Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.6.6 Forpligtelse til undladelse ML § 21 d, stk. 1, nr. 4

Indhold

Dette afsnit beskriver de typer af ydelser, der er omfattet af ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 4 om forpligtelse til undladelse.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvilke ydelser udgør "forpligtelse til undladelse"?

Bemærk

Bemærk at afsnittet ikke beskriver udnyttelseskriteriets anvendelse ved fastlæggelsen af leveringsstedet. Denne beskrivelse findes under afsnittene om de relevante leveringsstedsregler.

Se også

De forskellige særregler vedrørende faktisk benyttelse eller udnyttelse af ydelser omfattet af ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 4 er beskrevet i disse afsnit:

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 4, har følgende ordlyd:

"4) Påtagelse af forpligtelse til helt eller delvist at undlade udøvelse af en erhvervsmæssig virksomhed eller brug af de rettigheder, der er nævnt i dette stykke."

Momssystemdirektivets artikel 59, litra d, har følgende ordlyd:

"d) forpligtelser til helt eller delvist at undlade udøvelse af en erhvervsmæssig virksomhed eller brug af en af de i denne artikel omhandlede rettigheder".

Hvilke ydelser udgør "forpligtelse til undladelse"?

ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 4, omfatter forpligtelser, som en person påtager sig (mod vederlag) til helt eller delvist at undlade et gøre brug af en rettighed eller at udøve erhvervsvirksomhed.

Som eksempel kan nævnes en konkurrenceklausul, som forpligter den, der har indgået den, til ikke at udføre erhvervsvirksomhed indenfor et bestemt geografisk område eller en bestemt branche, evt. indenfor et bestemt tidsrum.

ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 4, omfatter også en forpligtelse til ikke at gøre brug af en af de rettigheder, der er nævnt i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, nr. 1, fx en patentrettighed.

Bemærk

I visse tilfælde er en undladelse ikke omfattet af momssystemet, da den ikke er et udtryk for en leverance i momslovens forstand. I disse tilfælde skal der ikke fastlægges et leveringssted for ydelsen. Se afsnit D.A.4.1.5 Levering af ydelser om levering af ydelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.