Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.10 Ejendomsforvaltning, bortset fra porteføljeforvaltning

Ejendomsforvaltning, bortset fra porteføljeforvaltning af investeringer i fast ejendom, som er omfattet af momsforordningens stk. 3, litra g), bestående i drift af handels-, industri- eller beboelsesejendomme varetaget af eller på vegne af ejeren af ejendommen er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra o).

Porteføljeforvaltning af investeringer i fast ejendom er ikke ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra g).

Grunden til, at EU's ministerråd har valgt at sondre mellem ejendomsforvaltning og porteføljeforvaltning er, at ejendomsforvaltningsydelser har fokus på, at den faste ejendom drives og fungerer på tilfredsstillende vis. Derimod er formålet med porteføljeforvaltningsydelser at varetage kundens finansielle interesser og først og fremmest søge at øge værdien af kundens portefølje. En porteføljeforvalter vil derfor ikke varetage den daglige forvaltning af ejendommen, men i stedet fokusere på at analysere og overvåge markedet og kundens aktiver, at købe og sælge ejendomme, at skabe øget værdi og søge nye investeringsmuligheder for kunden samt at udvikle relationer med andre kunder.

Bemærk, at momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra o), alene omfatter ejendomsforvaltning bestående i drift af handels-, industri- eller beboelsesejendomme varetaget af eller på vegne af ejeren af ejendommen. Men lignende ydelser leveret til andre, som fx lejere, kan i stedet være ydelser vedrørende fast ejendom efter momsforordningens artikel 31a, stk. 1. Se D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.1. Tilsvarende gælder for forvaltning af andre typer ejendomme end dem, der er nævnt i momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra o), fx grundejerforeningers fællesarealer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.