrakt ikke være ydelser vedrørende fast ejendom. Medmindre rådgivningen indgår som led i juridiske ydelser i forbindelse med en efterfølgende overdragelse af ejendommen, hvad enten denne gennemføres eller blot påtænkes. Eller medmindre rådgivningen indgår som led i juridiske ydelser i forbindelse med en anden juridisk ændring af den faste ejendom.

Momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra q), omfatter alene juridiske ydelser i forbindelse med overførsel af en ejendomsret til fast ejendom, etablering af eller overførsel af visse rettigheder til fast ejendom eller tinglige rettigheder til fast ejendom. Leje- og leasingkontrakter kan alt efter omstændighederne - kontraktens indhold og den gældende nationale civilret - både medføre, at der sker etablering af eller overførsel af visse rettigheder til fast ejendom eller tinglige rettigheder til fast ejendom, og medføre, at der ikke sker etablering af eller overførsel af visse rettigheder til fast ejendom eller tinglige rettigheder til fast ejendom.

Hensynet til en ensartet momsmæssig behandling af juridiske ydelser, der er direkte forbundet med udarbejdelse af leje- og leasingkontrakter vedrørende fast ejendom, uanset hvor i EU den fast ejendom er beliggende, taler for at anse de juridiske ydelser for ydelser vedrørende fast ejendom, uanset om der sker etablering af eller overførsel af visse rettigheder til fast ejendom eller tinglige rettigheder til fast ejendom eller ej.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at juridiske ydelser i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter om udlejning af fast ejendom er ydelser vedrørende fast ejendom, også i tilfælde hvor der ikke sker etablering af eller overførsel af visse rettigheder til fast ejendom eller tinglige rettigheder til fast ejendom. Betingelsen i momsforordningens artikel 31a, stk. 1, 2. pkt., litra b), om, at ydelserne er rettet mod en fast ejendom og tager sigte på en juridisk ændring af den faste ejendom, må anses for opfyldt. Se evt. D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.