Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.5.3 Flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6

Indhold

Dette afsnit handler om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet, selv om leveringsstedet som udgangspunkt ikke er Danmark ifølge hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 16, stk. 6, har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"For de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, anses leveringsstedet for at være her i landet, hvis ydelsen leveres fra steder uden for EU til en ikkeafgiftspligtig person her i landet og ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes her i landet."

Momssystemdirektivets artikel 59a, litra b), har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"Med henblik på at undgå dobbelt påligning eller ikke-påligning af afgifter eller konkurrenceforvridning kan medlemsstaterne med hensyn til tjenesteydelser, hvis leveringssted bestemmes efter artikel 44, 45, 56, 58 og 59, anse

...

b) leveringstedet for en eller alle af disse ydelser, når dette er beliggende uden for Fællesskabet, som beliggende på deres område, såfremt den faktiske benyttelse eller udnyttelse finder sted inden for deres område."

Se direktiv 2008/8/EF, artikel 5, nr. 3).

Regel

For ydelser nævnt i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1 (der som udgangspunkt alle er omfattet af hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 4), er leveringsstedet alligevel Danmark, selv om leverandøren ikke er etableret her, hvis leverandøren er etableret uden for EU, og kunden er etableret i Danmark og faktisk benytter eller udnytter ydelsen i Danmark. Se ML (momsloven) § 16, stk. 6.

ML (momsloven) § 16, stk. 6, gælder for følgende typer af ydelser:

En samlet skematisk oversigt over udnyttelseskriteriets anvendelse på ydelser nævnt i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, findes i afsnit D.A.6.2.6.2 Fastlæggelse af stedet for den faktiske udnyttelse om fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse.

Bemærk

Reglen gælder kun for ydelser, der leveres fra lande uden for EU til kunder i Danmark, og udnyttes i Danmark. Hvis ydelsen leveres til en kunde i et andet EU-land, er leveringstedet ikke Danmark, uanset om ydelsen faktisk udnyttes i Danmark.

Se også

Se også afsnit D.A.6.2.6 Faktisk benyttelse eller udnyttelse om faktisk benyttelse eller udnyttelse.

Eksempel

En norsk advokatvirksomhed bistår en dansk privatperson i forbindelse med en skilsmissesag i Danmark. Da kunden er etableret i Danmark og ydelsen faktisk udnyttes her, flyttes leveringsstedet til Danmark. Den norske advokatvirksomhed skal derfor momsregistreres i Danmark og opkræve dansk moms af advokatydelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.